+

Thoriso Magongwa

Mangongwa_Thoriso

kdy hraje

Čtvrtek 22. 03. 2018 19.0021.10
Balet
 

Mahenovo divadlo | Abonmá AB
Středa 4. 04. 2018 19.0021.35
Balet
Petr Iljič Čajkovskij

Mahenovo divadlo | Abonmá S
Poslední 2
Čtvrtek 5. 04. 2018 19.0021.35
Balet
Petr Iljič Čajkovskij
Balet Gala - V rámci Festivalu Ruská kultura v ČR 2018.
Mahenovo divadlo
Čtvrtek 3. 05. 2018 00.00
Balet
 
Zájezd do Chorvatska
Mahenovo divadlo
Pátek 4. 05. 2018 00.00
Balet
 
Zájezd do Chorvatska
Mahenovo divadlo
Sobota 5. 05. 2018 00.00
Balet
 
Zájezd do Chorvatska
Mahenovo divadlo
Pondělí 7. 05. 2018 19.0021.25
Balet
Petr Iljič Čajkovskij
Mahenovo divadlo
| Abonmá DÁREK 4
Úterý 8. 05. 2018 19.0021.25
Balet
Petr Iljič Čajkovskij
Mahenovo divadlo - LÚ
| Abonmá S
Sobota 12. 05. 2018 19.0021.25
Balet
Petr Iljič Čajkovskij
Mahenovo divadlo - LÚ
| Abonmá E ,  PS
Úterý 29. 05. 2018 19.0021.25
Balet
Petr Iljič Čajkovskij
Mahenovo divadlo - LÚ
| Abonmá DÁREK 4

Další program

Online archiv