Klimatizační jednotky do baletních sálů na ul. Dvořákova

POPTÁVKOVÉ ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

Příloha:  Příloha_specifikace_klimatizace baletních sálů.xls

 
Zadavatel:

Národní divadlo Brno, příspěvková organizace

Dvořákova 11, 657 70  Brno

IČ: 00094820, DIČ: CZ00094820

bankovní spojení: účet č. 2110126623 /2700

Zápis do OR: Krajský soud v Brně, oddíl Pr, vložka 30

telefonní č.: +420 542 158 111, fax: +420 542 217 045

 

 

Zadání poptávkového řízení

I.  Název veřejné zakázky

Klimatizační jednotky do baletních sálů na ul. Dvořákova

 

II. Předmět, specifikace veřejné zakázky

Národní divadlo Brno vypisuje poptávkové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu - „Klimatizační jednotky do baletních sálů na ul. Dvořákova“, které se nacházejí v budově Dvořákova 11, Brno (3. a 4. patro). Požadavky na klimatizaci jsou uvedeny v technické specifikaci, která je přílohou tohoto zadání.

 

 

III.  Doba plnění

Doba plnění: od 1. 7. 2017 do 15. 8. 2017

Prohlídka místa plnění: dle telefonické domluvy, nejpozději 24. 2. 2017.

 

IV.  Nabídková cena

Celková nabídková cena bude uvedena ve skladbě: bez DPH, samostatně DPH a včetně DPH. Tato cena bude považována za nejvýše přípustnou a konečnou pro daný rozsah prací.

 

V. Podmínky účasti v zadávacím řízení:

Zadavatel stanovuje jako podmínku účasti účastníka zadávacího řízení v poptávkovém řízení splnění těchto podmínek (předložení dokladů):

  1. výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán. Doklad účastník zadávacího řízení předloží v prosté kopii, v okamžiku podání nabídky nesmí být doklad starší 3 měsíců.
  2. účastník zadávacího řízení předloží seznam minimálně 5 významných obdobných služeb realizovaných v posledních 3 letech s uvedením jejich ceny, rozsahu a doby plnění. Nedoložení požadovaných dokladů účastníkem zadávacího řízení bude mít za následek vyloučení nabídky z poptávkového řízení.

 

 

VI.  Kritéria hodnocení nabídky

Zadavatel zvolil jako základní hodnotící kriterium pro výběr veřejné zakázky nejnižší nabídkovou cenu bez DPH za celkový rozsah plnění zakázky.

 

VII.  Doručování nabídek (termín, místo)

Nabídka bude podána v písemné formě v uzavřené obálce, nebo elektronicky na email info@ndbrno_cz do 10. 3. 2017 do 14.00 hod. V případě písemného podání na adresu Národní divadlo Brno, příspěvková organizace, Dvořákova 11, 657 70 Brno – k rukám ředitele nebo osobně na sekretariátě ředitele na stejné adrese. Obálku zřetelně označte názvem zakázky „Klimatizační jednotky do baletních sálů na ul. Dvořákova“ - NEOTEVÍRAT a adresou sídla, místa podnikání účastníka zadávacího řízení.

VIII.  Další podmínky zadavatele

 

a)   Poptávkového řízení se nemohou zúčastnit ti účastníci zadávacího řízení, kteří v minulosti zadavateli nepředali dílo v požadovaném termínu či kvalitě.         

b)   Zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit informace uváděné účastníkem zadávacího řízení v nabídce.

c)  Účastník předloží návrh smlouvy v písemné podobě i v elektronické podobě.

d)  Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídky.

e)   Zadavatel si vyhrazuje právo měnit rozsah zakázky i po uzavření poptávkového řízení a výběru nejvhodnějšího zpracovatele zakázky – možnost i dílčího plnění zakázky.

f)   Předložení dokladu o pojištění odpovědnosti účastníka zadávacího řízení vůči třetím osobám, které pokrývá celý objem veřejné zakázky.

g)   Fakturace bude provedena po realizaci zakázky.

h)   Zadavatel si vyhrazuje právo žádnou nabídku nevybrat.

i)    Každý účastník zadávacího řízení je povinen odevzdat návrh nabídky pouze v českém jazyce.

j)    Účastník zadávacího řízení nemá nárok na úhradu nákladů spojených s podáním nabídky.

k)   Tato veřejná zakázka je zakázkou malého rozsahu, která se neřídí zákonem č. 134/2016   Sb. O zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů.

IX.  Osoba zajišťující zakázku včetně kontaktů

Ing. Miloslav Barša, energetik, vedoucí správy budov, mobil: 724 543 724,

e-mail: barsa@ndbrno_cz

X.  Místo, datum

V Brně 14. 2. 2017

                                                                                                             

                                                                     ………….…………………..

                                               MgA. Martin Glaser                                                                                                                                           

                                                                         Ředitel NdB