Obnova zvukového parku Reduta (pokračování) - Ovládací a monitorová konzole pro nahrávací software

POPTÁVKA NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

 

Obnova zvukového parku Reduta (pokračování) - Ovládací a monitorová konzole pro nahrávací software

 

Zadavatel:

Národní divadlo Brno, příspěvková organizace

Dvořákova 11, 657 70  Brno

IČ: 00094820, DIČ: CZ00094820

bankovní spojení: účet č. 2110126623 /2700

Zápis do OR: Krajský soud v Brně, oddíl Pr, vložka 30

telefonní č.: +420 542 158 111, fax: +420 542 217 045

 

 

Zadání :

I.  Název veřejné zakázky

Obnova zvukového parku Reduta (pokračování) - Ovládací a monitorová konzole pro nahrávací software 

 

II. Předmět, specifikace veřejné zakázky

 

Jedná se o dodávku A/V techniky - Ovládací a monitorová konzole pro nahrávací software

 

Obvyklá záruka po dobu min. 24 měsíců. 

 

Zajištěný servis a podpora výhradního servisního distributora minimálně po dobu 60 měsíců. 

 

Možnost škálovatelnosti a budoucí rozšiřitelnosti systému. 

 

Plná kompatibilita s aktuálně používaným protokolem DANTE®. 

 

Možnost  dálkového ovládání a řízení aktuálně používaných předzesilovačů YAMAHA R series®. 

 

Kompatibilita a plná integrovatelnost se současným nahrávacím software firmy Steinberg GmbH. 

 

•          Plná podpora transportu. 

•          Plná podpora automatizace. 

•          Plná podpora ovládání VST instrumentů.

•          Plná podpora ovládání efektových pluginů. 

•          Možnost integrace dalších ovládacích prvků software pod programovatelná tlačítka. 

•          Podpora zobrazení Timecode na samostatném displeji. 

 

Komunikace po standardním IP protokolu. 

 

Možnost přepínání mezi různými DAW systémy. 

 

Podpora timecode synchronizace s přesností 1 sample. 

 

Min 32 ovládacích motorizovaných faderů 100 mm a více rozdělitelných na min. 2 samostatné ovládací skupiny. 

 

Programovatelné displeje pro pojmenování jednotlivých kanálů. 

 

Min. 64 plně programovatelných ovládacích knobů. 

 

Min. 64 plně programovatelných ovládacích tlačítek. 

 

Možnost přepínání ovládacích vrstev. 

 

Podpora uživatelských presetů. 

 

Sluchátkový výstup na konzoli.

 

Zakázková výroba stolu nebo stojanu. 

 

Monitorový procesor:

 

Monitorová routovací matice min. 32x32 kanálů.

 

Podpora monitorového routingu ve formátech: stereo, 5.1, 7.1, 7.1.4, 

 

Podpora DSP procesingu pro jednotlivé monitorové kanály (alespoň 8). 

 

Podpora samplovacích frekvencí až do 192kHz. 

 

Možnost přepínání uživatelských presetů. 

 

Automatické ztlumení poslechu při komunikaci s nahrávacím studiem. 

 

Možnost dálkového řízení pomocí počítače, tabletu nebo dálkového ovladače. 

 

Podpora bezlatenčního odposlechu. 

 

Min. 16 analogových vstupů, z toho min 8 s mikrofonním předzesilovačem.

 

Min. 8 analogových výstupů. 

 

Min. 16 vstupů AES/EBU. 

 

Min. 16 výstupů AES/EBU. 

 

Možnost ovládání externích zařízení pomocí GPIO. 

 

Word Clock IN/OUT. 

 

Zkreslení IN/OUT menší než 0,005%

 

Podpora nezávislé komunikace s nahrávacím studiem pro operátora a režiséra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.  Doba plnění:

Dodání nejpozději do 15.5.2020

IV.  Nabídková cena:

Celková nabídková cena bude uvedena ve skladbě: bez DPH, samostatně DPH a včetně DPH. Tato cena bude považována za nejvýše přípustnou a konečnou pro daný rozsah prací.

Jednorázová platba po předání díla.

 

 

V. Podmínky účasti v zadávacím řízení :

Zadavatel stanovuje jako podmínku účasti účastníka zadávacího řízení v poptávkovém řízení splnění těchto podmínek (předložení dokladů):

 

  1. výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán. Doklad účastník zadávacího řízení předloží v prosté kopii, v okamžiku podání nabídky nesmí být doklad starší 3 měsíců.

 

  1. účastník zadávacího řízení předloží seznam minimálně 3 významných obdobných prací realizovaných v posledních pěti letech s uvedením jejich ceny, rozsahu a doby plnění. 

 

  1. Poptávkového řízení se nemohou zúčastnit a budou z něho vyloučení ti účastníci zadávacího řízení, kteří v minulosti zadavateli nepředali dílo v požadovaném termínu či kvalitě.

 

VI.  Kritéria hodnocení nabídky:

Zadavatel zvolil jako základní hodnotící kritérium pro výběr veřejné zakázky nejnižší nabídkovou cenu bez DPH.

 

Zadavatel nabízí jako formu úhrady (i částečnou) protiplnění formou „barteru“ – využití této možnosti je třeba specifikovat v nabídce (hodnotu v Kč a formu). Zadavatel nabízí protiplnění formou barteru za vstupenky, využití reklamních možností na platformách zadavatele a další služby.

 

Zadavatel zhodnotí nabídnutou cenu po snížení nabídnutého možného protiplnění od účastníka zadávacího řízení. Zadavatel rozhodne o výběru nejvhodnější nabídky toho účastníka zadávacího řízení, jehož nabídka bude mít nejnižší cenu bez DPH.

 

VII.  Doručování nabídek (termín, místo):

Nabídka bude podána v písemné formě v uzavřené obálce, nebo elektronicky na email info@ndbrno_cz do 27. 2. 2020 do 14 h. V případě písemného podání na adresu Národní divadlo Brno, příspěvková organizace, Dvořákova 11, 657 70 Brno – k rukám ředitele nebo osobně na sekretariátě ředitele na stejné adrese, obálku zřetelně označte názvem zakázky „Obnova zvukového parku Reduta (pokračování) - Ovládací a monitorová konzole pro nahrávací software“ - NEOTEVÍRAT a adresou sídla, místa podnikání účastníka zadávacího řízení. 

 

 

 

 

 

VIII.  Další podmínky zadavatele:

a)    Zadavatel nepřipouští  variantní řešení nabídky.

b)    Zadavatel nepřipouští poskytování záloh ani dílčí fakturaci.

c)     Zadavatel si vyhrazuje právo žádnou nabídku nevybrat.

d)    Každý účastník zadávacího řízení  je povinen odevzdat návrh nabídky pouze v českém jazyce.

e)    Účastník zadávacího řízení  nemá nárok na úhradu nákladů spojených s podáním nabídky.

f)      Tato veřejná zakázka je zakázkou malého rozsahu, která se neřídí zákonem č.134/2016 Sb. O zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů.

 

IX.  Osoba zajišťující zakázku včetně kontaktů:

BcA. Jan Vrbka, šéf jevištního provozu v divadle Reduta mobil: 724 210 999, e-mail: vrbka@ndbrno.cz (korinek@ndbrno_cz)

X.  Místo, datum

V Brně  12.2.2020

                                                                                                              ………………

                                                                                                                     ředitel

 

Ke stažení:

VŘ - Obnova zvukového parku Reduta (pokračování) - Ovládací a monitorová konzole pro nahrávací software