Doplnění zvukové techniky do 2 baletních sálů na ředitelství NdB

POPTÁVKA NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

 

Doplnění zvukové techniky do 2 baletních sálů na ředitelství NdB

Zadavatel:

Národní divadlo Brno, příspěvková organizace

Dvořákova 11, 657 70  Brno

IČ: 00094820, DIČ: CZ00094820

bankovní spojení: účet č. 2110126623 /2700

Zápis do OR: Krajský soud v Brně, oddíl Pr, vložka 30

telefonní č.: +420 542 158 111, fax: +420 542 217 045

 

 

Zadání:

I.  Název veřejné zakázky

Doplnění zvukové techniky do 2 baletních sálů na ředitelství NdB

 

II. Předmět, specifikace veřejné zakázky

 

Předmětem je dodání zvukové techniky do 2 baletních sálů na ředitelství NdB (viz příloha 1). 

Součástí plnění jsou také instalační práce.

 

III.  Doba plnění:

Nejpozději do 25.7.2019

Prohlídka místa plnění dle telefonické dohody 

IV.  Nabídková cena:

Celková nabídková cena bude uvedena ve skladbě: bez DPH, samostatně DPH a včetně DPH. Tato cena bude považována za nejvýše přípustnou a konečnou pro daný rozsah prací.

Jednorázová platba po předání díla.

 

 

V. Podmínky účasti v zadávacím řízení:

Zadavatel stanovuje jako podmínku účasti účastníka zadávacího řízení v poptávkovém řízení splnění těchto podmínek (předložení dokladů):

 

  1. výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán. Doklad účastník zadávacího řízení předloží v prosté kopii, v okamžiku podání nabídky nesmí být doklad starší 3 měsíců.

 

  1. účastník zadávacího řízení předloží seznam minimálně 3 významných obdobných prací realizovaných v posledních pěti letech s uvedením jejich ceny, rozsahu a doby plnění. 

 

  1. Poptávkového řízení se nemohou zúčastnit a budou z něho vyloučení ti účastníci zadávacího řízení, kteří v minulosti zadavateli nepředali dílo v požadovaném termínu či kvalitě.

 

VI.  Kritéria hodnocení nabídky:

Zadavatel zvolil jako základní hodnotící kritérium pro výběr veřejné zakázky nejnižší nabídkovou cenu bez DPH

 

Zadavatel nabízí jako formu úhrady (i částečnou) protiplnění formou „barteru“ – využití této možnosti je třeba specifikovat v nabídce (hodnotu v Kč a formu). Zadavatel nabízí protiplnění formou barteru za vstupenky, využití reklamních možností na platformách zadavatele a další služby.

 

Zadavatel zhodnotí nabídnutou cenu po snížení nabídnutého možného protiplnění od účastníka zadávacího řízení. Zadavatel rozhodne o výběru nejvhodnější nabídky toho účastníka zadávacího řízení, jehož nabídka bude mít nejnižší cenu bez DPH 

 

VII.  Doručování nabídek (termín, místo):

Nabídka bude podána v písemné forměv uzavřené obálce, nebo elektronicky na email info@ndbrno_czdo 27.6.2019hod. V případě písemného podání na adresu Národní divadlo Brno, příspěvková organizace, Dvořákova 11, 657 70 Brno – k rukám ředitele nebo osobně na sekretariátě ředitele na stejné adrese, obálku zřetelně označte názvem zakázky  „Doplnění zvukové techniky do 2 baletních sálů na ředitelství NdB“ - NEOTEVÍRATa adresou sídla, místa podnikání účastníka zadávacího řízení. 

VIII.  Další podmínky zadavatele:

a)    Zadavatel nepřipouštívariantní řešení nabídky.

b)   Zadavatel si vyhrazuje právo měnit rozsah zakázky i po uzavření poptávkového řízení a výběru nejvhodnějšího zpracovatele zakázky 

c)    Předložení dokladu o pojištění odpovědnosti účastníka zadávacího řízení vůči třetím osobám, které pokrývá celý objem veřejné zakázky.

d)    Zadavatel nepřipouští poskytování záloh ani dílčí fakturaci.

e)    Zadavatel si vyhrazuje právo žádnou nabídku nevybrat.

f)     Každý účastník zadávacího řízení je povinen odevzdat návrh nabídky pouze v českém jazyce.

g)   Účastník zadávacího řízení nemá nárok na úhradu nákladů spojených s podáním nabídky.

h)   Tato veřejná zakázka je zakázkou malého rozsahu, která se neřídí zákonem č.134/2016 Sb. O zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů.

 

IX.  Osoba zajišťující zakázku včetně kontaktů:

MgA. Lukáš Nábělek, mistr zvuku Janáčkova divadla, mobil: 778 773 456 e-mail: nabelek@ndbrno_cz

X.  Místo, datum

V Brně 12.6.2019

                                                                                                             ………………

                                                                                                                    ředitel

Příloha 1

Příloha 2

Výběrové řízení