Památková obnova interiéru hlediště Mahenova divadla – II. Etapa

POPTÁVKOVÉ ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU    

Příloha VŘ: https://we.tl/t-mu4MxHERV3 

Zadavatel: 

Národní divadlo Brno, příspěvková organizace 

Dvořákova 11, 657 70  Brno 

IČ: 00094820, DIČ: CZ00094820 

bankovní spojení: účet č. 2110126623 /2700 

Zápis do OR: Krajský soud v Brně, oddíl Pr, vložka 30 

telefonní č.: +420 542 158 111, fax: +420 542 217 045 

 

Zadání poptávkového řízení 

I.  Název veřejné zakázky 

Památková obnova interiéru hlediště Mahenova divadla – II. Etapa 

Venkovní a vnitřní dveře ul. Za divadlem 

 

II. Předmět, specifikace veřejné zakázky 

 

 • Předmětem zakázky je památková obnova dřevěných prvků v interiéru, repase a obnova lóže I-III NP vpravo. 

 • Vypracování restaurátorské zprávy  

 • Venkovní a vnitřní dveře ul. Za divadlem 5 ks a ul. Dvořáková 1 ks 

 

Práce jsou blíže specifikované v příloze č. 1 zadání poptávkového řízení a Dokumentaci pro výběr zhotovitele. 

 

III.  Doba plnění 

Červenec – srpen 2019, ukončení prací a předání díla do 318. 2019 

Prohlídka místa plnění23. 3. 2019 /dle telefonické dohody 

IV.  Nabídková cena 

Celková nabídková cena bude uvedena ve skladbě: bez DPH, samostatně DPH a včetně DPH. Tato cena bude považována za nejvýše přípustnou a konečnou pro daný rozsah prací. 

Jednorázová platba po předání díla. 

 

Nabídková cena je 3000000,- Kč bez DPH. Překročení této ceny je důvodem k vyřazení nabídky  účastníka zadávacího řízení při hodnocení zakázky. 

 

V. Podmínky účasti v zadávacím řízení: 

Zadavatel stanovuje jako podmínku účasti účastníka zadávacího řízení v poptávkovém řízení splnění těchto podmínek (předložení dokladů): 

 

 1. výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán. Doklad účastník zadávacího řízení  předloží v prosté kopii, v okamžiku podání nabídky nesmí být doklad starší 3 měsíců.  

 

 1. Zadavatel požaduje doložení odborné způsobilosti  účastníka zadávacího řízení  s platnou legislativou včetně požadavku na provádění prací držiteli příslušného oprávnění Ministerstva kultury ČR pro restaurování.  

 

 1. účastník zadávacího řízení  předloží seznam minimálně 3 významných obdobných prací realizovaných v posledních pěti letech s uvedením jejich ceny, rozsahu a doby plnění. Zadavatel požaduje, aby tento seznam obsahoval výhradně akce realizované na památkově chráněných objektech. 

 

 1. Poptávkového řízení se nemohou zúčastnit a budou z něho vyloučení ti účastníci zadávacího řízení, kteří v minulosti zadavateli nepředali dílo v požadovaném termínu či kvalitě. 

 

VI.  Kritéria hodnocení nabídky 

Zadavatel zvolil jako základní hodnotící kritérium pro výběr veřejné zakázky ekonomickou výhodnost nabídky a stanovil následující hodnotící kritéria (dále označené jako „kritérium“), které se vztahují k nabízenému plnění veřejné zakázky a vyjadřují vztah užitné hodnoty a ceny. K jednotlivým kritériím stanovil zadavatel váhu vyjádřenou v procentech takto:   

 

1. kritérium:  Nabídková cena bez DPH80 % 

                                                                                           

Zadavatel nabízí jako formu úhrady (i částečnou) protiplnění formou „barteru“ – využití této možnosti je třeba specifikovat v nabídce (hodnotu v Kč a formu). Zadavatel nabízí protiplnění formou barteru za vstupenky, využití reklamních možností na platformách zadavatele a další služby. 

                                               

2. kritérium: Poskytnutá záruční doba20 % 

 

 

Údaje  účastníka zadávacího řízení k dílčím hodnotícím kritériím 

 Účastník zadávacího řízení  předloží ve své nabídce k jednotlivým dílčím hodnotícím kritériím následující údaje, které budou sloužit zadavateli pro hodnocení nabídky podle základního hodnotícího kritéria a tj. ekonomická výhodnost nabídky: 

 

K 1. kritériu: 

 • Vyplněný krycí list nabídkové ceny dle článku IV. tohoto zadání 

 • Vyplněný slepý rozpočet (příloha č. 2 zadání poptávkového řízení, Dokumentace pro výběr zhotovitele) 

 •  účastník zadávacího řízení  předloží v souladu s požadavkem zadavatele podrobný technologický postup restaurátorských prací s důrazem na specifikaci použitých materiálů 

  

K 2. kritériu: 

 •  účastník zadávacího řízení  předloží v souladu s požadavkem zadavatele vyplněný krycí list s uvedením poskytnuté záruční doby na dílo v letech 

 

Způsob hodnocení nabídek podle dílčích hodnotících kritérií 

 

Hodnocení nabídek bude provedeno podle základního hodnotícího kritéria ekonomická výhodnost nabídky, a to dle následujících dílčích hodnotících kritérií (s využitím bodovací metody):  

  

1. kritérium: Zadavatel bude hodnotit nabídkovou cenu v Kč bez DPH, a to podle její absolutní výše. Zadavatel zhodnotí nabídnutou cenu po snížení nabídnutého možného protiplnění od  účastníka zadávacího řízení. Zadavatel použije pro hodnocení bodovací metodu a bodové hodnocení vypočte podle vzorce 

 

 

 

                                      nejnižší cena v Kč 

-------------------------------------------- x 100  

                         hodnocená cena v Kč 

 

Takto vypočtené hodnocení bude stanoveno v bodech na 2 desetinná místa a bude dále násobeno vahou 1. dílčího hodnotícího kritéria. Za vhodnější bude považována nabídka s nižší nabídkovou cenou.   

 

 

2. kritérium: Zadavatel bude hodnotit  účastníka zadávacího řízení em nabízenou délku poskytnuté záruční doby v letech. Zadavatel použije pro hodnocení bodovací metodu a bodové hodnocení vypočte podle vzorce 

                            hodnocená délka záruční doby 

----------------------------------------------------  x 100  

                          nejdelší délka záruční doby 

 

Takto vypočtené hodnocení bude stanoveno v bodech na 2 desetinná místa a bude dále násobeno vahou 2. dílčího hodnotícího kritéria. 

 

 

Výběr nejvhodnější nabídky 

Celkové bodové ohodnocení jednotlivých nabídek vznikne součtem převážených bodových hodnot dosažených v jednotlivých dílčích hodnotících kritériích, tj. součtem bodových ohodnocení v daných dílčích hodnotících kritériích převážených vahou příslušného dílčího hodnotícího kritéria.   

Zaokrouhlování bude v průběhu hodnocení prováděno na dvě desetinná místa. Na základě celkového bodového ohodnocení stanoví hodnotící komise výsledné pořadí nabídek.  

 

Zadavatel zhodnotí nabídnutou cenu po snížení nabídnutého možného protiplnění od účastníka zadávacího řízení.Zadavatel rozhodne o výběru nejvhodnější nabídky toho  účastníka zadávacího řízení, jehož nabídka byla podle hodnotících kritérií vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější. 

  

VII.  Doručování nabídek (termín, místo) 

Nabídka bude podána pouze v písemné formě v uzavřené obálce do 8. 4. 2019 do 12 hod. na adresu Národní divadlo Brno, příspěvková organizace, Dvořákova 11, 657 70 Brno – k rukám ředitele osobně na sekretariátě ředitele na stejné adrese, obálku zřetelně označte názvem zakázky Památková obnova interiéru hlediště Mahenova divadla – II. Etapa - NEOTEVÍRAT a adresou sídla, místa podnikání  účastníka zadávacího řízení 

VIII.  Další podmínky zadavatele 

 1. Předložení návrhu smlouvy v písemné podobě i v elektronické podobě podepsaný statutárním zástupcem účastníka zadávacího řízení 

 1. Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídky. 

 1. Předložení dokladu o pojištění odpovědnosti účastníka zadávacího řízení vůči třetím osobám, které pokrývá celý objem veřejné zakázky. 

 1. Zadavatel nepřipouští poskytování záloh ani dílčí fakturaci. 

 1. Zadavatel si vyhrazuje právo žádnou nabídku nevybrat. 

 1. Každý účastník zadávacího řízení je povinen odevzdat návrh nabídky pouze v českém jazyce. 

 1. Účastník zadávacího řízení nemá nárok na úhradu nákladů spojených s podáním nabídky. 

 1. Tato veřejná zakázka je zakázkou malého rozsahu, která se neřídí zákonem č.134/2016 Sb. O zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů. 

 

IX.  Osoba zajišťující zakázku včetně kontaktů 

Dr. Vlastimil Fabišik, mobil: 724 716 651, e-mail: fabišik@ndbrno_cz (fabi%C5%A1ik@ndbrno_cz)  

 

 

X.  Místo, datum 

VBrně 12. 3. 2019 

                                                                                                              ………………………………. 

                                                                                                                     MgA. Martin Glaser 

         ředitel NdB