Zakoupení jednoho kusu vibrafonu Musser M55G A=442

POPTÁVKOVÉ ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

Krycí list: Krycí list 2016 -.doc  

Zadavatel:

Národní divadlo Brno, příspěvková organizace

Dvořákova 11, 657 70  Brno

IČ: 00094820, DIČ: CZ00094820

bankovní spojení: účet č. 2110126623 /2700

Zápis do OR: Krajský soud v Brně, oddíl Pr, vložka 30

telefonní č.: +420 542 158 111, fax: +420 542 217 045

 

Zadání poptávkového řízení

 

I.Název veřejné zakázky

 

Zakoupení jednoho kusu vibrafonu Musser M55G A=442

 

 

II. Předmět, specifikace veřejné zakázky

 

Dopravu nástroje do sídla zadavatele zajistí prodávající na vlastní náklady.

 

 

III.  Doba plnění

 

V nejkratším možném termínu nejpozději do 30.11.2017.

 

IV.  Nabídková cena

 

Celková nabídková cena bude uvedena ve skladbě: bez DPH, samostatně DPH a včetně DPH. Tato cena bude považována za nejvýše přípustnou a konečnou pro daný rozsah zakázky.

Jednorázová platba po předání zakázky.

 

 

V. Podmínky účasti v zadávacím řízení :

Zadavatel stanovuje jako podmínku účasti účastníka zadávacího řízení v poptávkovém řízení splnění těchto podmínek (předložení dokladů):

  1. výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán. Doklad účastník zadávacího řízení  předloží v prosté kopii, v okamžiku podání nabídky nesmí být doklad starší 3 měsíců.
  2. účastník zadávacího řízení  předloží seznam minimálně 3 významných obdobných služeb realizovaných v posledních pěti letech s uvedením jejich ceny, rozsahu a doby plnění.

 

VI.  Kritéria hodnocení nabídky

Zadavatel zvolil jako základní hodnotící kritérium pro výběr veřejné zakázky ekonomickou výhodnost nabídky a stanovil následující hodnotící kritéria (dále označené jako „kritérium“), které se vztahují k nabízenému plnění veřejné zakázky a vyjadřují vztah užitné hodnoty a ceny. K jednotlivým kritériím stanovil zadavatel váhu vyjádřenou v procentech takto: 

 

1. kritérium:  Cena bez DPH                                            70 %

 

Zadavatel nabízí jako formu úhrady (i částečnou) protiplnění formou „barteru“ – využití této možnosti je třeba specifikovat v nabídce (hodnotu v Kč a formu). Zadavatel nabízí protiplnění formou barteru za vstupenky, využití reklamních možností na platformách zadavatele a další služby.

Zadavatel zhodnotí nabídnutou cenu po snížení nabídnutého možného protiplnění od účastníka zadávacího řízení.

 

2. kritérium:  Délka záruční doby                                30 %

 

Údaje  účastníka zadávacího řízení k dílčím hodnotícím kritériím

Účastník zadávacího řízení předloží ve své nabídce k jednotlivým dílčím hodnotícím kritériím následující údaje, které budou sloužit zadavateli pro hodnocení nabídky podle základního hodnotícího kritéria a tj. ekonomická výhodnost nabídky:

 

 

K 1. kritériu:  

           Vyplněný krycí list nabídkové ceny

K 2. kritériu:

  • Účastník zadávacího řízení předloží v souladu s požadavkem zadavatele vyplněný krycí list s uvedením navržené záruční doby v letech

 

Zadavatel rozhodne o výběru nejvhodnější nabídky toho účastníka zadávacího řízení, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.

 

VII.  Doručování nabídek (termín, místo)

Nabídka bude podána v   písemné  formě v uzavřené    obálce do 27. 6. 2017 do 14:00  hod.  na  adresu  Národní  divadlo    Brno, příspěvková  organizace, Dvořákova 11, 657 70 Brno – k     rukám  ředitele   nebo   osobně  na   sekretariát  ředitele na   stejné  adrese,  obálku  zřetelně  označte názvem zakázky    Zakoupení jednoho kusu vibrafonu Musser M55G A=442–  NEOTEVÍRAT      a adresou sídla,  místa podnikání účastníka zadávacího řízení.

 

VIII.  Další podmínky zadavatele

a)    Poptávkového řízení se nemohou zúčastnit ti účastníci zadávacího řízení, kteří v minulosti zadavateli nepředali dílo v požadovaném termínu či kvalitě.

b)    Zadavatel nepřipouští  variantní řešení nabídky.

c)    Zadavatel nepřipouští poskytování záloh ani dílčí fakturaci.

d)    Zadavatel si vyhrazuje právo žádnou nabídku nevybrat.

e)    Každý  účastník zadávacího řízení je povinen odevzdat návrh nabídky pouze v českém jazyce.

f)     Účastník zadávacího řízení nemá nárok na úhradu nákladů spojených s podáním nabídky.

g)    Tato veřejná zakázka je zakázkou malého rozsahu, která se neřídí zákonem 134/2016   Sb. O zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů.

 

IX.  Osoba zajišťující zakázku včetně kontaktů

 

Marta Cupáková, vedoucí hudebního archivu, tel.542 158 129.

e-mail: cupakova@ndbrno_cz

 

X.  Místo, datum

V Brně  ………………

                                                                                                               MgA. Martin Glaser

                                                                                                                  ředitel NdB. p.o.