TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ FESTIVALU JANÁČEK BRNO 2018

POPTÁVKA NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU  

Zadavatel:

Národní divadlo Brno, příspěvková organizace

Dvořákova 11, 657 70  Brno

IČ: 00094820, DIČ: CZ00094820

bankovní spojení: účet č. 2110126623 /2700

Zápis do OR: Krajský soud v Brně, oddíl Pr, vložka 30

telefonní č.: +420 542 158 111, fax: +420 542 217 045

  

Zadání :

I.  Název veřejné zakázky

TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ FESTIVALU JANÁČEK BRNO 2018

 

II. Předmět, specifikace veřejné zakázky

Nájem technického vybavení a zajištění odborného personálu během festivalu Janáček Brno 2018 v době od 23. 11. 2018 do 4. 12. 2018 na Brněnském výstavišti.

Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu v programu, které je dodavatel povinen se přizpůsobit. Změna programu může spočívat ve změně termínu akce, času konání, místa konání, výjimečně i zrušení celé akce.

 

Místo plnění: Veletrhy Brno, pavilon P

 

Zakázka zahrnuje dodání:

1.         450m Hliníková konstrukce

pro zavěšení světel, zvuku, opony, výkrytů a dalších dekorací

2.         30x řetězový kladkostroj nosnost 1000kg, délka řetězu min 18m

pro zavěšení světelné konstrukce nad jevištěm

3.         8x řetězový kladkostroj, nosnost 500kg, délka řetězu min 18m

pro zavěšení zvuku a konstrukce s oponou

4.         4x řetězový kladkostroj s dvojitou brzdou, černý řetěz

            bezpečnostní specifikace D8+

            tichý chod, pojízdné zavěšení dekorace koruny ovládané během produkce

5.         Podium 22m x 17m, výška 1m

            nosnost 750kg / m^2, zavětrování proti výkyvům pódia

            bezpečnostní zabradlí ze všech stran, demontáž těsně před produkcí

            schodiště ze dvou stran, 2m široké, 4 stupně po 20cm + zábradlí

6.         4x Osvětlovací technik

            anglicky mluvící, směna 12 h denně.

7.         2x Zavěšení konstrukce dle požadavků zadavatele

 

III.  Doba plnění:

Od 23.11.2018 do 4.12.2018 

Prohlídka místa plnění dle telefonické dohody.

IV.  Nabídková cena:

Celková nabídková cena bude uvedena ve skladbě: bez DPH, samostatně DPH a včetně DPH. Tato cena bude považována za nejvýše přípustnou a konečnou pro daný rozsah prací.

Jednorázová platba po předání díla.

 

 

V. Podmínky účasti v zadávacím řízení:

Zadavatel stanovuje jako podmínku účasti účastníka zadávacího řízení v poptávkovém řízení splnění těchto podmínek (předložení dokladů):

 

  1. výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán. Doklad účastník zadávacího řízení předloží v prosté kopii, v okamžiku podání nabídky nesmí být doklad starší 3 měsíců.

 

  1. Poptávkového řízení se nemohou zúčastnit a budou z něho vyloučení ti účastníci zadávacího řízení, kteří v minulosti zadavateli nepředali dílo v požadovaném termínu či kvalitě.

 

VI.  Kritéria hodnocení nabídky:

Zadavatel zvolil jako základní hodnotící kritérium pro výběr veřejné zakázky nejnižší nabídkovou cenu bez DPH.

 

Zadavatel nabízí jako formu úhrady (i částečnou) protiplnění formou „barteru“ – využití této možnosti je třeba specifikovat v nabídce (hodnotu v Kč a formu). Zadavatel nabízí protiplnění formou barteru za vstupenky, využití reklamních možností na platformách zadavatele a další služby.

 

Zadavatel zhodnotí nabídnutou cenu po snížení nabídnutého možného protiplnění od účastníka zadávacího řízení. Zadavatel rozhodne o výběru nejvhodnější nabídky toho účastníka zadávacího řízení, jehož nabídka bude mít nejnižší cenu bez DPH.

 

VII.  Doručování nabídek (termín, místo):

Nabídka bude podána v písemné formě v uzavřené obálce, nebo elektronicky na email info@ndbrno_cz do 26.10.2018 do 12 hod. V případě písemného podání na adresu Národní divadlo Brno, příspěvková organizace, Dvořákova 11, 657 70 Brno – k rukám ředitele nebo osobně na sekretariátě ředitele na stejné adrese, obálku zřetelně označte názvem zakázky „TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ FESTIVALU JANÁČEK BRNO 2018- NEOTEVÍRAT a adresou sídla, místa podnikání účastníka zadávacího řízení.

VIII.  Další podmínky zadavatele:

a)    Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídky.

b)    Předložení dokladu o pojištění odpovědnosti účastníka zadávacího řízení vůči třetím osobám, které pokrývá celý objem veřejné zakázky.

c)    Zadavatel nepřipouští poskytování záloh ani dílčí fakturaci.

d)    Zadavatel si vyhrazuje právo žádnou nabídku nevybrat.

e)    Každý účastník zadávacího řízení je povinen odevzdat návrh nabídky pouze v českém jazyce.

f)     Účastník zadávacího řízení nemá nárok na úhradu nákladů spojených s podáním nabídky.

g)    Tato veřejná zakázka je zakázkou malého rozsahu, která se neřídí zákonem č.134/2016 Sb. O zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů.

 

IX.  Osoba zajišťující zakázku včetně kontaktů:

Jan Gottwald, mobil: 774 534 152, e-mail: gottwald@ndbrno_cz

X.  Místo, datum

V Brně  11.10.2018

                                                                                                              ………………

                                                                                                                     ředitel