Poptávkové řízení na dodavatele tiskovin a bannerů Národního divadla Brno

Příloha: Kalkulační listy.xlsx

 

ZADAVATEL:

Národní divadlo Brno, příspěvková organizace

Dvořákova 11, 657 70 Brno

IČ: 00094820 DIČ: 00094820

Bankovní spojení: Unicreditbank: 2110126623/2700

Zápis do OR: Krajský soud v Brně, oddíl Pr, vložka 30

Tel. číslo: +420 542 158 111, fax: +420 542 217 045

                                                    

Zadání poptávkového řízení

 

 1. I.           Název zakázky

Výběr dodavatelů tiskovin a bannerů NdB.

Veřejná zakázka je ve smyslu § 98 zákona rozdělena na 13 částí, specifikovaných níže, přičemž uchazeči mohou podat nabídku pro kteroukoli ze všech částí, nebo i pro všechny části.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 400.000,- Kč bez DPH.

Podrobný popis požadovaných prací, dodávek a služeb v rámci plnění veřejné zakázky je specifikován pro jednotlivé části veřejné zakázky v přílohách Kalkulační tabulka 1 a 2, které jsou součástí této zadávací dokumentace a návrhu Smlouvy o dílo.

 

 1. II.        Předmět, specifikace

Dodávání vybraných tiskovin a bannerů pro Národní divadlo Brno.

 

Kalkulaci prosím vypracujte do přiložených Excelových tabulek „Kalkulační tabulka číslo 1 a tabulka číslo 2“ podle následujících technických specifikací (je možno vyplnit pouze položky, které souvisejí s technickými možnostmi uchazeče):

 

1.            CLV plakát 175 x 118,5 cm. Použití v exteriéru. Papír: CLV papír, gramáž 200 g/m2, s profilem na prosvícení plakátu, tisk UV minimálně 600 DPI. Životnost cca 6 měsíců.

 

2.            Plakát podchod ČD 113 x 171 cm. Použití v exteriéru. Papír: CLV papír, 200 g/m2, s profilem na prosvícení plakátu, tisk UV minimálně 600 DPI. Životnost cca 6 měsíců.

 

3.            Euro Billboard 510 x 240 cm. Použití v exteriéru. Papír: BBS papír. Životnost cca 2 měsíce.

 

4.            Poutač 203 x 340 cm. Použití v exteriéru. Lepeno na desku. Papír: BBS papír. Životnost cca 4 měsíce.

 

5.            Poutač 140 x 340 cm. Použití v exteriéru. Lepeno na desku. Papír: BBS papír. Životnost cca 4 měsíce.

 

6.            Poutač 137 x 235 cm. Použití v exteriéru. Lepeno na desku. Papír: BBS papír. Životnost cca 4 měsíce.

 

7.            Poutač 111 x 230 cm. Použití v exteriéru. Lepeno na desku. Papír: BBS papír. Životnost cca 4 měsíce.

 

8.            A1 plakát ofset. Papír 135 g/m2, lesklá křída – finálně lepeno v exteriéru. Životnost cca 4 měsíce.

 

9.            A1 plakát digitální tisk. Použití v exteriéru. Papír nepromokavý posterový 200 g/m2. Životnost cca 12 měsíců.

 

10.          A0 plakát ofset. Použití v exteriéru. Papír 135 g/m2, lesklá křída – finálně lepeno v exteriéru. Životnost cca 4 měsíce.

 

11.          A0 plakát digitální tisk. Použití v exteriéru. Papír nepromokavý posterový 200 g/m2. Životnost cca 12 měsíců.

 

12.          Banner divadlo Reduta 1, 330 x 169 cm. Použití v exteriéru. Solventní tisk na banner s kovovými oky. Životnost cca 3 roky. UV tisk – lepší rozlišení, na banner s kovovými oky, vysokofrekvenční sváry a zpevnění okrajů.

 

13.          Banner divadlo Reduta 2, 229 x 192 cm. Použití v exteriéru. Solventní tisk na banner s kovovými oky. Životnost cca 3 roky. UV tisk – lepší rozlišení, na banner s kovovými oky, vysokofrekvenční sváry a zpevnění okrajů.

 

 1. III.      Doba plnění

Smlouva bude uzavřena na dobu určitou: od 1. 8. 2016 do 31. 8. 2018.

 

 1. IV.     Nabídková cena
 2. Nabídková cena za výrobu tiskovin (tj. cena po celou dobu plnění) bude zpracována jako cena maximální a nepřekročitelná za provedení úplné zakázky.

 

 1. Celková nabídková cena bude uvedena ve skladbě: cena za danou variantu (viz Kalkulační cenová tabulka číslo 1 a tabulka číslo 2) včetně DPH.

 

 1. Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny

 

 1. Zadavatel požaduje pro účely zadávacího řízení zpracování nabídkové ceny jako ceny za kompletní dodávku pro každou část veřejné zakázky samostatně. Nabídková cena musí vycházet ze zadavatelem určeného předmětu plnění veřejné zakázky a musí obsahovat veškeré náklady spojené s plněním předmětu veřejné zakázky.
 2. Uchazeč stanoví nabídkovou cenu tak, uvede samostatně nabídkové ceny pro každou konkrétní část veřejné zakázky.
 3. Nabídkovou cenu pro každou konkrétní část uvede uchazeč jak v návrhu Smlouvy o dílo, tak v cenové nabídce na krycím listu.
 4. Uvedená cena bude cenou za předmět plnění veřejné zakázky pro každou konkrétní část v souladu se zadávacími podmínkami.
 5. Nabídkové ceny budou stanoveny jako ceny „nejvýše přípustné“ a musí v nich být zahrnuty veškeré náklady dodavatele, spojené s realizací předmětu veřejné zakázky.
 6. Nabídka, jejíž nabídková cena by překročila předpokládanou hodnotu veřejné zakázky, je nabídkou nepřijatelnou a bude z dalšího průběhu zadávacího řízení vyřazena.

 

V.

Kvalifikační předpoklady

Zadavatel stanovuje jako předpoklad účasti uchazeče v zadávacím řízení splnění těchto požadavků:

 

Profesní kvalifikační předpoklady:

Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který předloží výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán. Doklad uchazeč předloží v prosté kopii, v okamžiku podání nabídky nesmí být doklad starší 3 měsíců.

 

Technické kvalifikační předpoklady:

K prokázání technických kvalifikačních předpokladů uchazeč předloží seznam minimálně tří významných obdobných DTP zakázek, realizovaných uchazečem v posledních 5 letech.

 

VI. Kritéria hodnocení nabídky

Zadavatel zvolil jako základní hodnotící kritérium pro zadání veřejné zakázky nejnižší nabídkovou cenu včetně DPH za položky 1 až 13 VŘ (tabulky).

Výše výsledné nabídkové ceny včetně DPH za celkový rozsah plnění zakázky.

 

Zadavatel zhodnotí nabídnutou cenu po snížení nabídnutého možného protiplnění od uchazeče. Zadavatel rozhodne o výběru nejvhodnější nabídky toho uchazeče, jehož nabídka bude mít nejnižší nabídkovou cenu včetně DPH.

 

 1. VII.  Doručování nabídek (termín, místo)

Nabídky se podávají pouze písemnou formou v UZAVŘENÉ OBÁLCE na adresu: Národní divadlo Brno, příspěvková organizace, Dvořákova 11, 657 70 Brno – k rukám ředitele nebo osobně na vrátnici na stejné adrese – NEJPOZDĚJI DO 22. 6. 2016. Obálka bude označena nápisem „VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – Dodavatel tiskovin a bannerů Národního divadla Brno – NEOTVÍRAT“ a adresou sídla, místa podnikání uchazeče.

 

 1. VIII.                Další podmínky zadavatele
 1. Uchazeč nemá nárok na úhradu nákladů spojených s podáním nabídky.
 2. Každý uchazeč je povinen odevzdat návrh nabídky pouze v českém jazyce.
 3. NDB si vyhrazuje právo žádnou z nabídek nevybrat.
 4. NDB nabízí jako formu úhrady (i částečnou) protiplnění formou „barteru“ – využití této možnosti je třeba specifikovat v nabídce (hodnotu v Kč a formu). Zadavatel nabízí částečné protiplnění formou poskytnutí vstupenek, využití reklamních možností na platformách zadavatele a další služby.
 5. Uchazeč není ke dni podání nabídky vůči zadavateli v prodlení s plněním splatné peněžité pohledávky.
 6. Zadavatel si vyhrazuje právo měnit rozsah prací i po uzavření poptávkového řízení a výběru nejvhodnějšího zpracovatele zakázky.
 7. Tato zakázka je zakázkou malého rozsahu, která se neřídí zákonem č. 137/2006 Sb. O veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů.
 8. Tiskárna nebo provozně výrobní prostory uchazeče musí být v Brně (z logistických důvodů).
 9. Zadavatel požaduje, aby uchazeč pro každou část veřejné zakázky podal svoji nabídku uzavřenou do jediné obálky, zabezpečené proti rozlepení. V případě, že uchazeč podává nabídku pro více části, vloží nabídky pro jednotlivé části VZ uzavřené v menších obálkách, do jediné, větší obálky.
 10. V nabídce musí být uvedeny identifikační údaje uchazeče. Nabídka musí pro každou část veřejné zakázky obsahovat závazný návrh smlouvy podepsaný statutárním zástupcem dodavatele, nebo jím zplnomocněnou osobou (včetně příslušné plné moci). A návrh v elektronické podobě na CD.

 

 

 1. IX.     Osoba zajišťující zakázku za NDB

Petr Havíř, referent propagace, e-mail: havir@ndbrno_cz,

tel.: +420 542 158 146.

 

 1. X.        Další zveřejnění zakázky

Výběrové řízení bude zveřejněno na webu Národního divadla Brno www.ndbrno.cz, v době od 7. 6. 2016. do 22. 6. 2016.

 

XI. Místo, datum

 

V Brně dne 7. 6. 2016

 

  MgA. Martin Glaser

                                  ředitel

      Národní divadlo Brno