Povinně zveřejňované informace

 

Zákon č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení)

Zákon č. 250/2000 Sb.o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Zákon č.110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů

Zákon č. 89/2012 Sb. občanský zákoník