Tisk programů souboru opery Národního divadla Brno na sezonu 2017/2018

POPTÁVKOVÉ ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU  

 ZADAVATEL:

Národní divadlo Brno, příspěvková organizace

Dvořákova 11, 657 70 Brno

IČ: 00094820 DIČ: 00094820

Bankovní spojení: Unicreditbank: 2110126623/2700

Zápis do OR: Krajský soud v Brně, oddíl Pr, vložka 30

Tel. číslo: +420 542 158 111, fax: +420 542 217 045

 

 

Zadání poptávkového řízení

 

 1. I.                   Název zakázky

Tisk programů souboru opery Národního divadla Brno na sezonu 2017/2018

 

 1. II.                Předmět, specifikace

PROGRAMY

 

Formát:                     B6 125x176mm

Rozsah:                     VARIANTNÍ POČTY STRAN

                                   1: 88str.  + obálka

                                   2: 96str.  + obálka

 

Vazba:                       V2

 

Papír:

vnitřní blok – bezdřevý ofset 120 g/m2

obálka – bezdřevý ofset 250 g/m2

 

Barevnost:               vnitřní blok – 4/4 CMYK

                                   obálka – 4/4 CMYK

Počet výtisků:         Kalkulace číslo 1: 1000 kusů

Kalkulace číslo 2: 2000 kusů

 

 1. III.             Nabídková cena
 1. Nabídková cena za výrobu programů včetně dopravy do sídla opery NDB, Mahenovo divadlo, divadlo Reduta a BVV, bude zpracována jako cena maximální a nepřekročitelná za provedení úplné zakázky.
 2. Celková nabídková cena bude uvedena ve skladbě: Cena plnění bez DPH, DPH a cena včetně DPH.

 

IV. Doba plnění

         Sezona 2017/2018 Národního divadla Brno.

 

V. Kvalifikační předpoklady

Zadavatel stanovuje jako předpoklad účasti uchazeče v zadávacím řízení splnění těchto předpokladů:

 

1. Profesní kvalifikační předpoklady:

Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže uchazeč, který předloží výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán. Doklad uchazeč předloží v prosté kopii, v okamžiku podání nabídky nesmí být doklad starší 3 měsíců.

 

2. Technické kvalifikační předpoklady:

K prokázání technických kvalifikačních předpokladů uchazeč předloží seznam minimálně tří významných obdobných zakázek, realizovaných uchazečem v posledních 5 letech.

 

VI. Kritéria hodnocení nabídky

Zadavatel zvolil jako základní hodnotící kritérium pro zadání veřejné zakázky nejnižší nabídkovou cenu včetně DPH za celkový rozsah plnění zakázky po zohlednění max. výše ceny protiplnění.

Zadavatel nabízí jako formu úhrady (i částečnou) protiplnění formou „barteru“ – využití této možnosti je třeba specifikovat v nabídce (hodnotu v Kč a formu). Zadavatel nabízí protiplnění formou barteru za vstupenky, využití reklamních možností na platformách zadavatele a další služby.

 

Zadavatel zhodnotí nabídnutou cenu po snížení nabídnutého možného protiplnění od uchazeče. Zadavatel rozhodne o výběru nejvhodnější nabídky toho uchazeče, jehož nabídka bude mít nejnižší cenu bez DPH (dle typu zakázky s DPH).

 

 

 

 1. VII.         Doručování nabídek (termín, místo)

Nabídky se podávají pouze písemnou formou v UZAVŘENÉ OBÁLCE na adresu: Národní divadlo Brno, příspěvková organizace, Dvořákova 11, 657 70 Brno – k rukám ředitele nebo osobně na vrátnici na stejné adrese – NEJPOZDĚJI DO 21. 8. 2016 včetně.

Obálka bude označena nápisem „VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – Tisk programů opery NdB na sezonu 2017/2018 – NEOTVÍRAT“ a adresou sídla, místa podnikání uchazeče.

 

 1. VIII.       Další podmínky zadavatele
 1. Uchazeč nemá nárok na úhradu nákladů spojených s podáním nabídky.
 2. Poptávkového řízení se nemohou zúčastnit ti uchazeči, kteří v minulosti zadavateli nepředali dílo v požadovaném termínu či kvalitě.
 3. Každý uchazeč je povinen odevzdat návrh nabídky pouze v českém jazyce.
 4. NDB si vyhrazuje právo žádnou z nabídek nevybrat.

5.  Uchazeč není ke dni podání nabídky vůči zadavateli v prodlení s plněním                         

     splatné peněžité pohledávky.

6.   Zadavatel nepřipouští poskytování záloh ani dílčí fakturaci.

 1. Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídky.
 1. Zadavatel si vyhrazuje právo měnit rozsah prací i po uzavření poptávkového řízení a výběru nejvhodnějšího zpracovatele zakázky.
 2. Tato zakázka je zakázkou malého rozsahu, která se neřídí zákonem č. 137/2006 Sb. O veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpis.

 

 

 1. IX.       Osoba zajišťující zakázku za NDB

Patricie Částková, dramaturg Janáčkovy opery Národního divadla Brno, e-mail: castkova@ndbrno_cz, tel.: +420 724 275 141

 

 1. X.            Další zveřejnění zakázky

Výběrové řízení bude zveřejněno na webu Národního divadla Brno www.ndbrno.cz, v době od 10. 7. 2017 do 20. 8. 2017.

 

 1. XI.       Místo, datum

 

V Brně dně . 7. 2017

 

 

MgA. Martin Glaser

ředitel Národního divadla Brno