O divadle

Výběrová řízení

POPTÁVKA NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

Obnova jevištních technologií Janáčkova divadla

Zadavatel:

Národní divadlo Brno, příspěvková organizace

Dvořákova 11, 657 70 Brno

IČ: 00094820, DIČ: CZ00094820

bankovní spojení: účet č. 2110126623 /2700

Zápis do OR: Krajský soud v Brně, oddíl Pr, vložka 30

telefonní č.: +420 542 158 111, fax: +420 542 217 045

Zadání :

I. Název veřejné zakázky

Obnova jevištních technologií Janáčkova divadla

II. Předmět, specifikace veřejné zakázky

1. Sejf měkkých prospektů.
Jedná se o rekonstrukci řídicího systému pro sejf měkkých prospektů včetně výměny nefunkčních optických závor v dolní i horní stanici. Obnova výměnou řídicího systému představuje kompletní výměnu rozváděče, dvou ovládacích míst, elektroinstalace a osvětlení vnitřního prostoru plošiny sejfu i prostoru pohonu. Sejf prospektů bude nově řízen bezpečnostním průmyslovým automatem a splňovat všechny bezpečnostní požadavky vycházející z požadavků evropské směrnice pro strojní zařízení a konkretizované analýzou rizik pro toto konkrétní zařízení. Součástí řízení je i ovládání roletových vrat v dolní stanici a připojení optických závor v dolní a horní stanici. Obnova výměnou řídicího systému bude dodána, namontována a zprovozněna včetně potřebných revizí a zkoušek a uživatelské dokumentace i zaškolení obsluhy v divadle. Stávající demontovaný řídicí systém bude ekologicky zlikvidován s výjimkou těch částí nebo přístrojů, které si divadlo ponechá jako náhradní díly pro případné další použití v divadle.

2. Oprava stolů orchestřiště.
Představuje výměnu 15-ti opotřebených matic na 4 zvedaných stolech orchestřiště z důvodu jejich opotřebení po 10-ti letech divadelního provozu. Jedna matice byla již vyměněna v důsledku havárie stolu orchestřiště. Stávající matice pohybových šroubů budou demontovány a ekologicky zlikvidovány. Namontovány, zprovozněny a odzkoušeny budou nové matice, a budou provedeny i nové zatěžovací zkoušky stolů orchestřiště.

Výměna frekvenčních měničů pro pohony točny.
Jedná se o výměnu frekvenčních měničů pro 2 pohony točny. Stávající měniče budou demontovány, dodány nové, stejných parametrů jako jsou stávající, namontovány, zprovozněny, vyzkoušeny a předány jako funkční systém řízení pro otáčení točny ve stávajícím systému řízení dolní mechaniky divadla.

III. Doba plnění:

Červenec – srpen 2021

Prohlídka místa plnění dle telefonické dohody

IV. Nabídková cena:

Celková nabídková cena bude uvedena dle přílohy ve skladbě: bez DPH, samostatně DPH a včetně DPH. Tato cena bude považována za nejvýše přípustnou a konečnou pro daný rozsah prací.

Jednorázová platba po předání díla.

Maximální nabídková cena je 1 999 999,- Kč včetně DPH.

V. Podmínky účasti v zadávacím řízení :

Zadavatel stanovuje jako podmínku účasti účastníka zadávacího řízení v poptávkovém řízení splnění těchto podmínek (předložení dokladů):

výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán. Doklad účastník zadávacího řízení předloží v prosté kopii, v okamžiku podání nabídky nesmí být doklad starší 3 měsíců.

účastník zadávacího řízení předloží seznam minimálně 3 významných obdobných prací realizovaných v posledních pěti letech s uvedením jejich ceny, rozsahu a doby plnění.

Poptávkového řízení se nemohou zúčastnit a budou z něho vyloučení ti účastníci zadávacího řízení, kteří v minulosti zadavateli nepředali dílo v požadovaném termínu či kvalitě.

VI. Kritéria hodnocení nabídky:

Zadavatel zvolil jako základní hodnotící kritérium pro výběr veřejné zakázky nejnižší nabídkovou cenu bez DPH .

Maximální nabídková cena je 1 999 999,- Kč včetně DPH. Překročení této ceny je důvodem

k vyřazení nabídky účastníka zadávacího řízení při hodnocení zakázky.

Účastník zadávacího řízení předloží ve své nabídce následující údaje:

Vyplněný krycí list nabídkové ceny

Zadavatel rozhodne o výběru nejvhodnější nabídky toho účastníka zadávacího řízení, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.

VII. Doručování nabídek (termín, místo):

Nabídka bude podána v písemné formě v uzavřené obálce, nebo elektronicky na email info@ndbrno.cz do 3. 5. 2021 do 12 hod. V případě písemného podání na adresu Národní divadlo Brno, příspěvková organizace, Dvořákova 11, 657 70 Brno – k rukám ředitele nebo osobně na sekretariátě ředitele na stejné adrese, obálku zřetelně označte názvem zakázky „Obnova jevištních technologií Janáčkova divadla“ – NEOTEVÍRAT a adresou sídla, místa podnikání účastníka zadávacího řízení.

VIII. Další podmínky zadavatele:

a) Předložení návrhu smlouvy v písemné podobě i v elektronické podobě podepsaný statutárním zástupcem účastníka zadávacího řízení (oprávněnou osobou)

b) Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídky.

c) Zadavatel si vyhrazuje právo měnit rozsah zakázky i po uzavření poptávkového řízení a výběru nejvhodnějšího zpracovatele zakázky – možnost dílčího plnění zakázky.

d) Předložení dokladu o pojištění odpovědnosti účastníka zadávacího řízení vůči třetím osobám, které pokrývá celý objem veřejné zakázky.

e) Zadavatel nepřipouští poskytování záloh ani dílčí fakturaci.

f) Zadavatel si vyhrazuje právo žádnou nabídku nevybrat.

g) Každý účastník zadávacího řízení je povinen odevzdat návrh nabídky pouze v českém jazyce.

h) Účastník zadávacího řízení nemá nárok na úhradu nákladů spojených s podáním nabídky.

i) Tato veřejná zakázka je zakázkou malého rozsahu, která se neřídí zákonem č.134/2016 Sb. O zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů.

j) Účastník zadávacího řízení bere na vědomí, že se jedná o veřejnou zakázku na kulturní památce.

IX. Osoba zajišťující zakázku včetně kontaktů:

Dr. Vlastimil Fabišik, vedoucí správy divadelních budov, mobil: 724 716 651, e-mail: fabisik@ndbrno.cz.

X. Místo, datum

V Brně ………………

 

MgA. Martin Glaser, ředitel

VŘ Obnova jevištních technologií JD – příloha