OBNOVA ZVUKOVÉHO PARKU REDUTA (POKRAČOVÁNÍ) - mixážní pult pro zvukovou kabinu a zájezdový pult s příslušenstvím

POPTÁVKA NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

 

OBNOVA ZVUKOVÉHO PARKU REDUTA (POKRAČOVÁNÍ) - mixážní pult pro zvukovou kabinu a zájezdový pult s příslušenstvím

Zadavatel:

Národní divadlo Brno, příspěvková organizace

Dvořákova 11, 657 70  Brno

IČ: 00094820, DIČ: CZ00094820

bankovní spojení: účet č. 2110126623 /2700

Zápis do OR: Krajský soud v Brně, oddíl Pr, vložka 30

telefonní č.: +420 542 158 111, fax: +420 542 217 045

 

 

Zadání:

I.  Název veřejné zakázky

OBNOVA ZVUKOVÉHO PARKU REDUTA (POKRAČOVÁNÍ) - mixážní pult pro zvukovou kabinu a zájezdový pult s příslušenstvím

 

II. Předmět, specifikace veřejné zakázky

Jedná se o dodávku zájezdového a záložního mixážního pultu s příslušenstvím, včetně doplnění stávajících sad mikrofonů pro realizaci zájezdových představení. Z důvodu vzájemné kompatibility se stávajícím vybavením v rámci NdB jsou některé komponenty označeny konkrétním typem, nebo výrobcem. Jednotlivé komponenty tvoří souvislý funkční provozní celek se stávající technikou dostupnou v divadle Reduta.

 

Specifikace dle přílohy 1.

 

III.  Doba plnění:

Dodání nejpozději do 30.7. 2020

IV.  Nabídková cena:

Celková nabídková cena bude uvedena ve skladbě: bez DPH, samostatně DPH a včetně DPH. Tato cena bude považována za nejvýše přípustnou a konečnou pro daný rozsah prací.

Jednorázová platba po předání díla.

 

 

V. Podmínky účasti v zadávacím řízení:

Zadavatel stanovuje jako podmínku účasti účastníka zadávacího řízení v poptávkovém řízení splnění těchto podmínek (předložení dokladů):

 

  1. výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán. Doklad účastník zadávacího řízení předloží v prosté kopii, v okamžiku podání nabídky nesmí být doklad starší 3 měsíců.

 

  1. účastník zadávacího řízení předloží seznam minimálně 3 významných obdobných prací realizovaných v posledních pěti letech s uvedením jejich ceny, rozsahu a doby plnění. 

 

  1. Poptávkového řízení se nemohou zúčastnit a budou z něho vyloučení ti účastníci zadávacího řízení, kteří v minulosti zadavateli nepředali dílo v požadovaném termínu či kvalitě.

 

VI.  Kritéria hodnocení nabídky:

 

Zadavatel zvolil jako základní hodnotící kritérium pro výběr veřejné zakázky nejnižší nabídkovou cenu bez DPH.

 

Zadavatel nabízí jako formu úhrady (i částečnou) protiplnění formou „barteru“ – využití této možnosti je třeba specifikovat v nabídce (hodnotu v Kč a formu). Zadavatel nabízí protiplnění formou barteru za vstupenky, využití reklamních možností na platformách zadavatele a další služby.

 

Zadavatel zhodnotí nabídnutou cenu po snížení nabídnutého možného protiplnění od účastníka zadávacího řízení. Zadavatel rozhodne o výběru nejvhodnější nabídky toho účastníka zadávacího řízení, jehož nabídka bude mít nejnižší cenu bez DPH.

 

VII.  Doručování nabídek (termín, místo):

Nabídka bude podána v písemné formě v uzavřené obálce, nebo elektronicky na email info@ndbrno_cz do 25.5.2020 do 14 hod. V případě písemného podání na adresu Národní divadlo Brno, příspěvková organizace, Dvořákova 11, 657 70 Brno – k rukám ředitele nebo osobně na sekretariátě ředitele na stejné adrese, obálku zřetelně označte názvem zakázky  „OBNOVA ZVUKOVÉHO PARKU REDUTA (POKRAČOVÁNÍ) - mixážní pult pro zvukovou kabinu a zájezdový pult s příslušenstvím“ - NEOTEVÍRAT a adresou sídla, místa podnikání účastníka zadávacího řízení. 

VIII.  Další podmínky zadavatele:

a)    Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídky.

b)    Zadavatel nepřipouští poskytování záloh ani dílčí fakturaci.

c)     Zadavatel si vyhrazuje právo žádnou nabídku nevybrat.

d)    Každý účastník zadávacího řízení je povinen odevzdat návrh nabídky pouze v českém jazyce.

e)    Účastník zadávacího řízení nemá nárok na úhradu nákladů spojených s podáním nabídky.

f)      Tato veřejná zakázka je zakázkou malého rozsahu, která se neřídí zákonem č.134/2016 Sb. O zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů.

 

IX.  Osoba zajišťující zakázku včetně kontaktů:

Jan Vrbka, vedoucí jevištního provozu divadla Reduta, mobil: +420 724 210 999, e-mail: vrbka@ndbrno_cz (korinek@ndbrno_cz)

X.  Místo, datum

V Brně 29. dubna 2020

                                                                                                            

 

 

 ………………

ředitel

 

Příloha

Zadání VŘ