Malý nákladní automobil do celkové hmotnosti do 6.5 tuny s nakládací plošinou

POPTÁVKA NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

Příloha VŘ: http://www.uschovna.cz/zasilka/KFHUT29YHDLZRHGD-7L5/


Zadavatel:
Národní divadlo Brno, příspěvková organizace
Dvořákova 11, 657 70  Brno
IČ: 00094820, DIČ: CZ00094820
bankovní spojení: účet č. 2110126623 /2700
Zápis do OR: Krajský soud v Brně, oddíl Pr, vložka 30
telefonní č.: +420 542 158 111, fax: +420 542 217 045


Zadání :
I.  Název veřejné zakázky
Malý nákladní automobil do celkové hmotnosti do 6.5 tuny s nakládací plošinou

II. Předmět, specifikace veřejné zakázky

Podrobná specifikace automobilu je součástí přílohy č. 1

Vozidlo musí být zajištěno dostupnou servisní sítí v ČR a celé Evropě. Servis musí být zajištěný 24 hodin denně.

Nakládací plošina
Hydraulická, skládací, ovládání odpojitelným kabelovým ovladačem
K nákladnímu vozidlu do 6,5 t (typ skříň)

III. Doba plnění:
Dodání nejpozději do 3 měsíců od podpisu smlouvy
Platnost nabídky min. do 1. 7. 2019
IV.  Nabídková cena:
Celková nabídková cena bude uvedena ve skladbě: bez DPH, samostatně DPH a včetně DPH. Tato cena bude považována za nejvýše přípustnou a konečnou pro daný rozsah prací.
Jednorázová platba po předání díla.

Maximální nabídková cena 1.8 mil. Kč vč. DPH

V. Podmínky účasti v zadávacím řízení:
Zadavatel stanovuje jako podmínku účasti účastníka zadávacího řízení v poptávkovém řízení splnění těchto podmínek (předložení dokladů):

výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán. Doklad účastník zadávacího řízení předloží v prosté kopii, v okamžiku podání nabídky nesmí být doklad starší 3 měsíců.

účastník zadávacího řízení předloží seznam minimálně 3 významných obdobných prací realizovaných v posledních pěti letech s uvedením jejich ceny, rozsahu a doby plnění.

Poptávkového řízení se nemohou zúčastnit a budou z něho vyloučení ti účastníci zadávacího řízení, kteří v minulosti zadavateli nepředali dílo v požadovaném termínu či kvalitě.

VI.  Kritéria hodnocení nabídky:
Zadavatel zvolil jako základní hodnotící kritérium pro výběr veřejné zakázky nejnižší nabídkovou cenu bez DPH.

Zadavatel nabízí jako formu úhrady (i částečnou) protiplnění formou „barteru“ – využití této možnosti je třeba specifikovat v nabídce (hodnotu v Kč a formu). Zadavatel nabízí protiplnění formou barteru za vstupenky, využití reklamních možností na platformách zadavatele a další služby.

Zadavatel zhodnotí nabídnutou cenu po snížení nabídnutého možného protiplnění od účastníka zadávacího řízení. Zadavatel rozhodne o výběru nejvhodnější nabídky toho účastníka zadávacího řízení, jehož nabídka bude mít nejnižší cenu bez DPH.

VII.  Doručování nabídek (termín, místo):
Nabídka bude podána v písemné formě v uzavřené obálce, nebo elektronicky na email info@ndbrno_cz do 28. 2. 2019 do 12 hod. V případě písemného podání na adresu Národní divadlo Brno, příspěvková organizace, Dvořákova 11, 657 70 Brno – k rukám ředitele nebo osobně na sekretariátě ředitele na stejné adrese, obálku zřetelně označte názvem zakázky „Malý nákladní automobil do celkové hmotnosti do 6.5 tuny s nakládací plošinou“ - NEOTEVÍRAT a adresou sídla, místa podnikání účastníka zadávacího řízení.
VIII.  Další podmínky zadavatele:
Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídky.
Zadavatel nepřipouští poskytování záloh ani dílčí fakturaci.
Zadavatel si vyhrazuje právo žádnou nabídku nevybrat.
Každý účastník zadávacího řízení je povinen odevzdat návrh nabídky pouze v českém jazyce.
Účastník zadávacího řízení nemá nárok na úhradu nákladů spojených s podáním nabídky.
Tato veřejná zakázka je zakázkou malého rozsahu, která se neřídí zákonem č.134/2016 Sb. O zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů.

IX.  Osoba zajišťující zakázku včetně kontaktů:
Zdeněk Lang, vedoucí automobilové dopravy, langz@ndbrno_cz, tel. 602 506 787
X.  Místo, datum
V Brně 12.2.2019
………………
ředitel