OBNOVA ZVUKOVÉHO ZAŘÍZENÍ V DIVADLE REDUTA, 1. ETAPA- doplnění stávající soustavy bezdrátových mikrofonů a příslušenstv

POPTÁVKA NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

 

OBNOVA ZVUKOVÉHO ZAŘÍZENÍ V DIVADLE REDUTA, 1. ETAPA-

doplnění stávající soustavy bezdrátových mikrofonů a příslušenství

Zadavatel:

Národní divadlo Brno, příspěvková organizace

Dvořákova 11, 657 70  Brno

IČ: 00094820, DIČ: CZ00094820

bankovní spojení: účet č. 2110126623 /2700

Zápis do OR: Krajský soud v Brně, oddíl Pr, vložka 30

telefonní č.: +420 542 158 111, fax: +420 542 217 045

 

 

Zadání:

I.  Název veřejné zakázky

OBNOVA ZVUKOVÉHO ZAŘÍZENÍ V DIVADLE REDUTA, 1. ETAPA - doplnění stávající soustavy bezdrátových mikrofonů a příslušenství

 

II. Předmět, specifikace veřejné zakázky

 

Jedná se o nákup bezdrátových mikrofonů a příslušenství Shure řady AD pro doplnění stávající soustavy, dle přílohy č. 1.

 

III.  Doba plnění:

Do 30.8. 2019

Prohlídka místa plnění dle telefonické dohody 

IV.  Nabídková cena:

Celková nabídková cena bude uvedena ve skladbě: bez DPH, samostatně DPH a včetně DPH. Tato cena bude považována za nejvýše přípustnou a konečnou pro daný rozsah prací.

Jednorázová platba po předání díla.

 

 

V. Podmínky účasti v zadávacím řízení:

Zadavatel stanovuje jako podmínku účasti účastníka zadávacího řízení v poptávkovém řízení splnění těchto podmínek (předložení dokladů):

 

  1. výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán. Doklad účastník zadávacího řízení předloží v prosté kopii, v okamžiku podání nabídky nesmí být doklad starší 3 měsíců.

 

  1. účastník zadávacího řízení předloží seznam minimálně 3 významných obdobných prací realizovaných v posledních pěti letech s uvedením jejich ceny, rozsahu a doby plnění. 

 

  1. Poptávkového řízení se nemohou zúčastnit a budou z něho vyloučení ti účastníci zadávacího řízení, kteří v minulosti zadavateli nepředali dílo v požadovaném termínu či kvalitě.

 

 

 

VI.  Kritéria hodnocení nabídky:

 

Zadavatel zvolil jako základní hodnotící kritérium pro výběr veřejné zakázky ekonomickou výhodnost nabídky a stanovil následující hodnotící kritéria (dále označené jako „kritérium“), které se vztahují k nabízenému plnění veřejné zakázky a vyjadřují vztah užitné hodnoty a ceny. K jednotlivým kritériím stanovil zadavatel váhu vyjádřenou v procentech takto:  

 

1. kritérium: Cena bez DPH                                                  70 %

 

Zadavatel nabízí jako formu úhrady (i částečnou) protiplnění formou „barteru“ – využití této možnosti je třeba specifikovat v nabídce (hodnotu v Kč a formu). Zadavatel nabízí protiplnění formou barteru za vstupenky, využití reklamních možností na platformách zadavatele a další služby.

Zadavatel zhodnotí nabídnutou cenu po snížení nabídnutého možného protiplnění od účastníka zadávacího řízení.

 

 

2. kritérium: Délka záruční doby                                          30 %

 

 

Údaje účastníka zadávacího řízení  k dílčím hodnotícím kritériím

Účastník zadávacího řízení předloží ve své nabídce k jednotlivým dílčím hodnotícím kritériím následující údaje, které budou sloužit zadavateli pro hodnocení nabídky podle základního hodnotícího kritéria a tj. ekonomická výhodnost nabídky:

 

K 1. kritériu:    

  • Vyplněný krycí list nabídkové ceny 

K 2. kritériu:

  • Účastník zadávacího řízení předloží v souladu s požadavkem zadavatele vyplněný krycí list s uvedením navržené záruční doby v letech

 

Zadavatel rozhodne o výběru nejvhodnější nabídky toho účastníka zadávacího řízení, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější. 

 

VII.  Doručování nabídek (termín, místo):

Nabídka bude podána v písemné forměv uzavřené obálce, nebo elektronicky na email info@ndbrno_czdo 26.7.2019 2019 do 12hod. V případě písemného podání na adresu Národní divadlo Brno, příspěvková organizace, Dvořákova 11, 657 70 Brno – k rukám ředitele nebo osobně na sekretariátě ředitele na stejné adrese, obálku zřetelně označte názvem zakázky „OBNOVA ZVUKOVÉHO ZAŘÍZENÍ V DIVADLE REDUTA, 1. ETAPA - doplnění stávající soustavy bezdrátových mikrofonů a příslušenství “ - NEOTEVÍRAT a adresou sídla, místa podnikání účastníka zadávacího řízení. 

VIII.  Další podmínky zadavatele:

a)    Zadavatel nepřipouštívariantní řešení nabídky.

b)    Zadavatel nepřipouští poskytování záloh ani dílčí fakturaci.

c)     Zadavatel si vyhrazuje právo žádnou nabídku nevybrat.

d)    Každý účastník zadávacího řízení je povinen odevzdat návrh nabídky pouze v českém jazyce.

e)   Účastník zadávacího řízení nemá nárok na úhradu nákladů spojených s podáním nabídky.

f)     Tato veřejná zakázka je zakázkou malého rozsahu, která se neřídí zákonem č.134/2016 Sb. O zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů.

 

IX.  Osoba zajišťující zakázku včetně kontaktů:

Jan Vrbka, vedoucí jevištního provozu divadla Reduta, mobil: +420 724 210 999, 

e-mail:vrbka@ndbrno_cz (korinek@ndbrno_cz)

X.  Místo, datum

V Brně 9.7 2019

                                                                                                             ………………

ředitel

Dokument VŘ

Příloha VŘ