Ichigo Oguro

Členka  sboru  Baletu NdB

Oguro_Ichiko