Památková obnova interiéru hlediště Mahenova divadla – I. Etapa

POPTÁVKA NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

Příloha VŘ: Příloha č 1 MD pamatkova obnova hlediště I etapa - 2018.xls

Zadavatel:

Národní divadlo Brno, příspěvková organizace
Dvořákova 11, 657 70  Brno
IČ: 00094820, DIČ: CZ00094820
bankovní spojení: účet č. 2110126623 /2700
Zápis do OR: Krajský soud v Brně, oddíl Pr, vložka 30
telefonní č.: +420 542 158 111, fax: +420 542 217 045


Zadání:
I.  Název veřejné zakázky
Památková obnova interiéru hlediště Mahenova divadla – I. Etapa

II. Předmět, specifikace veřejné zakázky

Předmětem zakázky je památková obnova obkladů, poprsní lóží, sloupů a pilířů, dekorativní výzdoby lóží a galerií hlediště Mahenova divadla
Práce jsou blíže specifikované v příloze č. 1 zadání poptávkového řízení a Dokumentaci pro výběr zhotovitele.
Součástí plnění zakázky je provedení doplňujících průzkumů a na základě výsledků příprava návrhu koncepce obnovy hlediště a návrh provádění památkové obnovy.
Vypracování restaurátorské zprávy.

III. Doba plnění:
Červen – srpen 2018, ukončení prací a předání díla do 31. 8. 2018
Prohlídka místa plnění: 29. 3. 2018 /dle telefonické dohody
IV.  Nabídková cena:
Celková nabídková cena bude uvedena ve skladbě: bez DPH, samostatně DPH a včetně DPH. Tato cena bude považována za nejvýše přípustnou a konečnou pro daný rozsah prací.
Jednorázová platba po předání díla.

Maximální nabídková cena je 2 000 000,- Kč bez DPH. Překročení této ceny je důvodem k vyřazení nabídky uchazeče při hodnocení zakázky.


V. Podmínky účasti v zadávacím řízení:
Zadavatel stanovuje jako podmínku účasti účastníka zadávacího řízení v poptávkovém řízení splnění těchto podmínek (předložení dokladů):

výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán. Doklad účastník zadávacího řízení předloží v prosté kopii, v okamžiku podání nabídky nesmí být doklad starší 3 měsíců.

Zadavatel požaduje doložení odborné způsobilosti uchazeče s platnou legislativou včetně požadavku na provádění prací držiteli příslušného oprávnění Ministerstva kultury ČR pro restaurování.


účastník zadávacího řízení předloží seznam minimálně 3 významných obdobných prací realizovaných v posledních pěti letech s uvedením jejich ceny, rozsahu a doby plnění. Zadavatel požaduje, aby tento seznam obsahoval výhradně akce realizované na památkově chráněných objektech.

Poptávkového řízení se nemohou zúčastnit a budou z něho vyloučení ti účastníci zadávacího řízení, kteří v minulosti zadavateli nepředali dílo v požadovaném termínu či kvalitě.

VI.  Kritéria hodnocení nabídky:

Zadavatel zvolil jako základní hodnotící kritérium pro výběr veřejné zakázky ekonomickou výhodnost nabídky a stanovil následující hodnotící kritéria (dále označené jako „kritérium“), které se vztahují k nabízenému plnění veřejné zakázky a vyjadřují vztah užitné hodnoty a ceny. K jednotlivým kritériím stanovil zadavatel váhu vyjádřenou v procentech takto:

1. kritérium: Cena bez DPH 80 %

Zadavatel nabízí jako formu úhrady (i částečnou) protiplnění formou „barteru“ – využití této možnosti je třeba specifikovat v nabídce (hodnotu v Kč a formu). Zadavatel nabízí protiplnění formou barteru za vstupenky, využití reklamních možností na platformách zadavatele a další služby.
Zadavatel zhodnotí nabídnutou cenu po snížení nabídnutého možného protiplnění od účastníka zadávacího řízení.


2. kritérium: Délka záruční doby 20 %


Údaje účastníka zadávacího řízení k dílčím hodnotícím kritériím
Účastník zadávacího řízení předloží ve své nabídce k jednotlivým dílčím hodnotícím kritériím následující údaje, které budou sloužit zadavateli pro hodnocení nabídky podle základního hodnotícího kritéria a tj. ekonomická výhodnost nabídky:

K 1. kritériu:
Vyplněný krycí list nabídkové ceny dle článku IV. tohoto zadání
Vyplněný slepý rozpočet (příloha č. 1 zadání poptávkového řízení, Dokumentace pro výběr zhotovitele)
Uchazeč předloží v souladu s požadavkem zadavatele podrobný technologický postup restaurátorských prací s důrazem na specifikaci použitých materiálů
K 2. kritériu:
Účastník zadávacího řízení předloží v souladu s požadavkem zadavatele vyplněný krycí list s uvedením navržené záruční doby v letech

Zadavatel rozhodne o výběru nejvhodnější nabídky toho účastníka zadávacího řízení, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.

VII.  Doručování nabídek (termín, místo):
Nabídka bude podána v písemné formě v uzavřené obálce, nebo elektronicky na email info@ndbrno_cz do 16. 4. 2018 do 12 hod. V případě písemného podání na adresu Národní divadlo Brno, příspěvková organizace, Dvořákova 11, 657 70 Brno – k rukám ředitele nebo osobně na sekretariátě ředitele na stejné adrese, obálku zřetelně označte názvem zakázky „Památková obnova interiéru hlediště Mahenova divadla – I. Etapa“ - NEOTEVÍRAT a adresou sídla, místa podnikání účastníka zadávacího řízení.
VIII.  Další podmínky zadavatele:
Předložení návrhu smlouvy v písemné podobě i v elektronické podobě podepsaný statutárním zástupcem účastníka zadávacího řízení (oprávněnou osobou)
Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídky.
Předložení dokladu o pojištění odpovědnosti účastníka zadávacího řízení vůči třetím osobám, které pokrývá celý objem veřejné zakázky.
Zadavatel nepřipouští poskytování záloh ani dílčí fakturaci.
Zadavatel si vyhrazuje právo žádnou nabídku nevybrat.
Každý účastník zadávacího řízení je povinen odevzdat návrh nabídky pouze v českém jazyce.
Účastník zadávacího řízení nemá nárok na úhradu nákladů spojených s podáním nabídky.
Tato veřejná zakázka je zakázkou malého rozsahu, která se neřídí zákonem č.134/2016 Sb. O zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů.

IX.  Osoba zajišťující zakázku včetně kontaktů:
Dr. Vlastimil Fabišik, mobil: 724 716 651, e-mail: fabišik@ndbrno_cz
X.  Místo, datum
V Brně 21. 3. 2018
………………
MgA. Martin Glaser
ředitel