Centrální server s MS Windows server 2019 standard

POPTÁVKA NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

 

Centrální server s MS Windows server 2019 standard

Zadavatel:

Národní divadlo Brno, příspěvková organizace

Dvořákova 11, 657 70  Brno

IČ: 00094820, DIČ: CZ00094820

bankovní spojení: účet č. 2110126623 /2700

Zápis do OR: Krajský soud v Brně, oddíl Pr, vložka 30

telefonní č.: +420 542 158 111, fax: +420 542 217 045

 

 

Zadání :

I.  Název veřejné zakázky

Centrální server s MS Windows server 2019 standart

 

 

II. Předmět, specifikace veřejné zakázky

 

  1. Dodání hardware značkového serveru s požadovaným software
  2. Instalace softwarového vybavení a konfigurace u uživatele
  3. Převod databáze AD na nový server, migrace uživatelských dat
  4. Dodání záložního napájecího zdroje UPS dle specifikace

 

Přesná specifikace dodávky je uvedena v příloze č. 1, která je součástí této výzvy.

 

 

III.  Doba a místo plnění:

Doba realizace je od 20.7. do 31.7. 2020  

Místem plnění je ředitelství Národního divadla Brno, příspěvková organizace, Dvořákova 11, 657 70 Brno.

IV.  Nabídková cena:

Celková nabídková cena bude uvedena ve skladbě: bez DPH, samostatně DPH a včetně DPH. Tato cena bude považována za nejvýše přípustnou a konečnou pro daný rozsah plnění.

Jednorázová platba po předání díla.

 

 

V. Podmínky účasti ve výběrovém řízení:

Zadavatel stanovuje jako podmínku účasti účastníka výběrového řízení v poptávkovém řízení splnění těchto podmínek (předložení dokladů):

 

  1. výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán. Doklad účastník výběrového řízení předloží v prosté kopii, v okamžiku podání nabídky nesmí být doklad starší 3 měsíců.

 

  1. účastník výběrového řízení předloží seznam minimálně 3 významných obdobných prací realizovaných v posledních pěti letech s uvedením rozsahu a doby plnění.

 

  1. Výběrového řízení se nemohou zúčastnit a budou z něho vyloučení ti účastníci, kteří v minulosti zadavateli nepředali dílo v požadovaném termínu či kvalitě.

 

  1. Účastník výběrového řízení předloží vyplněný krycí list nabídky, který potvrzuje splnění všech požadavků na dodávku.

 

VI.  Kritéria hodnocení nabídky:

Zadavatel zvolil jako základní hodnotící kritérium pro výběr veřejné zakázky nejnižší nabídkovou cenu bez DPH.

 

Zadavatel nabízí jako formu úhrady (i částečnou) protiplnění formou „barteru“ – využití této možnosti je třeba specifikovat v nabídce (hodnotu v Kč a formu). Zadavatel nabízí protiplnění formou barteru za vstupenky, využití reklamních možností na platformách zadavatele a další služby.

 

Zadavatel zhodnotí nabídnutou cenu po snížení nabídnutého možného protiplnění od účastníka zadávacího řízení. Zadavatel rozhodne o výběru nejvhodnější nabídky toho účastníka zadávacího řízení, jehož nabídka bude mít nejnižší cenu bez DPH.

VII.  Doručování nabídek (termín, místo):

Nabídka bude podána v písemné formě v uzavřené obálce, nebo elektronicky na email info@ndbrno_cz do 5.6.2020 13:00 hod. V případě písemného podání na adresu Národní divadlo Brno, příspěvková organizace, Dvořákova 11, 657 70 Brno – k rukám ředitele nebo osobně na sekretariátě ředitele na stejné adrese, obálku zřetelně označte názvem zakázky  „Centrální server“ - NEOTEVÍRAT a adresou sídla, místa podnikání účastníka výběrového řízení. 

VIII.  Další podmínky zadavatele:

a)    Předložení návrhu smlouvy v písemné podobě i v elektronické podobě.

b)    Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídky.

c)     Zadavatel si vyhrazuje právo měnit rozsah zakázky i po uzavření poptávkového řízení a výběru nejvhodnějšího zpracovatele zakázky – možnost dílčího plnění zakázky.

d)    Předložení dokladu o pojištění odpovědnosti účastníka zadávacího řízení vůči třetím osobám, které pokrývá celý objem veřejné zakázky.

e)    Zadavatel nepřipouští poskytování záloh ani dílčí fakturaci.

f)      Zadavatel si vyhrazuje právo žádnou nabídku nevybrat, případně zrušit celé výběrové řízení.

g)    Každý účastník výběrového řízení řízení je povinen odevzdat nabídku pouze v českém jazyce.

h)    Účastník výběrového řízení nemá nárok na úhradu nákladů spojených s podáním nabídky.

i)      Tato veřejná zakázka je zakázkou malého rozsahu, která se neřídí zákonem č.134/2016 Sb. O zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů.

 

IX.  Osoba zajišťující zakázku včetně kontaktů:

Ing. Jiří Slovák, správce počítačové sítě, mobil: 702177628, e-mail: jslovak@ndbrno_cz

 

 

V Brně dne 13.5.2020                                                                    …….……………..……… 

                                                                                                  ředitel Národního divadla Brno

Příloha č. 1 Specifikace předmětu plnění                                         MgA. Martin Glaser