Zajištění občerstvení včetně cateringových služeb na akce NdB

POPTÁVKA NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

Zajištění občerstvení včetně cateringových služeb na akce NdB

ZADAVATEL

Národní divadlo Brno, příspěvková organizace

Dvořákova 11, 657 70 Brno

IČ: 00094820 DIČ: 00094820

bankovní spojení: UniCredit Bank 2110126623/2700

Zápis do OR: Krajský soud v Brně, oddíl Pr, vložka 30

telefonní č.: +420 542 158 111, fax: +420 542 217 045

 

Zadání

 

I. Název veřejné zakázky  

Zajištění občerstvení včetně cateringových služeb na akce NdB

 

II.  Předmět, specifikace veřejné zakázky    

 • Zajišťování občerstvení (bez nápojů, které dodává zadavatel) a cateringových služeb koktejlovou formou včetně personálního zajištění na akce NdB v rozsahu dle harmonogramu akcí v příloze. Tyto akce jsou plánovány v rozsahu pro 500, 400, 300, 200, 150, 50 osob. Specifikace viz příloha č. 1. 
 • Zadavatel požaduje nabídku více druhů menu, které bude možno během sezony obměňovat. Specifikace viz příloha č. 2.  
 • Zajistit skladování vína, piva a balené vody (dodané zadavatelem) ve vlastních prostorách po dobu sezony 2019 - 2020 za účelem postupného spotřebovávání a zásobování akcí.
 • Akcese budou konat v divadelních budovách NdB (Janáčkovo divadlo, Mahenovo divadlo, Divadlo Reduta), v případě festivalů i v jiných prostorách ve městě Brně, které budou specifikovány dodatečně.
 • Provozní požadavky NdB:

-       zajištění kompletního inventáře potřebného pro stolování pro tyto cateringové služby

včetně odvozu použitého inventáře bez možnosti využití zázemí divadelních bufetů (zejména elektrických spotřebičů a přívodů vody)

-       respektování veškerých ustanovení na úseku BOZP, PO a vstupního režimu do objektů NdB včetně vynášení inventáře a kompletního občerstvení do 1. patra Janáčkova divadla bez použití výtahu

-       likvidace odpadu vzniklého při zajišťování občerstvení a cateringových služeb

                                                                         

III.  Doba plnění 

září 2019 – červen 2020.

IV.  Nabídková cena                                                                              

Nabídková cena za poskytované služby (tj. celková cena za celou dobu plnění) bude zpracována jako cena maximální za provedení úplné zakázky včetně dopravy občerstvení do místa určení. Celková nabídková cena bude uvedena ve skladbě: bez DPH, samostatně DPH a včetně DPH (pokud je uchazeč plátcem DPH). 

Zadavatel požaduje uvést samostatně ceny dle rozsahu akcí pro 500, 400, 300, 200, 150 a 50 osob.

 

V. Podmínky účasti v zadávacím řízení

Zadavatel stanovuje jako podmínku účasti účastníka zadávacího řízení v poptávkovém řízení splnění těchto podmínek (předložení dokladů):

 

 1. Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán. Doklad účastník zadávacího řízení předloží v prosté kopii, v okamžiku podání nabídky nesmí být doklad starší 3 měsíců.
 2. Účastník zadávacího řízení předloží seznam minimálně 3 významných obdobných cateringových služeb, realizovaných uchazečem v posledních 5 letech s uvedením jejich charakteru - konkrétní specifikace rozsahu, druhu, rozpočtu a doby plnění služeb dodaných zájemcem. 
 3. Poptávkového řízení se nemohou zúčastnit a budou z něho vyloučení ti účastníci zadávacího řízení, kteří v minulosti zadavateli nepředali dílo v požadovaném termínu či kvalitě.

 

 1. VI.  Kritéria hodnocení nabídky

Zadavatel zvolil jako základní hodnotící kritérium pro zadání veřejné zakázky ekonomickou výhodnost nabídky a stanovil následující dílčí hodnotící kritéria (dále označené jako „kritérium“), která se vztahují k nabízenému plnění veřejné zakázky a vyjadřují vztah užitné hodnoty a ceny. 

 

K jednotlivým dílčím kritériím stanovil zadavatel váhu vyjádřenou v procentech takto:

 

 1. kritérium: nabídková cena včetně DPH  70%

 

Zadavatel nabízí jako formu úhrady (i částečnou) protiplnění formou „barteru“ – využití této možnosti je třeba specifikovat v nabídce (hodnotu v Kč a formu). Zadavatel nabízí protiplnění formou barteru za vstupenky, využití reklamních možností na platformách zadavatele a další služby.

Zadavatel zhodnotí nabídnutou cenu po snížení nabídnutého možného protiplnění od účastníka zadávacího řízení.

                                                                                                                                            

2. kritérium: menu – složení studené kuchyně včetně personálního zajištění    30%    

            

Zadavatel rozhodne o výběru nejvhodnější nabídky toho uchazeče, jehož nabídka byla podle hodnotících kritérií vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější. Ekonomicky nejvýhodnější nabídkou je nabídka, která získá při hodnocení způsobem popsaným výše nejvyšší počet bodů.

 

 

 1. VII. Doručování nabídek (termín, místo) 

Nabídky se podávají písemně v uzavřené obálce na adresu:
Národní divadlo Brno, příspěvková organizace
Dvořákova 11, 657 70 Brno

 

nebo osobně na sekretariát ředitele, na stejné adrese, a to v termínu do 21. 6. 2019 do 14 hod. Obálka bude označena nápisem „VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ CATERING – NEOTVÍRAT“ s adresou sídla a místa podnikání účastníka zadávacího řízení. 

 

VIII. Další podmínky zadavatele                                                                    

1) Předložení návrhu smlouvy v písemné podobě i v elektronické podobě podepsaný statutárním

    zástupcem účastníka zadávacího řízení (oprávněnou osobou).

2) Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídky.

3) Zadavatel si vyhrazuje právo žádnou nabídku nevybrat.

4) Účastník zadávacího řízení nemá nárok na úhradu nákladů spojených s podáním nabídky.

5) Zadavatel si vyhrazuje právo měnit rozsah zakázky i po uzavření poptávkového řízení a výběru

   nejvhodnějšího zpracovatele zakázky.

6) Zadavatel stanovuje maximální cenu celkové zakázky ve výši 1.000.000,- Kč vč. DPH. 

7) Každý účastník zadávacího řízení je povinen odevzdat návrh nabídky pouze v českém jazyce.

8) Účastník zadávacího řízení není ke dni podání nabídky vůči zadavateli v prodlení s plněním

    splatné peněžité pohledávky.

9) Účastník zadávacího řízení předloží doklad o pojištění odpovědnosti účastníka zadávacího

    řízení vůči třetím osobám, které pokrývá celý objem veřejné zakázky.

10) Zadavatel nepřipouští poskytování záloh ani dílčí fakturaci.

11) Tato veřejná zakázka je zakázkou malého rozsahu, která se neřídí zákonem č.134/2016 Sb.

      O zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů.

 

 

IX. Osoba zajišťující veřejnou zakázku včetně kontaktů                                                

Dagmar Vallová, fundraising NdB, 702 084 821, vallova@ndbrno_cz  

 

X. Místo, datum                                                                                   

V Brně dne 31. 5. 2019 

 

 

                                                                                    MgA. Martin Glaser 

Příloha č. 1: http://www.ndbrno.cz/file/7208/

Příloha č. 2: http://www.ndbrno.cz/file/7209/