Projekt interiérů Janáčkova divadla

POPTÁVKOVÉ ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU  

Přílohy VŘ ke stažení zde: https://we.tl/LF05oh1uvW


Zadavatel:

Národní divadlo Brno, příspěvková organizace

Dvořákova 11, 657 70  Brno

IČ: 00094820, DIČ: CZ00094820

bankovní spojení: účet č. 2110126623 /2700

Zápis do OR: Krajský soud v Brně, oddíl Pr, vložka 30

telefonní č.: +420 542 158 111, fax: +420 542 217 045

 

 

Zadání poptávkového řízení

I.  Název veřejné zakázky

Projekt interiérů Janáčkova divadla (dále JD)

 

  1. Vypracování studie souborného řešení interiérů JD
  2. Vypracování projektu pro realizaci interiérů JD  

 

 

II. Předmět, specifikace veřejné zakázky

Projekt interiérů JD

Jedná o tyto části a provozní celky:

 

  1. ČÁST SPOLEČENSKÁ

 

Obsahuje reprezentační prostory divadla přístupné veřejnosti

Dokumentace bude řešit s ohledem k charakteru a kulturní hodnotě tohoto prostoru zachování v co největší míře původní hodnoty těchto prostor.

 V rámci interiérového zajistí:

-          Návrh způsob repase nebo návrh zhotovení replik hodnotného mobiliáře

PD interiérů bude řešit:

-          Obnovu sedacího nábytku foyerů,

-          Obnova věšáků šaten a zápultí šatnových pultů,

-          Modernizace bufetových gastro vybavení pultů a odbytové části bufetů ve foyeru JD,

-          Návrh soklu pod bustu Leoše Janáčka,

-          Řešení pultů informací, programů, tiskovin a upomínkových předmětů,

-          Návrh umístění výtvarných děl,

-          Repase svítidel,

-          Trvalá květinová výzdoba,

-          Obnova interiéru salonků,

-          Návrh vybavení WC společenské části,

-          Návrh vlastního interiérového řešení „Prodeje vstupenek a večerní pokladny v JD“,

-          Obnova informačního systému (s ohledem na památkovou ochranu).

 

  1. ČÁST PROVOZNÍ

 

Jedná se o provozní a technické zázemí a místnosti zaměstnanců a účinkujících.

Návrh PD interiérového vybavení provozní části bude tedy řešit rozmístění nábytku v jednotlivých místnostech, které je nezbytné pro dokončení realizační dokumentace rozvodů silnoproudé elektroinstalace, rozmístění zásuvek, vypínačů, prvků Evakuačního rozhlasu, Jednotného času, PC sítě, STA

-          Jednotné vybavení prostorů pro účinkující mobilním nábytkem,

-          Vybavení hygienických zařízení účinkujících,

-          Jednotné vybavení kancelářských a provozních prostor typovým nábytkem,

-          Mobilní vybavení dílenských prostor,

-          Vybavení skladových prostor – regály, posuvné regály,

-          Vybavení respirií účinkujících,

-          Vybavení zkušeben orchestru sedacím nábytkem,

-          Vybavení zkušeben sboru,

-          Vybavení zázemí oddělení baletu,

-          Vybavení zázemí zkušebního a nahrávacího sálu,

-          Repase informačního systému.

 

Půdorysy interiérů JD jsou součástí příloh.

 

III.  Doba plnění

 

Vypracování studie souborného řešení interiérů JD: 45 dnů od podpisu smlouvy

Vypracování projektu pro realizaci interiérů JD: 21. 11. 2016

 

Prohlídka místa plnění: 30. 8. 2016 v dopoledních hodinách, příp. jiný termín na základě telefonické domluvy se správcem budovy Janáčkova divadla, Markem Fruhvírtem, tel. 725 935 227

IV.  Nabídková cena

Celková nabídková cena bude uvedena ve skladbě: bez DPH, samostatně DPH a včetně DPH:

 

  1.             Vypracování studie souborného řešení interiérů JD
  2.             Vypracování projektu pro realizaci interiérů JD

 

 

Tato cena bude považována za nejvýše přípustnou a konečnou pro daný rozsah prací.

Jednorázové platby po předání ucelených částí díla.

 

 

V.

Kvalifikační předpoklady

Zadavatel stanovuje jako předpoklad účasti uchazeče v poptávkovém řízení splnění těchto předpokladů:

 

- Profesní kvalifikační předpoklady:

Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který předloží výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán. Doklad uchazeč předloží v prosté kopii, v okamžiku podání nabídky nesmí být doklad starší 3 měsíců.

 

- Technické kvalifikační předpoklady:

K prokázání profesních a technických kvalifikačních předpokladů uchazeč předloží seznam významných obdobných prací dokončených za poslední 3 roky:

- minimálně 3 významné služby obdobného charakteru (projekt interiéru památkové chráněné budovy) včetně autorského dozoru:

-          Projekční práce interiéru v rozsahu minimálně 1 mil. Kč bez DPH,

-          Investiční náklady na interiérové úpravy a vybavení v rozsahu minimálně 7,5 mil. Kč bez DPH.

 

VI.  Kritéria hodnocení nabídky

 

Zadavatel zvolil jako základní hodnotící kritérium pro výběr veřejné zakázky ekonomickou výhodnost nabídky a stanovil následující hodnotící kritéria (dále označené jako „kritérium“), které se vztahují k nabízenému plnění veřejné zakázky a vyjadřují vztah užitné hodnoty a ceny. K jednotlivým kritériím stanovil zadavatel váhu vyjádřenou v procentech takto: 

 

1. kritérium:    Cena včetně DPH                                                                                                    70 %

2. kritérium:    Délka záruční doby                                                                                                  10 %

3. kritérium:    Doba plnění ve dnech pro vypracování studie souborného řešení interiérů JD    20 %

 

1. kritérium:   

Zadavatel bude hodnotit celkovou výši nabídnuté ceny v Kč včetně DPH. Jako nejvhodnější bude v tomto dílčím kritériu hodnocena nabídka uchazeče, který v nabídce uvede nejnižší nabídkovou cenu.

 

2. kritérium:   

Zadavatel bude hodnotit délku záruční doby podle délky jejího trvání v měsících. Jako nejvhodnější bude v tomto dílčím kritériu hodnocena nabídka uchazeče, který v nabídce uvede nejdelší délku záruční doby.

 

3. kritérium:   

Zadavatel bude hodnotit lhůtu pro Vypracování studie souborného řešení interiérů JD podle délky jejího trvání v kalendářních dnech. Jako nejvhodnější bude v tomto dílčím kritériu hodnocena nabídka uchazeče, který v nabídce uvede nejkratší lhůtu pro Vypracování studie souborného řešení interiérů JD.

 

Zadavatel rozhodne o výběru nejvhodnější nabídky toho uchazeče, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.  

 

VII.  Doručování nabídek (termín, místo)

Nabídka bude podána v písemné formě v uzavřené obálce, nebo elektronicky na email info@ndbrno_cz do 9. 9. 2016 do 14 hod. V případě písemného podání na adresu Národní divadlo Brno, příspěvková organizace, Dvořákova 11, 657 70 Brno – k rukám ředitele nebo osobně na sekretariátě ředitele na stejné adrese, obálku zřetelně označte názvem zakázky  „Projekt interiérů Janáčkova divadla“ - NEOTEVÍRAT a adresou sídla, místa podnikání uchazeče.

VIII.  Další podmínky zadavatele

a)    Poptávkového řízení se nemohou zúčastnit ti uchazeči, kteří v minulosti zadavateli nepředali dílo v požadovaném termínu či kvalitě.

b)    Uchazeč není ke dni podání nabídky vůči zadavateli v prodlení s plněním splatné peněžité pohledávky.

c)    Předložení návrhu smlouvy v písemné podobě i v elektronické podobě podepsaný statutárním zástupcem uchazeče (oprávněnou osobou)

d)    Zadavatel nepřipouští  variantní řešení nabídky.

e)    Zadavatel si vyhrazuje právo měnit rozsah zakázky i po uzavření poptávkového řízení a výběru nejvhodnějšího zpracovatele zakázky – možnost dílčího plnění zakázky.

f)     Předložení dokladu o pojištění odpovědnosti uchazeče vůči třetím osobám, které pokrývá celý objem veřejné zakázky.

g)    Zadavatel nepřipouští poskytování záloh ani dílčí fakturaci.

h)    Zadavatel si vyhrazuje právo žádnou nabídku nevybrat.

i)      Každý uchazeč je povinen odevzdat návrh nabídky pouze v českém jazyce.

j)      Uchazeč nemá nárok na úhradu nákladů spojených s podáním nabídky.

k)    Tato veřejná zakázka je zakázkou malého rozsahu, která se neřídí zákonem č.137/2006 Sb. O veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů.

 

IX.  Osoba zajišťující zakázku včetně kontaktů

MgA. Lenka Tesáčková, 542 158 231, e-mail: tesackova@ndbrno_cz

X.  Místo, datum

V Brně 24. 8. 2016

                                                                                                              ………………

                                                                                                                     ředitel