Dodání nového webu Národního divadla Brno

Poptávkové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu

Příloha VŘ: 
Krycí list: https://we.tl/t-KoOIdLFBbb
zadání VŘ ve formátu Word: https://we.tl/t-i9Z79mlqpw  

Zadavatel: 
Národní divadlo Brno, příspěvková organizace 
Dvořákova 11, 657 70  Brno 
IČ: 00094820, DIČ: CZ00094820 
bankovní spojení: účet č. 2110126623/2700 
Zápis do OR: Krajský soud v Brně, oddíl Pr, vložka 30 
telefonní č.: +420 542 158 111, fax: +420 542 217 045  

Zadání: 

 
I. Název veřejné zakázky 

Dodání nového webu Národního divadla Brno  

II. Předmět, specifikace veřejné zakázky 

Předmětem plnění veřejné zakázky je vytvoření nových webových stránek Národního divadla Brno, v obdobném rozsahu jako je stávající web www.ndbrno.cz. Zadavatel neplánuje zásadní obsahové nebo strukturální změny, proto je možné stávající podobu webových stránek brát jako podklad pro novou verzi. Stávající UX a grafická podoba však nebude využita. 

Projekt musí účastník kompletně realizovat v následujících projektových etapách: 

Zadavatel dodává kompletní UX a grafické podklady ihned po uzavření smlouvy s vítězným dodavatelem. 

Projekt bude dodavatel kompletně realizovat v následujících projektových etapách: 

 • Kódování a programování projektu. 

 • Migrace aktuálních dat (databáze aktuálně vystavena na open source systému XOOPS, je nutný refactoring) a zachování aktuální informační hodnoty 

 • Veškeré další či související aktivity vedoucí ke kompletnímu vytvoření projektu a jeho spuštění. 

Webové stránky musí splňovat parametry či obsahovat následující funkcionalitu: 

 • CMS, kompletní administrační rozhraní, v češtině, uživatelsky snadná správa veškerého obsahu nebo uživatelů a jejich práv. 

 • Uživatelsky snadná práce s novým obsahem, jeho vytvářením, editováním a správou 

 • Práce s texty, fotografiemi, obrazovými přílohami, videem, soubory ke stažení. 

 • Plnohodnotná podpora SEO parametrů a jejich správy. 

 • Plnohodnotná podpora Universal Analytics a podobných nástrojů. 

 • Řešení musí podporovat a splňovat standardy moderního zabezpečení, součástí dodání bude i SSL licence. 

 • Plnohodnotně responsivní verze pro zobrazení na mobilních zařízeních. 

 • Plná podpora jazykových verzí při spuštění webu: český, anglický a německý jazyk. Dodavatel zaručuje možné rozšíření do budoucna. Textové podklady v jazykových mutacích budou dodány zadavatelem VŘ. 

 • Napojení na prodejní systém Colosseum Ticket sloužící k prodeji vstupenek. API dokumentace bude dodána zadavatelem. 

Povinné technologické parametry CMS: 

 • Technologické řešení nesmí být realizováno na open source. 

 • Aplikace musí být vytvořena za pomocí jazyku PHP, či přidružených frameworků. 

 • Technologické řešení musí do budoucna umožňovat snadné funkční rozšiřování, údržbu, aktualizace a dohled nad zabezpečením. 
   

 • Dodavatel musí zorganizovat na své náklady školení používání administrace CMS pro pracovníky objednatele. 
 • Dodavatel se zaručuje k dodání a finálnímu spuštění nové podoby webových stránek do 15. 6. 2019  
   

III. Doba plnění 

Duben – Červen 2019, ukončení prací a předání díla do 15. 6. 2019 
 

IV. Nabídková cena 

Celková nabídková cena bude uvedena ve skladbě:  

bez DPH, samostatně DPH a včetně DPH. Tato cena bude považována za nejvýše přípustnou a konečnou pro daný rozsah prací.  

Jednorázová platba po předání díla. 

V. Podmínky účasti v zadávacím řízení 

Zadavatel stanovuje jako podmínku účasti účastníka zadávacího řízení v poptávkovém řízení splnění všech těchto podmínek (předložení dokladů nebo kopií): 

 • Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obchodní evidence, pokud je v ní zapsán. Doklad účastník předloží v prosté kopii, v okamžiku podání nabídky nesmí být doklad starší 3 měsíců. Účastník musí být právnická osoba se sídlem působností v ČR. 

 • Účastník zadávacího řízení předloží seznam minimálně 3 obdobných zakázek za roky 2017 - 2018 pro každou z následujících oblastí: 

 • Realizace projektu pro kulturní instituci v ČR. 

 • Realizace projektu podobného zaměření a rozsahu pro klienta v ČR. 

 • Realizace projektu podobného zaměření a rozsahu pro klienta v zahraničí. 

 • Realizace projektu se zaměřením na online strategickou analýzu pro klienta v ČR. 

 • Realizace dlouhodobé podpory (minimálně 1 rok) a údržby již spuštěného projektu pro klienta v ČR. 

Účastník zadávacího řízení předloží shora uvedený seznam zakázek, ve formě čestného prohlášení. Toto čestné prohlášení musí obsahovat název projektu, jeho objednatele, kontaktní osobu pro ověření poskytnutých informací, stručný popis projektu, jeho rozsahu, technologického řešení, včetně hodnoty v Kč bez DPH. 

Současně je účastník povinen v čestném prohlášení potvrdit soulad s povinnými technologickými parametry uvedenými v bodu II. 

VI. Kritéria hodnocení nabídky 

Zadavatel zvolil jako základní hodnotící kritérium pro výběr veřejné zakázky ekonomickou výhodnost nabídky a stanovil následující hodnotící kritéria (dále označené jako „kritérium“), které se vztahují k nabízenému plnění veřejné zakázky a vyjadřují vztah užitné hodnoty a ceny. K jednotlivým kritériím stanovil zadavatel váhu vyjádřenou v procentech takto:  

 

1. kritérium: Nabídková cena bez DPH: 

80 % 
 
2. kritérium: Celková cena bez DPH za hosting a služby spojené s chodem webu (za kalendářní rok): 

5 % 

3. kritérium: Délka záruční doby (v letech): 

10 % 

4. kritérium: Hodnota nabídnutého protiplnění Národního divadla Brno bez DPH 

5 % 

 
K 1., 2., 3. a 4. kritériu:         

 • Vyplněný krycí list nabídkové ceny dle článku IV. tohoto zadání 

 • Vyplněný slepý rozpočet (součást přílohy č. 1 zadání poptávkového řízení, Dokumentace pro výběr zhotovitele) 

 • Účastník předloží v souladu s požadavkem zadavatele podrobný technologický postup prováděných prací s důrazem na specifikaci použitých technologií 

 

Způsob hodnocení nabídek podle dílčích hodnotících kritérií 

Hodnocení nabídek bude provedeno podle základního hodnotícího kritéria ekonomická výhodnost nabídky, a to dle následujících dílčích hodnotících kritérií (s využitím bodovací metody): 

 

1. kritérium: Zadavatel bude hodnotit nabídkovou cenu v Kč bez DPH, a to podle její absolutní výše. Zadavatel použije pro hodnocení bodovací metodu a bodové hodnocení vypočte podle vzorce: 

                                      nejnižší cena v Kč 

                        -------------------------------------------- x 100 

                                 hodnocená cena v Kč 

Takto vypočtené hodnocení bude stanoveno v bodech na 2 desetinná místa a bude dále násobeno vahou 1. dílčího hodnotícího kritéria.  

  

2. kritérium: Zadavatel bude hodnotit uchazečem nabízenou cenu hostingu v Kč bez DPH za jeden kalendářní rok. Zadavatel použije pro hodnocení bodovací metodu a bodové hodnocení vypočte podle vzorce: 

                                    Nejnižší cena za roční hosting a služby v Kč 

                                   ----------------------------------------------------  x 100 

                                    Hodnocená cena za roční hosting služby v Kč 

  

Takto vypočtené hodnocení bude stanoveno v bodech na 2 desetinná místa a bude dále násobeno vahou 2. dílčího hodnotícího kritéria. 

 

3. kritérium: Zadavatel bude hodnotit uchazečem nabízenou záruční dobu vyjádřenou v kalendářních letech. Zadavatel použije pro hodnocení bodovací metodu a bodové hodnocení vypočte podle vzorce: 

                                    Hodnocená záruční doba v kalendářních letech  

                                   ----------------------------------------------------  x 100 

                                    Nejdelší záruční doba v kalendářních letech 

Takto vypočtené hodnocení bude stanoveno v bodech na 2 desetinná místa a bude dále násobeno vahou 3. dílčího hodnotícího kritéria. 

 

4. kritérium: Zadavatel bude hodnotit uchazečem nabízenou hodnotu protiplnění Národního divadla Brno bez DPH za jeden kalendářní rok. Zadavatel použije pro hodnocení bodovací metodu a bodové hodnocení vypočte podle vzorce: 

Hodnocená hodnota nabízeného protiplnění NdB v Kč 

-------------------------------------------------------------------------  x  100 

Nejvyšší hodnota nabízeného protiplnění NdB v Kč 

Takto vypočtené hodnocení bude stanoveno v bodech na 2 desetinná místa a bude dále násobeno vahou 4. dílčího hodnotícího kritéria. 

Výběr nejvhodnější nabídky 

Celkové bodové ohodnocení jednotlivých nabídek vznikne součtem převážených bodových hodnot dosažených v jednotlivých dílčích hodnotících kritériích, tj. součtem bodových ohodnocení v daných dílčích hodnotících kritériích převážených vahou příslušného dílčího hodnotícího kritéria.  

Zaokrouhlování bude v průběhu hodnocení prováděno na dvě desetinná místa. Na základě celkového bodového ohodnocení stanoví hodnotící komise výsledné pořadí nabídek. 

Zadavatel rozhodne o výběru nejvhodnější nabídky toho uchazeče, jehož nabídka byla podle hodnotících kritérií vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.  

 

VII. Doručování nabídek (termín, místo)  

Nabídka bude podána pouze v písemné formě v uzavřené obálce do 29. 3. 2019 do 12 hod. na adresu Národní divadlo Brno, příspěvková organizace, Dvořákova 11, 657 70 Brno – k rukám ředitele osobně na sekretariátě ředitele na stejné adrese, obálku zřetelně označte názvem zakázky „Návrh a realizace nových webových stánek Národního divadla Brno“ - NEOTEVÍRAT a adresou sídla, místa podnikání účastníka. 

 

VIII. Další podmínky zadavatele  

 • Předložení návrhu smlouvy v písemné podobě i v elektronické podobě podepsaný statutárním zástupcem účastníka zadávacího řízení 

 • Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídky. 

 • Předložení dokladu o pojištění odpovědnosti účastníka zadávacího řízení vůči třetím osobám, které pokrývá celý objem veřejné zakázky. 

 • Zadavatel nepřipouští poskytování záloh ani dílčí fakturaci. 

 • Zadavatel si vyhrazuje právo žádnou nabídku nevybrat. 

 • Zadavatel si vyhrazuje právo výběrové řízení kdykoliv zrušit bez udání důvodu. 

 • Každý účastník zadávacího řízení je povinen odevzdat návrh nabídky pouze v českém jazyce. 

 • Účastník zadávacího řízení nemá nárok na úhradu nákladů spojených s podáním nabídky. 

 • Tato veřejná zakázka je zakázkou malého rozsahu, která se neřídí zákonem č.134/2016 Sb. O zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů. 
   

IX.  Osoba zajišťující zakázku včetně kontaktů 

Vít Vaněk, mobil: +420 724 564 605, e-mail: vanek@ndbrno_cz 

 
X.  Místo, datum 

 

V Brně 15. 3. 2019