Nákup profilových světel do Janáčkova divadla

POPTÁVKA NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

 

Nákup profilových světel do Janáčkova divadla

Zadavatel:

Národní divadlo Brno, příspěvková organizace

Dvořákova 11, 657 70  Brno

IČ: 00094820, DIČ: CZ00094820

bankovní spojení: účet č. 2110126623 /2700

Zápis do OR: Krajský soud v Brně, oddíl Pr, vložka 30

telefonní č.: +420 542 158 111, fax: +420 542 217 045

 

 

Zadání:

I.  Název veřejné zakázky

Nákup profilových světel do Janáčkova divadla

 

II. Předmět, specifikace veřejné zakázky

 

Jedná se o nákup výbojkového profilového světla: 3 kusy

 

-       4 ořezy s možností naklápění, otočení všech 4 klapek společně +- 45°

-       Rozsah zoomu musí pokrýt alespoň 5-40°

-       CRI 90+

-       Kotouče se statickými a dynamickými goby

-       Intenzita osvětlení alespoň 250.000 /5m

-       Míchání barev CMY, s teplotní korekcí CTO

-       Podporované protokoly DMX512, ArtNet, Ma2Net, RDM

-       Ovládání pomocí CRMX (lumen radio)

-       Frost

-       Maximální příkon světla 2000W 

-       Světlo bude dodáno včetně světelného zdroje, elektrického kabelu a 2 kusů omega brackets

 

III.  Doba plnění:

Do 20.9.2019

Prohlídka místa plnění dle telefonické dohody.

IV.  Nabídková cena:

Celková nabídková cena bude uvedena ve skladbě: bez DPH, samostatně DPH a včetně DPH. Tato cena bude považována za nejvýše přípustnou a konečnou pro daný rozsah prací.

Jednorázová platba po předání díla.

 

 

V. Podmínky účasti v zadávacím řízení:

Zadavatel stanovuje jako podmínku účasti účastníka zadávacího řízení v poptávkovém řízení splnění těchto podmínek (předložení dokladů):

 

  1. výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán. Doklad účastník zadávacího řízení předloží v prosté kopii, v okamžiku podání nabídky nesmí být doklad starší 3 měsíců.

 

  1. účastník zadávacího řízení předloží seznam minimálně 3 významných obdobných prací realizovaných v posledních pěti letech s uvedením jejich ceny, rozsahu a doby plnění. 

 

  1. Poptávkového řízení se nemohou zúčastnit a budou z něho vyloučení ti účastníci zadávacího řízení, kteří v minulosti zadavateli nepředali dílo v požadovaném termínu či kvalitě.

 

VI.  Kritéria hodnocení nabídky:

Zadavatel zvolil jako základní hodnotící kritérium pro výběr veřejné zakázky nejnižší nabídkovou cenu bez DPH.

 

Zadavatel nabízí jako formu úhrady (i částečnou) protiplnění formou „barteru“ – využití této možnosti je třeba specifikovat v nabídce (hodnotu v Kč a formu). Zadavatel nabízí protiplnění formou barteru za vstupenky, využití reklamních možností na platformách zadavatele a další služby.

 

Zadavatel zhodnotí nabídnutou cenu po snížení nabídnutého možného protiplnění od účastníka zadávacího řízení. Zadavatel rozhodne o výběru nejvhodnější nabídky toho účastníka zadávacího řízení, jehož nabídka bude mít nejnižší cenu bez DPH 

 

VII.  Doručování nabídek (termín, místo):

Nabídka bude podána v písemné forměv uzavřené obálce, nebo elektronicky na email info@ndbrno_czdo 29.7.2019 do 14hod. V případě písemného podání na adresu Národní divadlo Brno, příspěvková organizace, Dvořákova 11, 657 70 Brno – k rukám ředitele nebo osobně na sekretariátě ředitele na stejné adrese, obálku zřetelně označte názvem zakázky „Nákup profilových světel do Janáčkova divadla“ - NEOTEVÍRAT a adresou sídla, místa podnikání účastníka zadávacího řízení. 

VIII.  Další podmínky zadavatele:

a)    Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídky.

b)    Zadavatel nepřipouští poskytování záloh ani dílčí fakturaci.

c)     Zadavatel si vyhrazuje právo žádnou nabídku nevybrat.

d)    Každý účastník zadávacího řízení  je povinen odevzdat návrh nabídky pouze v českém jazyce.

e)   Účastník zadávacího řízení  nemá nárok na úhradu nákladů spojených s podáním nabídky.

f)     Tato veřejná zakázka je zakázkou malého rozsahu, která se neřídí zákonem č.134/2016 Sb. O zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů.

 

IX.  Osoba zajišťující zakázku včetně kontaktů:

BcA. Petr Kozumplík, mistr světel JD, mobil: 725 731 131, e-mail: kozumplik@ndbrno_cz

X.  Místo, datum

V Brně  9.7.2019

                                                                                                             ………………

                                                                                                                    ředitel

Dokument VŘ