Rekonstrukce Janáčkova divadla – dodávka interiéru a mobiliáře – Informační systém

POPTÁVKA NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

Přílohy VŘ: 

Příloha VŘ.zip

Příloha-1_VV-rozpočet.xlsx

Příl-2_SoD_IS-navrh.docxZadavatel:

Národní divadlo Brno, příspěvková organizace

Dvořákova 11, 657 70  Brno

IČ: 00094820, DIČ: CZ00094820

bankovní spojení: účet č. 2110126623 /2700

Zápis do OR: Krajský soud v Brně, oddíl Pr, vložka 30

telefonní č.: +420 542 158 111, fax: +420 542 217 045

 

 

Zadání:

I.  Název veřejné zakázky

ND Brno – rekonstrukce Janáčkova divadla – dodávka interiéru a mobiliáře –  Informační systém

 

II. Předmět, specifikace veřejné zakázky

 

Předmětem plnění veřejné zakázky je interiérové vybavení objektu Národního divadla Brno, konkrétně budova Janáčkova divadla, Rooseveltova č. p. 31/7, informačním systémem. Kompletní popis předmětu plnění je uveden v Prováděcím projektu interiéru s názvem „Rekonstrukce a dobudování interiéru" (dále jen „PROJEKT“) zpracované společností Architekti Hrůša & spol., Ateliér Brno, s.r.o., zpracovaným architektem prof. Ing. Arch. Petrem Hrůšou – vedoucí projektu. PROJEKT tvoří přílohy této zadávací dokumentace.

 

Dále je předmět plnění veřejné zakázky vymezen touto zadávací dokumentací a návrhem smlouvy, která tvoří přílohu č. 2 této ZD, a dále výkazem výměr – položkovým rozpočtem, který tvoří přílohu č. 1 této ZD.

 

Součástí předmětu plnění je také:

•           zpracování dodavatelské projektové dokumentace v rozsahu nezbytně nutném pro realizaci díla, její projednání, odsouhlasení a schválení projektantem a objednatelem,

•           zaměření prostor před zahájením výroby,

•           doprava vč. pojištění spojených s dodávkou a přepravou, vč. veškerých poplatků spojených s dovozem zboží, cla, daní, dovozní a vývozní přirážky, vypořádáním autorských práv s výrobci prvků a komponentů,

•           montáž, uvedení do provozu, prověření bezchybné funkčnosti (individuální a komplexní vyzkoušení),

•           předání záručních listů, technických listů, prohlášení o shodě, návodu na provoz a údržbu a dalších dokladů k jednotlivým částem dodávky,

•           zpracování kusovníků jednotlivých prvků a zařízení po jednotlivých místnostech pro operativní evidenci zadavatele,

•           likvidace obalů a celkový úklid díla před předáním a převzetím,

•           provedení zaškolení obsluh,

•           poskytování bezplatného záručního servisu.

 

Pro účely zadání a realizace zadávané veřejné zakázky je zpracován PROJEKT, kterým jsou stanoveny požadavky na kvalitu, technické parametry, estetický a barevný vzhled interiérového vybavení. Pokud je v textové nebo výkresové části PROJEKTU uveden odkaz na konkrétní výrobek či výrobce, neznamená to, že zadavatel požaduje po uchazeči použití a ocenění tohoto konkrétního výrobku, neboť tento případný odkaz je použit jako příklad požadované technické a estetické úrovně pro zboží, které má být dodáno. Pokud je v textové nebo výkresové části PROJEKTU uvedeno grafické vyobrazení či fotografie má se zato, že toto vyobrazení má demonstrativní charakter vyjadřující požadovaný vzhled výrobku a neznamená to, že zadavatel požaduje po uchazeči použití a ocenění konkrétního výrobku, který je na fotografii zobrazen.

Obecně platí, že pokud jakékoliv části PROJEKTU uvádějí odkaz na konkrétní výrobek či výrobce, může uchazeč při zpracování nabídky a stanovení nabídkové ceny použít jakýkoliv ekvivalentní výrobek od jakéhokoliv jiného výrobce, pokud dodrží technické, kvalitativní a estetické parametry dané projektovou dokumentací.

 

Klasifikace předmětu veřejné zakázky dle číselníku Common Procurement Vocabulary

Kód CPV: 39294100-0                      Informační a propagační výrobky

 

Předmět veřejné zakázky je specifikován Prováděcím projektem interiéru – název zakázky (dílo) Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla (dále také jen „PROJEKT“ nebo „DPI“), zpracovaným společností Architekti Hrůša & spol., Ateliér Brno, s.r.o., vypracovaným architektem prof. Ing. Arch. Petrem Hrůšou – vedoucí projektu. Předmět plnění veřejné zakázky je specifikován jednotlivými částmi Prováděcího projektu interiéru.

Dále je předmět plnění specifikován výkazem výměr zpracovaným projektantem v rámci PROJEKTU.

Dokumentace pro provádění interiéru Janáčkova divadla je zhotovena v návaznosti na projekt Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla.

Dokumentace je zpracována dle profesního předpisu na úrovni dokumentace pro provádění stavby interiéru (dále též DPI). Základním účelem Dokumentace je její využití jako podkladu pro stanovení ceny a definici rozsahu dodávek, následně pro kontrolu dodávek Architektem.

Dokumentace je jedním kompletním dílem, jež obsahuje výkresové a textové části.

 

Poznámky k charakteru nabízených dodávek a jejich kontrole a kvalitě:

 

1.         Nabídka a jednotková cena bude zahrnovat dodávku a montáž materiálů a výrobků podle níže uvedené specifikace, vč. dopravy na stavbu a vnitro staveništní manipulace, povinných zkoušek materiálů, vzorků a prací ve smyslu platných norem a předpisů.

2.         V dostatečném předstihu před zahájením výroby je zhotovitel – Dodavatel interiéru povinen předložit Objednateli a Architektovi v rámci jím prováděného autorského dozoru, eventuálně v zastoupení HIP, nebo HIA (dále též AD) k odsouhlasení výrobní dokumentaci atypických prvků a vzorky materiálů povrchových úprav konstrukcí. Náklady na tyto práce je nutné zahrnout do jednotkové ceny a nebudou zvlášť hrazeny. Teprve na základě souhlasu Architekta a písemného souhlasu Objednatele je možné zahájit výrobu.

3.         Součástí dodávky a nabídkové ceny je konečná povrchová úprava – ve výrobně, ochrana při dopravě a montáži a sjednocení finálního povrchu.

4.         Zhotovitel ručí za kvalitu provedených povrchů až do okamžiku předání díla objednateli k užívání. Do té doby je povinen zajistit a provést výměnu veškerých případně poškozených částí.

Všechny dodávky a montáže uvedené v této části musí být v souladu s ČSN, ČSN EN, zákony, nařízeními, technickými listy a předpisy výrobců, a to jako plně funkční celky včetně všech doplňkových konstrukcí a prací.

Součástí předmětu plnění Dodavatele je výrobní (dílenská) dokumentace jakožto dodavatelské dokumentace v rozsahu potřebném pro kvalitní provedení díla a pro odsouhlasení AD před započetím výroby.

V rámci AD na KD se má za to, že Dodavatel je povinen Architekta a Objednatele vždy písemně upozornit na jakýkoli neplatný požadavek a/nebo rozpor, kde jednoznačně specifikuje důvod neplatnosti a/nebo rozporu. Dále uvede návrh, jakým způsobem v souladu s uzavřenou smlouvou bude dílo realizováno.

Obsahem dodávky realizace díla jsou i veškeré protokoly, atesty a měření prokazující splnění veškerých příslušných požadavků. Tyto dokumenty budou předány jak v tištěné, tak v digitální podobě v Architektem odsouhlaseném formátu – předpokládá se PDF, DWG, DOC, XLS.

 

HISTORIE A PŮVODNÍ KONCEPCE PROJEKTU

Objekt divadla má zhruba obdélníkový půdorys 51 x 96 m a výškově je rozdělen do sedmi podlaží. Celková výška – měření od nejnižšího místa základové spáry po nejvyšší bod střechy je – zhruba 42 m. Nosný systém tvoří železobetonový monolitický skelet, nad nejvyšší částí je provedeno zastřešení ocelovým krovem.

Objekt Janáčkova divadla je evidován ve smyslu § 3 zákona č. 20/87 Sb. v Ústředním seznamu kulturních památek pod rejstř. Č. 7491 a je součástí městské památkové rezervace Brno (MPR) ustanovené vládním nařízením č. 54/89 Sb.

 

Číslice a šipky orientačního systému

Poškození prvků orientačního systému spočívá především v nahromadění nečistot a prachových depozitů na povrchu kovu a dále v mechanickém poničení tvarů.

Všechny prvky informačního systému budou vyrobeny nové, jsou součástí dokumentace pro

provádění interiéru.

 

Informační systém

Informační tabulky:

Rámeček z plechového profilu s čelní pohledovou destičkou z mosazného plechu, formát papíru A4/A5 na stojato, se vsunutým čirým sklem. Pro vyměnitelné tiskové materiály (osazení šatny, směrnice, plánky, atd.), umístěno nad spotřebič nebo vedle dveří na stěnu.

 

Výstražné tabulky:

Tabulky z PVC, lepeny na dveře

Informační systém – popisy:

Plastické popisy složené z jednotlivých písmen, která budou odlita z bronzu či vylisována z plechu (dle charakteru prostoru) a lepena k podkladu (dveře, obklad stěny, stěna, apod.)

Podrobnější popis viz příloha č. 406 – Výpis označení a informačního systému

U každého z typových výrobků musí být v rámci AD předložen před samotnou dodávkou vzorový výrobek pro odsouhlasení.

Pokud je ve výpise uveden nějaký referenční výrobek, slouží jako vzor co se týče kvality zpracování (detaily spojů, materiál, provedení), vizuální podoby a parametrů.

Součástí dodávky je i likvidace obalových materiálů a předání interiéru v čistém a bezvadném stavu.

Jakýkoli zhotovitel (i zhotovitel změn či RDS a/nebo revizí projektové dokumentace) stejně jako dodavatel je povinen dodržovat veškeré příslušné vyhlášky a nařízení, mimo jiné vyhlášky týkající se BOZP, požární ochranu dle zákona 133/2985Sb ve znění pozdějších předpisů.

 

KOORDINACE S PROJEKTEM „REKONSTRUKCE A DOBUDOVÁNÍ JANÁČKOVA DIVADLA“

Projekt „Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla“ řeší umístění většiny viditelných koncových prvků rozvodů elektra (silnoproud, slaboproud), vzduchotechniky a vytápění pouze schematicky zakreslením přibližné polohy v meřítku 1:100. V rámci projektu interiéru řešeném v podrobnějším měřítku 1:25 je tedy nezbytná jejich vzájemná koordinace a koordinace s nově navrženým interiérovým vybavením objektu. Součástí návrhu je tedy i stanovení jednotlivých principů umisťování koncových prvků rozvodů, které jsou zakresleny nad rozpiskou každého z půdorysů, nebo je jejich poloha přímo ve výkrese zakótovaná.

Vzhledem k tomu, že oba projekty (stavební část a interiér) nevznikaly přímo souběžně, nebylo možné některé úpravy vzniklé v rámci projektu interiéru a mající vliv na stavbu již do prováděcího projektu „Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla“ zanést. Tyto odchylky jsou zvýrazněny zelenou barvou ve výkresech interiéru a je nutno k nim v rámci rekonstrukce divadla přihlédnout, případně nesrovnalosti řešit v rámci AD.

 

 

III.  Doba plnění:

Zadavatel upozorňuje dodavatele na skutečnost, že souběžně s realizací této veřejné zakázky, bude na stejném pracovišti probíhat realizace stavebních prací jiné veřejné zakázky.

Předpokládaný termín zahájení plnění je podmíněn zadáním zakázky a průběhem rekonstrukce budovy Janáčkova divadla. Dodavatel musí přizpůsobit termín plnění předmětu díla pokynům zadavatele.

Termín plnění veřejné zakázky je uveden v rámci obchodních podmínek, resp. v závazném návrhu smlouvy.

Předpokládaný termín ukončení zakázky je 30. 11. 2018 

 

Prohlídka místa plnění dle telefonické dohody

IV.  Nabídková cena:

Celková nabídková cena bude uvedena ve skladbě: bez DPH, samostatně DPH a včetně DPH. Tato cena bude považována za nejvýše přípustnou a konečnou pro daný rozsah prací.

Jednorázová platba po předání díla.

 

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky celkem činí 1.416.833,- Kč bez DPH.

 

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je hodnotou maximální a nepřekročitelnou. V případě, že účastník nabídne v rámci své nabídky vyšší nabídkovou cenu, než je stanovena v rámci zadávacích podmínek, bude ze zadávacího řízení vyloučen.

 

V. Podmínky účasti v zadávacím řízení:

Zadavatel stanovuje jako podmínku účasti účastníka zadávacího řízení v poptávkovém řízení splnění těchto podmínek (předložení dokladů):

 

  1. výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán. Doklad účastník zadávacího řízení předloží v prosté kopii, v okamžiku podání nabídky nesmí být doklad starší 3 měsíců.

 

  1. účastník zadávacího řízení předloží seznam minimálně 2 významných obdobných dodávek interiéru v památkově chráněné budově v objemu min. 200 000 Kč bez DPH realizovaných v posledních 3 letech s uvedením jejich ceny, rozsahu, doby plnění a identifikací objednatele.

 

Způsob prokázání:

 

Účastník zadávacího řízení může použít dodávky, které poskytl

a)        Společně s jinými dodavateli, a to v rozsahu, v jakém se na plnění zakázky podílel, nebo

b)        Jako poddodavatel, a to v rozsahu, v jakém se na plnění dodávky podílel

 

  1. Poptávkového řízení se nemohou zúčastnit a budou z něho vyloučení ti účastníci zadávacího řízení, kteří v minulosti zadavateli nepředali dílo v požadovaném termínu či kvalitě.

 

VI.  Kritéria hodnocení nabídky:

Zadavatel zvolil jako základní hodnotící kritérium pro výběr veřejné zakázky nejnižší nabídkovou cenu bez DPH

 

Zadavatel nabízí jako formu úhrady (i částečnou) protiplnění formou „barteru“ – využití této možnosti je třeba specifikovat v nabídce (hodnotu v Kč a formu). Zadavatel nabízí protiplnění formou barteru za vstupenky, využití reklamních možností na platformách zadavatele a další služby.

 

Zadavatel zhodnotí nabídnutou cenu po snížení nabídnutého možného protiplnění od účastníka zadávacího řízení. Zadavatel rozhodne o výběru nejvhodnější nabídky toho účastníka zadávacího řízení, jehož nabídka bude mít nejnižší cenu bez DPH

 

V případě rovnosti nabídkových cen se stane vítězným dodavatelem nejprve ten účastník zadávacího řízení, který ve své nabídce uvede větší počet referenčních zakázek, v případě rovnosti počtu referenčních zakázek rozhoduje o pořadí jejich větší finanční objem.

VII.  Doručování nabídek (termín, místo):

Nabídka bude podána v písemné formě v uzavřené obálce, nebo elektronicky na email info@ndbrno_cz do 27. 7. 2018 do 12 hod. V případě písemného podání na adresu Národní divadlo Brno, příspěvková organizace, Dvořákova 11, 657 70 Brno – k rukám ředitele nebo osobně na sekretariátě ředitele na stejné adrese, obálku zřetelně označte názvem zakázky  „ND Brno – rekonstrukce Janáčkova divadla – dodávka interiéru a mobiliáře –  Informační systém- NEOTEVÍRAT a adresou sídla, místa podnikání účastníka zadávacího řízení.

VIII.  Další podmínky zadavatele:

a)    Součástí nabídky musí být uvedený návrh smlouvy (vyplněný a podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem účastníka zadávacího řízení)

b)    Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídky.

c)    Zadavatel si vyhrazuje právo měnit rozsah zakázky i po uzavření poptávkového řízení a výběru nejvhodnějšího zpracovatele zakázky – možnost dílčího plnění zakázky

d)    Předložení dokladu o pojištění odpovědnosti účastníka zadávacího řízení vůči třetím osobám, a to ve výši nejméně 2.500.000,- Kč.

e)    Zadavatel nepřipouští poskytování záloh.

f)     Zadavatel si vyhrazuje právo žádnou nabídku nevybrat.

g)    Každý účastník zadávacího řízení je povinen odevzdat návrh nabídky pouze v českém jazyce.

h)    Účastník zadávacího řízení nemá nárok na úhradu nákladů spojených s podáním nabídky.

i)      Tato veřejná zakázka je zakázkou malého rozsahu, která se neřídí zákonem č.134/2016 Sb. O zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů.

 

IX.  Osoba zajišťující zakázku včetně kontaktů:

Marek Fruhvirt, správce budovy Janáčkova divadla, tel. 725 935 227, email: fruhvirt@ndbrno_cz

X.  Místo, datum

V Brně 2.7.2018

                                                                                                              ………………

                                                                                                                     ředitel