Zakoupení 1kusu flétny Sankyo model CF 603

Poptávkové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu

Zadavatel:

Národní divadlo Brno, příspěvková organizace

Dvořákova 11, 657 70  Brno

IČ: 00094820, DIČ: CZ00094820

bankovní spojení: účet č. 2110126623 /2700

Zápis do OR: Krajský soud v Brně, oddíl Pr, vložka 30

telefonní č.: +420 542 158 111, fax: +420 542 217 045

Zadání poptávkového řízení

I.  Název veřejné zakázky

    Zakoupení 1kusu flétny Sankyo model CF 603 – RBE s hlavicí FT - S

                          

II. Předmět, specifikace veřejné zakázky

  

    Součástí zakázky je:

-        Celostříbrná flétna s taženými otvory

-        H nožka

-        E mechanika

-        G-A off set

-        10-ti karátová korunka

-        Otevřené klapky

-        Výběr minimálně ze 2 kusů

-        Originál Sankyo pouzdro s popruhem

-        Dopravu hráče k výběru nástroje  tam i zpět zajistí prodávající na vlastní náklady.

-        Dopravu vybraného nástroje do sídla zadavatele zajistí prodávající na vlastní náklady.

                         

     Podmínkou je možnost výběru z pěti hlavic a tří 10-ti karátových korunek v sídle

     zadavatele.

 

III.  Doba plnění

V nejkratším možném termínu, nejpozději do  31.10.2016.

IV.  Nabídková cena

Celková nabídková cena bude uvedena ve skladbě: bez DPH, samostatně DPH a včetně DPH. Tato cena bude považována za nejvýše přípustnou a konečnou pro daný rozsah dodávky.

Jednorázová platba po předání zakázky.

 

V.  Kvalifikační předpoklady

Zadavatel stanovuje jako předpoklad účasti uchazeče v poptávkovém řízení splnění těchto předpokladů :

1. Profesní kvalifikační předpoklady:

Uchazeč je povinen ve smyslu § 54 zákona o VZ předložit výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán. Doklad uchazeč předloží v prosté kopii, v okamžiku podání nabídky nesmí být doklad starší 3 měsíců.

 

2. Technické kvalifikační předpoklady:

K prokázání profesních a technických kvalifikačních předpokladů ve smyslu § 56 zákona o VZ uchazeč předloží seznam minimálně 5-ti významných obdobných dodávek realizovaných v posledních 3 letech s uvedením jejich ceny, rozsahu a doby plnění.

VI.  Kritéria hodnocení nabídky

Zadavatel zvolil jako základní hodnotící kritérium pro výběr veřejné zakázky ekonomickou výhodnost nabídky a stanovil následující hodnotící kritéria (dále označené jako „kritérium“), které se vztahují k nabízenému plnění veřejné zakázky a vyjadřují vztah užitné hodnoty a ceny. K jednotlivým kritériím stanovil zadavatel váhu vyjádřenou v procentech takto: 

 

1. kritérium:  cena bez DPH                                            70%

Zadavatel nabízí jako formu úhrady (i částečnou) protiplnění formou „barteru“ – využití této možnosti je třeba specifikovat v nabídce (hodnotu v Kč a formu). Zadavatel nabízí protiplnění formou barteru za vstupenky, využití reklamních možností na platformách zadavatele a další služby.

                                                                                                                                    

2. kritérium:  délka záruční doby                                    30 %

Údaje uchazeče k dílčím hodnotícím kritériím

Uchazeč předloží ve své nabídce k jednotlivým dílčím hodnotícím kritériím následující údaje, které budou sloužit zadavateli pro hodnocení nabídky podle základního hodnotícího kritéria a tj. ekonomická výhodnost nabídky:

K 1. kritériu:   

  • Vyplněný krycí list nabídkové ceny

K 2. kritériu:

  • Uchazeč předloží v souladu s požadavkem zadavatele vyplněný krycí list s uvedením navržené záruční doby v letech

Způsob hodnocení nabídek podle dílčích hodnotících kritérií

Hodnocení nabídek bude provedeno podle základního hodnotícího kritéria ekonomická výhodnost nabídky, a to dle následujících dílčích hodnotících kritérií (s využitím bodovací metody):

 

  1. 1.     kritérium: Zadavatel bude hodnotit nabídkovou cenu v Kč bez DPH, a to podle její absolutní výše. Zadavatel zhodnotí nabídnutou cenu po snížení nabídnutého možného protiplnění od uchazeče. Zadavatel použije pro hodnocení bodovací metodu a bodové hodnocení vypočte podle vzorce.

                                      nejnižší cena v Kč

                        -------------------------------------------- x 100

                                               hodnocená cena v Kč

                     Takto vypočtené hodnocení bude stanoveno v bodech na 2 desetinná místa a bude dále násobeno vahou 1. dílčího hodnotícího kritéria. Za vhodnější bude považována nabídka s nižší nabídkovou cenou. 

2. kritérium:   Zadavatel bude hodnotit uchazečem nabízenou délku poskytnuté záruční doby v letech. Zadavatel použije pro hodnocení bodovací metodu a bodové hodnocení vypočte podle vzorce

                                  

                                    hodnocená délka záruční doby

                                   ----------------------------------------------------  x 100

                                                nejdelší délka záruční doby

 

Takto vypočtené hodnocení bude stanoveno v bodech na 2 desetinná místa a bude dále násobeno vahou 3. dílčího hodnotícího kritéria.

Výběr nejvhodnější nabídky

Celkové bodové ohodnocení jednotlivých nabídek vznikne součtem převážených bodových hodnot dosažených v jednotlivých dílčích hodnotících kritériích, tj. součtem bodových ohodnocení v daných dílčích hodnotících kritériích převážených vahou příslušného dílčího hodnotícího kritéria. 

Zaokrouhlování bude v průběhu hodnocení prováděno na dvě desetinná místa. Na základě celkového bodového ohodnocení stanoví hodnotící komise výsledné pořadí nabídek.

Zadavatel rozhodne o výběru nejvhodnější nabídky toho uchazeče, jehož nabídka byla podle hodnotících kritérií vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.

VII.  Doručování nabídek

Nabídka bude podána pouze v písemné formě v uzavřené obálce do 19. 2. 2016 do 14:00  hod.

       na adresu Národní divadlo Brno, příspěvková organizace, Dvořákova 11, 657 70 Brno – 

       k rukám ředitele osobně na sekretariátě ředitele na stejné adrese. Obálku zřetelně označte

       názvem zakázky  Zakoupení 1kusu flétny Sankyo model CF 603 – RBE s hlavicí FT – S“

       - NEOTEVÍRAT a adresou sídla, místa podnikání uchazeče.

VIII.  Další podmínky zadavatele

a)     Poptávkového řízení se nemohou zúčastnit ti uchazeči, kteří v minulosti zadavateli  nepředali dodávku v požadovaném termínu či kvalitě.

b)     Uchazeč není ke dni podání nabídky vůči zadavateli v prodlení s plněním splatné peněžité pohledávky.

c)  Předložení návrhu smlouvy v písemné i v elektronické podobě, podepsaný statutárním

     zástupcem uchazeče (oprávněnou osobou).

d)  Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídky.

e)  Zadavatel nepřipouští poskytování záloh ani dílčí fakturaci.

f)   Zadavatel si vyhrazuje právo žádnou nabídku nevybrat.

g)  Každý uchazeč je povinen odevzdat návrh nabídky pouze v českém jazyce.

h)  Uchazeč nemá nárok na úhradu nákladů spojených s podáním nabídky.                                                                           

i)  Tato veřejná zakázka je zakázkou malého rozsahu, která se neřídí zákonem č.137/2006 Sb.            

    O veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů.

IX.  Osoba zajišťující zakázku včetně kontaktů

Marta Cupáková, vedoucí hudebního archivu,  telefon : 542 158 129,

email:cupakova@ndbrno_cz

X.      Další zveřejnění nabídky

www.ndbrno.cz  v  termínu :  4. 2. 2016 - 19. 2. 2016

XI.   Místo, datum

V Brně : 4. 2. 2016

                                                                                                         

                                                                                                            MgA. Martin Glaser

                                                                                                            ředitel NdB, p.o.