Tisk programů souboru opery Národního divadla Brno na sezonu 2019/2020

POPTÁVKA NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

 

Tisk programů souboru opery Národního divadla Brno na sezonu 2019/2020 

 

ZADAVATEL:

Národní divadlo Brno, příspěvková organizace

Dvořákova 11, 657 70 Brno

IČ: 00094820 DIČ: 00094820

Bankovní spojení: Unicreditbank: 2110126623/2700

Zápis do OR: Krajský soud v Brně, oddíl Pr, vložka 30

Tel. číslo: +420 542 158 111, fax: +420 542 217 045

 

Zadání: 

 1. I.               Název veřejné zakázky

Tisk programů souboru opery Národního divadla Brno na sezonu 2019/2020

 

 1. II.             Předmět, specifikace veřejné zakázky

PROGRAMY

Formát:                   B6 125x176mm

Rozsah:                   VARIANTNÍ POČTY STRAN 

                                                     1: 88str.  + obálka 

                                                     2: 96str.  + obálka

                                                     3. 104str. + obálka

 

Vazba:                                       V2

 

Typ tisku:                                  ofset

 

Papír:                                          vnitřní blok – bezdřevý ofset 120 g/m2

obálka – bezdřevý ofset 250 g/m2

 

Barevnost:                              vnitřní blok – 4/4 CMYK

                                                     obálka – 4/4 CMYK

 

Počet výtisků:                         Kalkulace číslo 1: 1000 kusů

Kalkulace číslo 2: 2000 kusů

                                                     Kalkulace číslo 3: 800 kusů

 

 1. III.            Nabídková cena
 1. Nabídková cena za výrobu programů včetně dopravy do sídla opery NDB Janáčkova divadla, Mahenova divadlo a divadla Reduta, bude zpracována jako cena maximální a nepřekročitelná za provedení úplné zakázky.
 2. Celková nabídková cena bude uvedena ve skladbě: Cena plnění bez DPH, DPH a cena včetně DPH.

 

 1. IV.            Doba plnění

Pro vybraného účastníkazadávacíhořízení - dodání grafických podkladů k tisku formou Úschovny ke dni:  

16. 9. 2019                                                                                                    - dodání do JD 19. 9. 2019, 

22. 11. 2019                                                                                                   -  dodání do JD 28. 11. 2019

31. 1. 2020                                                                                                      - dodání do JD 6. 2. 2020

2. 4. 2020                                                                                                        - dodání do JD 8. 4. 2020

5. 6. 2020                                                                                                        - dodání do JD 11. 6. 2020

 

 1. Podmínky účasti v zadávacím řízení:

Zadavatel stanovuje jako podmínku účasti účastníka zadávacího řízení v poptávkovém řízení splnění těchto podmínek (předložení dokladů):

 1. výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán. Doklad účastník zadávacího řízení předloží v prosté kopii, v okamžiku podání nabídky nesmí být doklad starší 3 měsíců.
 2. účastník zadávacího řízení předloží seznam minimálně 3významných obdobných služeb realizovaných v posledních pěti letech s uvedením jejich ceny, rozsahu a doby plnění. 
 3. Poptávkového řízení se nemohou zúčastnit a budou z něho vyloučení ti účastníci zadávacího řízení, kteří v minulosti zadavateli nepředali dílo v požadovaném termínu či kvalitě.

 

 1. VI.            Kritéria hodnocení nabídky

Zadavatel zvolil jako základní hodnotící kritérium pro zadání veřejné zakázky nejnižší nabídkovou cenu včetně DPHza celkový rozsah plnění zakázky po zohlednění max. výše ceny protiplnění.

Zadavatel nabízí jako formu úhrady (i částečnou) protiplnění formou „barteru“ – využití této možnosti je třeba specifikovat v nabídce (hodnotu v Kč a formu). Zadavatel nabízí protiplnění formou barteru za vstupenky, využití reklamních možností na platformách zadavatele a další služby.

 

Zadavatel zhodnotí nabídnutou cenu po snížení nabídnutého možného protiplnění od účastníka zadávacího řízení. Zadavatel rozhodne o výběru nejvhodnější nabídky toho účastníka zadávacího řízení, jehož nabídka bude mít nejnižší cenu včetně DPH.

 

 1. VII.          Doručování nabídek (termín, místo)

Nabídky se podávají pouze písemnou formou v UZAVŘENÉ OBÁLCEna adresu: Národní divadlo Brno, příspěvková organizace, Dvořákova 11, 657 70 Brno – k rukám ředitele nebo osobně na vrátnici na stejné adrese – NEJPOZDĚJI DO 20. 7. 2019 včetně.

Obálka bude označena nápisem „VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – Tisk programů opery NdB na sezonu 2019/2020 – NEOTVÍRAT“a adresou sídla, místa podnikání účastníka zadávacího řízení.

 

 1. VIII.          Další podmínky zadavatele
 1. Účastník zadávacího řízení nemá nárok na úhradu nákladů spojených s podáním nabídky.
 2. Každý uchazeč účastník zadávacího řízení je povinen odevzdat návrh nabídky pouze v českém jazyce.
 3. NDB si vyhrazuje právo žádnou z nabídek nevybrat.

5.  Účastník zadávacího řízení není ke dni podání nabídky vůči zadavateli v prodlení s plněním splatné peněžité pohledávky.

6.   Zadavatel nepřipouští poskytování záloh ani dílčí fakturaci.

 1. Zadavatelnepřipouštívariantní řešení nabídky.
 1. Zadavatel si vyhrazuje právo měnit rozsah prací i po uzavření poptávkového řízení a výběru nejvhodnějšího zpracovatele zakázky.
 2. Tato zakázka je zakázkou malého rozsahu, která se neřídí zákonem č.134/2016  Sb. O zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpis.

 

 1. IX.            Osoba zajišťující zakázku za NDB

Patricie Částková, dramaturg Janáčkovy opery NdB, e-mail: castkova@ndbrno_cz, tel.: +420 724275141

 

 1. X.             Další zveřejnění zakázky

Výběrové řízení bude zveřejněno na webu NdB www.ndbrno.cz, v době od 20. 6. 2019 do 2. 7. 2019.

 

 1. XI.            Místo, datum

V Brně dně 17. 6. 2019

MgA. Martin Glaser

ředitel Národního divadla Brno

Příloha 1