Památková obnova střešního pláště Mahenova divadla – V. Etapa

POPTÁVKOVÉ ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU  

Příloha VŘ: https://we.tl/t-PFdTUh6tBK

Zadavatel: 

Národní divadlo Brno, příspěvková organizace 

Dvořákova 11, 657 70  Brno 

IČ: 00094820, DIČ: CZ00094820 

bankovní spojení: účet č. 2110126623 /2700 

Zápis do OR: Krajský soud v Brně, oddíl Pr, vložka 30 

telefonní č.: +420 542 158 111, fax: +420 542 217 045 

 

Zadání poptávkového řízení 

I.  Název veřejné zakázky 

Památková obnova střešního pláště Mahenova divadla – V. Etapa, obnova atikové balustrády 

 

II. Předmět, specifikace veřejné zakázky 

 

Předmětem zakázky jsou práce blíže specifikované v příloze č. 1 zadání poptávkového řízení a Dokumentaci pro výběr zhotovitele  

Součástí plnění zakázky je vypracování zprávy. 

 

III.  Doba plnění 

Červen – září 2018, ukončení prací a předání díla do 20. 9. 2019 

Prohlídka místa plnění20. 3. 2019 /dle telefonické dohody 

IV.  Nabídková cena 

Celková nabídková cena bude uvedena ve skladbě: bez DPH, samostatně DPH a včetně DPH. Tato cena bude považována za nejvýše přípustnou a konečnou pro daný rozsah prací. 

Jednorázová platba po předání díla. 

 

Maximální nabídková cena je 5 999 999,- Kč bez DPH. Překročení této ceny je důvodem k vyřazení nabídky  účastníka zadávacího řízení při hodnocení zakázky. 

 

V. Podmínky účasti v zadávacím řízení : 

Zadavatel stanovuje jako podmínku účasti účastníka zadávacího řízení v poptávkovém řízení splnění těchto podmínek (předložení dokladů): 

 

 1. výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán. Doklad účastník zadávacího řízení  předloží v prosté kopii, v okamžiku podání nabídky nesmí být doklad starší 3 měsíců.   

 

 1. účastník zadávacího řízení  předloží seznam minimálně 3 významných obdobných prací realizovaných v posledních pěti letech s uvedením jejich ceny, rozsahu a doby plnění. Zadavatel požaduje, aby tento seznam obsahoval výhradně akce realizované na památkově chráněných objektech. 

 

 1. Poptávkového řízení se nemohou zúčastnit a budou z něho vyloučení ti účastníci zadávacího řízení, kteří v minulosti zadavateli nepředali dílo v požadovaném termínu či kvalitě. 

VI.  Kritéria hodnocení nabídky 

Zadavatel zvolil jako základní hodnotící kritérium pro výběr veřejné zakázky ekonomickou výhodnost nabídky a stanovil následující hodnotící kritéria (dále označené jako „kritérium“), které se vztahují k nabízenému plnění veřejné zakázky a vyjadřují vztah užitné hodnoty a ceny. K jednotlivým kritériím stanovil zadavatel váhu vyjádřenou v procentech takto:   

 

1. kritérium:  Nabídková cena bez DPH80 % 

                                                                                           

Zadavatel nabízí jako formu úhrady (i částečnou) protiplnění formou „barteru“ – využití této možnosti je třeba specifikovat v nabídce (hodnotu v Kč a formu). Zadavatel nabízí protiplnění formou barteru za vstupenky, využití reklamních možností na platformách zadavatele a další služby. 

                                               

2. kritérium: Poskytnutá záruční doba20 % 

 

 

Údaje  účastníka zadávacího řízení k dílčím hodnotícím kritériím 

Účastník zadávacího řízení  předloží ve své nabídce k jednotlivým dílčím hodnotícím kritériím následující údaje, které budou sloužit zadavateli pro hodnocení nabídky podle základního hodnotícího kritéria a tj. ekonomická výhodnost nabídky: 

 

K 1. kritériu: 

 • Vyplněný krycí list nabídkové ceny dle článku IV. tohoto zadání 

 • Vyplněný slepý rozpočet (součást přílohy č. 1 zadání poptávkového řízení, Dokumentace pro výběr zhotovitele) 

 • Účastník zadávacího řízení.  předloží v souladu s požadavkem zadavatele podrobný technologický postup prováděných prací s důrazem na specifikaci použitých materiálů 

 

K 2. kritériu: 

 • Účastník zadávacího řízení.  předloží v souladu s požadavkem zadavatele vyplněný krycí list s uvedením poskytnuté záruční doby na dílo v letech 

 

Způsob hodnocení nabídek podle dílčích hodnotících kritérií 

 

Hodnocení nabídek bude provedeno podle základního hodnotícího kritéria ekonomická výhodnost nabídky, a to dle následujících dílčích hodnotících kritérií (s využitím bodovací metody):  

  

1. kritérium: Zadavatel bude hodnotit nabídkovou cenu v Kč bez DPH, a to podle její absolutní výše. Zadavatel zhodnotí nabídnutou cenu po snížení nabídnutého možného protiplnění od účastníka zadávacího řízení. Zadavatel použije pro hodnocení bodovací metodu a bodové hodnocení vypočte podle vzorce 

                                      nejnižší cena v Kč 

-------------------------------------------- x 100  

                         hodnocená cena v Kč 

Takto vypočtené hodnocení bude stanoveno v bodech na 2 desetinná místa a bude dále násobeno vahou 1. dílčího hodnotícího kritéria. Za vhodnější bude považována nabídka s nižší nabídkovou cenou.   

 

2. kritérium: Zadavatel bude hodnotit  účastníka zadávacího řízení nabízenou délku poskytnuté záruční doby v letech. Zadavatel použije pro hodnocení bodovací metodu a bodové hodnocení vypočte podle vzorce 

 

 

                            hodnocená délka záruční doby 

----------------------------------------------------  x 100  

                          nejdelší délka záruční doby 

Takto vypočtené hodnocení bude stanoveno v bodech na 2 desetinná místa a bude dále násobeno vahou 2. dílčího hodnotícího kritéria. 

 

Výběr nejvhodnější nabídky 

Celkové bodové ohodnocení jednotlivých nabídek vznikne součtem převážených bodových hodnot dosažených v jednotlivých dílčích hodnotících kritériích, tj. součtem bodových ohodnocení v daných dílčích hodnotících kritériích převážených vahou příslušného dílčího hodnotícího kritéria.   

Zaokrouhlování bude v průběhu hodnocení prováděno na dvě desetinná místa. Na základě celkového bodového ohodnocení stanoví hodnotící komise výsledné pořadí nabídek.  

 

Zadavatel zhodnotí nabídnutou cenu po snížení nabídnutého možného protiplnění od účastníka zadávacího řízení. 

Zadavatel rozhodne o výběru nejvhodnější nabídky toho účastníka zadávacího řízení, jehož nabídka byla podle hodnotících kritérií vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější. 

 

VII.  Doručování nabídek (termín, místo) 

Nabídka bude podána pouze v písemné formě v uzavřené obálce do 29. 3. 2019 do 12 hod. na adresu Národní divadlo Brno, příspěvková organizace, Dvořákova 11, 657 70 Brno – k rukám ředitele osobně na sekretariátě ředitele na stejné adrese, obálku zřetelně označte názvem zakázky Památková obnova střešního pláště Mahenova divadla – V. Etapa - NEOTEVÍRAT a adresou sídla, místa podnikáníúčastníka zadávacího řízení.  

VIII.  Další podmínky zadavatele 

 1. Předložení návrhu smlouvy v písemné podobě i v elektronické podobě podepsaný statutárním zástupcem účastníka zadávacího řízení 

 1. Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídky. 

 1. Předložení dokladu o pojištění odpovědnosti účastníka zadávacího řízení vůči třetím osobám, které pokrývá celý objem veřejné zakázky. 

 1. Zadavatel nepřipouští poskytování záloh ani dílčí fakturaci. 

 1. Zadavatel si vyhrazuje právo žádnou nabídku nevybrat. 

 1. Každý účastník zadávacího řízení je povinen odevzdat návrh nabídky pouze v českém jazyce. 

 1. Účastník zadávacího řízení nemá nárok na úhradu nákladů spojených s podáním nabídky. 

 1. Tato veřejná zakázka je zakázkou malého rozsahu, která se neřídí zákonem č.134/2016 Sb. O zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů. 

 

IX.  Osoba zajišťující zakázku včetně kontaktů 

Dr. Vlastimil Fabišik, mobil: 724 716 651, e-mail: fabisik@ndbrno_cz  

 

X.  Místo, datum 

VBrně 123. 2019 

                                                                                                              ………………………………. 

                                                                                                                      MgA. Martin Glaser 

                                                                                                           ředitel NdB