PRONÁJEM TECHNOLOGIÍ S PERSONÁLNÍM ZAJIŠTĚNÍM PRO DIVADELNÍ FESTIVAL DANCE BRNO 100

POPTÁVKA NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

Zadavatel:

Národní divadlo Brno, příspěvková organizace

Dvořákova 11, 657 70 Brno

IČ: 00094820, DIČ: CZ00094820

bankovní spojení: účet č. 2110126623 /2700

Zápis do OR: Krajský soud v Brně, oddíl Pr, vložka 30

telefonní č.: +420 542 158 111, fax: +420 542 217 045

 

 

Zadání:

I.  Název veřejné zakázky

Pronájem technologií s personálním zajištěním pro divadelní festival Dance Brno 100

 

Místo plnění: Veletrhy Brno, pavilon F

 

 

II. Předmět, specifikace veřejné zakázky

 

 1. SCÉNA
  1. Samonosná pohyblivá konstrukce - střecha na zavěšení světel
  2. velikost: 18x18m, výška 9m
  3. nosnost 8,000 kg
  4. 10x černé výkryty - šály 9x4m
  5. černý horizont
  6. 3x konstukce s motory - délka 18m na použití jako divadelní tah 
  1. profesionální osvětlovací pult
  2. 20x inteligentní pohyblivé hlavy - Spot 1000W
  3. 20x RGB Led pohyblivé hlavy - Wash 500W
  4. 55x Profilové světlo s optikou 36°
  5. 20x Fressnelové světlo 2kW
  6. 20x RGB led světlo vana
  7. 36x PAR světlo s žárovkou CP61
  8. 2x Sledovací reflektor na stativu 1200W
  9. 2x výbojkové světlo 2,5KW + ovladané rolety
  10. potřebné stmívače, rozvaděče a kabely
 2. SVETLA
 1. ZVUK
  1. Ozvučení hlediště s kapacitou 800 diváků
  2. 10x odposlech na jeviště stejné kvality jako PA systém
  3. profesionální digitální mixpult
  4. vybavení na ozvučení symfonického orchestru
  5. 2x bezdrátový mikrofon

 

 1. ZÁZEMÍ
  1. Zavěšení konstrukce s černým výkrytem okolo zákulisí
  2. celková délka 80m, výška min 7m
  3. osvětlení přípravny a maskérny
  4. komunikační zařízení mezi inspicí a režii
  5. 6x vysílačka pro techniku
 1. OBSLUHA
  1. po celou dobu příprav a produkce budou souborům k dispozici technici hovořící anglicky.
  2. Z každé složky - světla, zvuk, stavba minimálně 2.

 

III.  Doba plnění:

 1. 1.  Od 18.5.2018 do 18.6.2018

 

Prohlídka místa plnění dle telefonické dohody

IV.  Nabídková cena:

Celková nabídková cena za pronájem bude uvedena ve skladbě: bez DPH, samostatně DPH a včetně DPH. Tato cena bude považována za nejvýše přípustnou a konečnou pro daný pronájem a rozsah prací.

Jednorázové platby po realizaci pronájmů

 

 

V. Podmínky účasti v zadávacím řízení:

Zadavatel stanovuje jako podmínku účasti účastníka zadávacího řízení v poptávkovém řízení splnění těchto podmínek (předložení dokladů):

 

 1. výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán. Doklad účastník zadávacího řízení předloží v prosté kopii, v okamžiku podání nabídky nesmí být doklad starší 3 měsíců.

 

 1. 2.    účastník zadávacího řízení předloží seznam minimálně 3 významných obdobných pronájmů realizovaných na BVV v posledních pěti letech s uvedením jejich ceny, rozsahu a doby plnění.

 

 1. Poptávkového řízení se nemohou zúčastnit a budou z něho vyloučení ti účastníci zadávacího řízení, kteří v minulosti pro zadavatele nesplnily svoje závazky v požadovaném termínu či kvalitě.

 

VI.  Kritéria hodnocení nabídky:

Zadavatel zvolil jako základní hodnotící kritérium pro výběr veřejné zakázky nejnižší nabídkovou cenu bez DPH

 

Zadavatel nabízí jako formu úhrady (i částečnou) protiplnění formou „barteru“ – využití této možnosti je třeba specifikovat v nabídce (hodnotu v Kč a formu). Zadavatel nabízí protiplnění formou barteru za vstupenky, využití reklamních možností na platformách zadavatele a další služby.

 

Zadavatel zhodnotí nabídnutou cenu po snížení nabídnutého možného protiplnění od účastníka zadávacího řízení. Zadavatel rozhodne o výběru nejvhodnější nabídky toho účastníka zadávacího řízení, jehož nabídka bude mít nejnižší cenu bez DPH

 

VII.  Doručování nabídek (termín, místo):

Nabídka bude podána v písemné formě v uzavřené obálce, nebo elektronicky na email info@ndbrno_cz do 26. 4. 2018 do 12 hod. V případě písemného podání na adresu Národní divadlo Brno, příspěvková organizace, Dvořákova 11, 657 70 Brno – k rukám ředitele nebo osobně na sekretariátě ředitele na stejné adrese, obálku zřetelně označte názvem zakázky „Pronájem technologií s personálním zajištěním pro divadelní festival Dance Brno 100“ - NEOTEVÍRAT a adresou sídla, místa podnikání účastníka zadávacího řízení.

VIII.  Další podmínky zadavatele:

a)    Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídky.

Předložení dokladu o pojištění odpovědnosti účastníka zadávacího řízení vůči třetím osobám, které pokrývá celý objem veřejné zakázky.

b)    Zadavatel nepřipouští poskytování záloh ani dílčí fakturaci.

c)    Zadavatel si vyhrazuje právo žádnou nabídku nevybrat.

d)    Každý účastník zadávacího řízení je povinen odevzdat návrh nabídky pouze v českém jazyce.

e)    Účastník zadávacího řízení nemá nárok na úhradu nákladů spojených s podáním nabídky.

f)     Tato veřejná zakázka je zakázkou malého rozsahu, která se neřídí zákonem č.134/2016 Sb. O zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů.

 

IX.  Osoba zajišťující zakázku včetně kontaktů:

Jan Gottwald, mobil: 774 534 152, e-mail: gottwald@ndbrno_cz

X.  Místo, datum

V Brně 12 4. 2018

                                                                                                              ………………

                                                                                                                     ředitel