Poptávkové řízení na zakoupení jednoho kusu C trubky a Es trubky

zn. Schilke S22C HD a jednoho kusu Es trubky zn.Lechner piccolo trompete Es, versilbert, vergoldet, mit C klappe

Zadavatel:

Národní divadlo Brno, příspěvková organizace

Dvořákova 11, 657 70  Brno

IČ: 00094820, DIČ: CZ00094820

bankovní spojení: účet č. 2110126623 /2700

Zápis do OR: Krajský soud v Brně, oddíl Pr, vložka 30

telefonní č.: +420 542 158 111, fax: +420 542 217 045

 

 

Zadání poptávkového řízení

I.  Název veřejné zakázky

Zakoupení  jednoho kusu C trubky zn. Schilke S22C HD a

jednoho kusu  Es trubky  zn.Lechner piccolo trompete, Es versilbert,  vergoldet,

mit C klappe

II. Předmět, specifikace veřejné zakázky

 

Součástí zakázky je:   

  1. 1.    jeden  kus C trubky zn. Schilke S22C HD

-       obal na trumpetu zn. GARDBAGS

-       výběr nejméně ze 3 kusů

-       dopravu hráče k výběru nástroje tam i zpět zajistí prodávající na vlastní náklady

-       dopravu nástroje do sídla zadavatele zajistí prodávající na vlastní náklady

 

  1. 2.    jeden  kus  Es trubky zn.Lechner piccolo trompete Es, versilbert, vergoldet,

mit C klappe

-       dopravu nástroje do sídla zadavatele zajistí prodávající na vlastní náklady

III.  Doba plnění

V nejkratším možném termínu, nejpozději do  30.10.2016.

IV.  Nabídková cena

Celková nabídková cena bude uvedena ve skladbě: bez DPH, samostatně DPH a včetně DPH. Tato cena bude považována za nejvýše přípustnou a konečnou pro daný rozsah zakázky.

Jednorázová platba po předání zakázky.

 

 

V.

Kvalifikační předpoklady

Zadavatel stanovuje jako předpoklad účasti uchazeče v poptávkovém řízení splnění těchto předpokladů:

 

Profesní kvalifikační předpoklady:

Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který předloží výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán. Doklad uchazeč předloží v prosté kopii, v okamžiku podání nabídky nesmí být doklad starší 3 měsíců.

 

Technické kvalifikační předpoklady:

K prokázání profesních a technických kvalifikačních předpokladů uchazeč předloží seznam minimálně 3 významných obdobných prací realizovaných v posledních pěti letech  s uvedením jejich ceny, rozsahu a doby plnění.

 

VI.  Kritéria hodnocení nabídky

Zadavatel zvolil jako základní hodnotící kritérium pro výběr veřejné zakázky ekonomickou výhodnost nabídky a stanovil následující hodnotící kritéria (dále označené jako „kritérium“), které se vztahují k nabízenému plnění veřejné zakázky a vyjadřují vztah užitné hodnoty a ceny. K jednotlivým kritériím stanovil zadavatel váhu vyjádřenou v procentech takto: 

 

1. kritérium:  Cena bez DPH                                            70 %

 

Zadavatel nabízí jako formu úhrady (i částečnou) protiplnění formou „barteru“ – využití této možnosti je třeba specifikovat v nabídce (hodnotu v Kč a formu). Zadavatel nabízí protiplnění formou barteru za vstupenky, využití reklamních možností na platformách zadavatele a další služby.

Zadavatel zhodnotí nabídnutou cenu po snížení nabídnutého možného protiplnění od uchazeče.

 

                                                                                                                                 

2. kritérium:  Délka záruční doby                                     30 %

 

Údaje uchazeče k dílčím hodnotícím kritériím

Uchazeč předloží ve své nabídce k jednotlivým dílčím hodnotícím kritériím následující údaje, které budou sloužit zadavateli pro hodnocení nabídky podle základního hodnotícího kritéria a tj. ekonomická výhodnost nabídky:

 

 

 

K 1. kritériu:   

  • Vyplněný krycí list nabídkové ceny

K 2. kritériu:

  • Uchazeč předloží v souladu s požadavkem zadavatele vyplněný krycí list s uvedením navržené záruční doby v letech

 

Zadavatel rozhodne o výběru nejvhodnější nabídky toho uchazeče, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.  

 

VII.  Doručování nabídek (termín, místo)

Nabídka bude podána v písemné formě v uzavřené obálce, nebo elektronicky na email info@ndbrno_cz do 17. 6. 2016 do 14:00  hod. V případě písemného podání na adresu Národní divadlo Brno, příspěvková organizace, Dvořákova 11, 657 70 Brno – k rukám ředitele nebo osobně na sekretariátě ředitele na stejné adrese, obálku zřetelně označte názvem zakázky  „Zakoupení 1 kusu trubky zn.Lechner a 1 kusu trubky zn.Schilke“ - NEOTEVÍRAT a adresou sídla, místa podnikání uchazeče.

VIII.  Další podmínky zadavatele

a)    Poptávkového řízení se nemohou zúčastnit ti uchazeči, kteří v minulosti zadavateli nepředali dílo v požadovaném termínu či kvalitě.

b)    Uchazeč není ke dni podání nabídky vůči zadavateli v prodlení s plněním splatné peněžité pohledávky.

c)    Předložení návrhu smlouvy v písemné podobě i v elektronické podobě podepsaný statutárním zástupcem uchazeče (oprávněnou osobou).

d)    Zadavatel nepřipouští  variantní řešení nabídky.

e)    Zadavatel nepřipouští poskytování záloh ani dílčí fakturaci.

f)     Zadavatel si vyhrazuje právo žádnou nabídku nevybrat.

g)    Každý uchazeč je povinen odevzdat návrh nabídky pouze v českém jazyce.

h)    Uchazeč nemá nárok na úhradu nákladů spojených s podáním nabídky.

i)      Tato veřejná zakázka je zakázkou malého rozsahu, která se neřídí zákonem č.137/2006 Sb. O veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů.

IX.  Osoba zajišťující zakázku včetně kontaktů

Marta Cupáková, vedoucí hudebního archivu, mobil: 605 710 669, tel.542 158 129

e-mail: cupakova@ndbrno_cz

X.      Další zveřejnění nabídky

www.ndbrno.cz  v termínu :  6 .6.2016 –17 .6 .2016

X.  Místo, datum

V Brně 

                                                                                                               MgA. Martin Glaser

                                                                                                                  ředitel NdB. p.o.