Zajištění občerstvení včetně cateringových služeb na akce NDB

POPTÁVKOVÉ ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

ZADAVATEL

Národní divadlo Brno, příspěvková organizace

Dvořákova 11, 657 70 Brno

IČ: 00094820 DIČ: 00094820

bankovní spojení: UniCredit Bank 2110126623/2700

Zápis do OR: Krajský soud v Brně, oddíl Pr, vložka 30

telefonní č.: +420 542 158 111, fax: +420 542 217 045

 

Zadání poptávkového řízení

 

I. Název veřejné zakázky 

Zajištění občerstvení včetně cateringových služeb na akce NDB

 

II.   Předmět, specifikace veřejné zakázky   

  • Zajišťování občerstvení (bez nápojů, které dodává zadavatel) a cateringových služeb koktejlovou formou včetně personálního zajištění na 32 akcí NdB v rozsahu dle harmonogramu akcí v příloze. Tyto akce jsou plánovány v rozsahu pro 400, 300, 150, 50 osob. Specifikace viz příloha.
  • Zajistit skladování vína a balené vody (dodané zadavatelem) ve vlastních prostorách po dobu sezony 2016-2017 za účelem postupného spotřebovávání a zásobování akcí.  

                                                                         

III.  Doba plnění

Září 2016 – červen 2017.

 

 

IV.  Nabídková cena                                                                              

Nabídková cena za poskytované služby (tj. celková cena za celou dobu plnění) bude zpracována jako cena maximální za provedení úplné zakázky včetně dopravy občerstvení do místa určení. Celková nabídková cena bude uvedena ve skladbě: bez DPH, samostatně DPH a včetně DPH (pokud je uchazeč plátcem DPH). V případě paušální nabídky ceny za akce musí být zvlášť v nabídce uvedena cena za akci pro 50 osob.

V. Kvalifikační předpoklady

Zadavatel stanovuje jako předpoklad účasti uchazeče v poptávkovém řízení splnění těchto předpokladů:

 

Profesní kvalifikační předpoklady:

Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který předloží výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán. Doklad uchazeč předloží v prosté kopii, v okamžiku podání nabídky nesmí být doklad starší 3 měsíců.

 

Technické kvalifikační předpoklady:

K prokázání technických a kvalifikačních předpokladů zájemce předloží seznam minimálně 3 významných obdobných cateringových služeb, realizovaných uchazečem v posledních 5 letech s uvedením jejich charakteru - konkrétní specifikace rozsahu, druhu, rozpočtu a doby plnění služeb dodaných zájemcem.

 

  1. VI.  Kritéria hodnocení nabídky

Zadavatel zvolil jako základní hodnotící kritérium pro zadání veřejné zakázky ekonomickou výhodnost nabídky a stanovil následující dílčí hodnotící kritéria (dále označené jako „kritérium“), která se vztahují k nabízenému plnění veřejné zakázky a vyjadřují vztah užitné hodnoty a ceny.

 

K jednotlivým dílčím kritériím stanovil zadavatel váhu vyjádřenou v procentech takto:

1. kritérium: nabídková cena včetně DPH, která bude ponížena o hodnotu (v Kč) garantovaného věcného protiplnění formou „barteru“                                      60%

                                                                                         

2.  kritérium: reference – rozsah, druh a rozpočet cateringových služeb             15%                                                

3.  kritérium: menu – složení studené kuchyně včetně personálního zajištění    25%                     

 

Zadavatel nabízí jako formu úhrady (i částečnou) protiplnění formou „barteru“ – využití této možnosti je třeba specifikovat v nabídce (hodnotu v Kč a formu). Zadavatel nabízí protiplnění formou barteru za vstupenky, využití reklamních možností na platformách zadavatele a další služby.

Zadavatel zhodnotí nabídnutou cenu po snížení nabídnutého možného protiplnění od uchazeče.

 

Výběr nejvhodnější nabídky               

Zadavatel rozhodne o výběru nejvhodnější nabídky toho uchazeče, jehož nabídka byla podle hodnotících kritérií vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější. Ekonomicky nejvýhodnější nabídkou je nabídka, která získá při hodnocení způsobem popsaným výše nejvyšší počet bodů.

 

VII. Doručování nabídek (termín, místo)

Nabídky se podávají písemně v uzavřené obálce na adresu:
Národní divadlo Brno, příspěvková organizace
Dvořákova 11, 657 70  Brno

 

nebo osobně na sekretariát ředitele, na stejné adrese, a to v termínu do 29. 6. 2016 do 14 hod. Obálka bude označena nápisem „VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ CATERING – NEOTVÍRAT“ s adresou sídla a místa podnikání zájemce.

 

VIII. Další podmínky zadavatele                                                                    

1)    Součástí nabídky bude návrh smlouvy na zajištění předmětu veřejné zakázky. Návrh smlouvy musí být podepsán oprávněnou osobou.

2)    Zadavatel si vyhrazuje právo žádnou nabídku nevybrat.

3)    Uchazeč nemá nárok na úhradu nákladů spojených s podáním nabídky.

4)    Zadavatel si vyhrazuje právo měnit rozsah plnění i po uzavření poptávkového řízení a výběru nejvhodnějšího zpracovatele zakázky

5)    Každý uchazeč je povinen odevzdat návrh nabídky pouze v českém jazyce.

6)    Uchazeč není ke dni podání nabídky vůči zadavateli v prodlení s plněním splatné peněžité pohledávky.

7)    Uchazeč předloží doklad nebo prohlášení o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě při realizaci činností, které jsou předmětem této zakázky.

8)    Zadavatel nepřipouští poskytování záloh.

9)    Zadavatel zveřejní zakázku od 15. června 2016 na www.ndbrno.cz .

10) Tato zakázka je zakázkou malého rozsahu, která se neřídí zákonem č. 137/2006 Sb. O veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů.

 

 

IX. Osoba zajišťující veřejnou zakázku včetně kontaktů                                                

Mgr. Michaela Cvetlerová, 542 158 266, 724 910 308, cvetlerova@ndbrno_cz 

 

  1. X.  Místo, datum                                                                                    

V Brně dne 14. 6. 2016

 

 

                                                                                     MgA. Martin Glaser

ředitel NdB