Poptávkové řízení - flétna

Zakoupení  jednoho kusu flétny zn. MURAMATSU PT/P

POPTÁVKOVÉ ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

 

                      Zakoupení  jednoho kusu flétny zn. MURAMATSU PT/P

 

Zadavatel:

Národní divadlo Brno, příspěvková organizace

Dvořákova 11, 657 70  Brno

IČO: 00094820, DIČ: CZ00094820

bankovní spojení: účet č. 2110126623 /2700

Zápis do OR: Krajský soud v Brně, oddíl Pr, vložka 30

telefonní č.: +420 542 158 111, fax: +420 542 217 045

 

 

Zadání poptávkového řízení

 

 

I.Název veřejné zakázky 

 

Zakoupení  jednoho kusu flétny zn. MURAMATSU PT/P

 

 

II. Předmět, specifikace veřejné zakázky

 

Součástí zakázky je:

-       Straubinger pads

-       H-nožka

-       bez E-mechaniky

-       Inline

-       open holes

-       výběr ze dvou hlavic v místě zadavatele

-       originální pouzdro

-       Dopravu nástroje do sídla zadavatele zajistí prodávající na vlastní náklady

 

 

III.  Doba plnění

 

V nejkratším možném termínu, nejpozději do  30.11. 2020.

 

IV.  Nabídková cena

 

Celková nabídková cena bude uvedena ve skladbě: bez DPH, samostatně DPH a včetně DPH. Tato cena bude považována za nejvýše přípustnou a konečnou pro daný rozsah zakázky.

Jednorázová platba po předání zakázky.

 

 

V. Podmínky účasti v zadávacím řízení

 

Zadavatel stanovuje jako podmínku účasti účastníka zadávacího řízení v poptávkovém řízení splnění těchto podmínek (předložení dokladů):

 

  1. výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán. Doklad účastník zadávacího řízení  předloží v prosté kopii, v okamžiku podání nabídky nesmí být doklad starší 3 měsíců.
  2. účastník zadávacího řízení předloží seznam minimálně 3 významných obdobných služeb realizovaných v posledních pěti letech  s uvedením jejich ceny, rozsahu a doby plnění. 

 

VI.  Kritéria hodnocení nabídky

 

Zadavatel zvolil jako základní hodnotící kritérium pro výběr veřejné zakázky ekonomickou výhodnost nabídky a stanovil následující hodnotící kritéria (dále označené jako „kritérium“), které se vztahují k nabízenému plnění veřejné zakázky a vyjadřují vztah užitné hodnoty a ceny. K jednotlivým kritériím stanovil zadavatel váhu vyjádřenou v procentech takto:  

 

1. kritérium:  Cena bez DPH                                            70 %

 

Zadavatel nabízí jako formu úhrady (i částečnou) protiplnění formou „barteru“ – využití této možnosti je třeba specifikovat v nabídce (hodnotu v Kč a formu). Zadavatel nabízí protiplnění formou barteru za vstupenky, využití reklamních možností na platformách zadavatele a další služby.

Zadavatel zhodnotí nabídnutou cenu po snížení nabídnutého možného protiplnění od účastníka zadávacího řízení.

 

                                                                                                                                 

2. kritérium:  Délka záruční doby                                30 %

 

Údaje účastníka zadávacího řízení k dílčím hodnotícím kritériím

Účastník zadávacího řízení předloží ve své nabídce k jednotlivým dílčím hodnotícím kritériím následující údaje, které budou sloužit zadavateli pro hodnocení nabídky podle základního hodnotícího kritéria a tj. ekonomická výhodnost nabídky:

K 1. kritériu:  

  • Vyplněný krycí list nabídkové ceny 

K 2. kritériu:

  • Účastník zadávacího řízení  předloží v souladu s požadavkem zadavatele vyplněný krycí list s uvedením navržené záruční doby v letech

 

Zadavatel rozhodne o výběru nejvhodnější nabídky toho účastníka zadávacího řízení, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.  

VII.  Doručování nabídek (termín, místo)

 

Nabídka bude podána v písemné formě v uzavřené obálce do   10 .1. 2020 do 14:00  hod.  na adresu Národní divadlo Brno, příspěvková organizace, Dvořákova 11, 657 70 Brno – k rukám ředitele nebo osobně na sekretariátě ředitele na stejné adrese, obálku zřetelně označte názvem zakázky  „Zakoupení  jednoho kusu flétny zn. MURAMATSU PT/P“ - NEOTEVÍRAT a adresou sídla, místa podnikání účastníka zadávacího řízení. 

VIII.  Další podmínky zadavatele

 

a)    Poptávkového řízení se nemohou zúčastnit ti účastníci zadávacího řízení, kteří v minulosti zadavateli nepředali dílo v požadovaném termínu či kvalitě.

b)    Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídky.

c)    Zadavatel nepřipouští poskytování záloh ani dílčí fakturaci.

d)    Zadavatel si vyhrazuje právo žádnou nabídku nevybrat.

e)    Každý účastník zadávacího řízení je povinen odevzdat návrh nabídky pouze v českém jazyce.

f)      Účastník zadávacího řízení nemá nárok na úhradu nákladů spojených s podáním nabídky.

g)    Tato veřejná zakázka je zakázkou malého rozsahu, která se neřídí zákonem č.134/2016 Sb. O zadávání veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů.

 

IX.  Osoba zajišťující zakázku včetně kontaktů

Marta Cupáková, vedoucí hudebního archivu, tel. 542 158 129 

e-mail: cupakova@ndbrno_cz

X.  Místo, datum

V Brně  ………………

                                                                                                               MgA. Martin Glaser

                                                                                                                  ředitel NdB. p.o.

 

                                                                                                          

                                                                                                                

 

 

 Krycí list