Zápis ze zasedání dozorčí rady NdB

ZÁPIS ze zasedání

DOZORČÍ RADY NÁRODNÍHO DIVADLA BRNO, p.o. 

konaného ve středu 4. listopadu 2015 v 15:30 hodin v ředitelském salonku v Janáčkově divadle

 

PROGRAM

 

  1. ÚVOD

 

  1. PROGRAM

 

  1. Seznámení DR s vrcholným managementem NdB (šéfové uměleckých souborů, ekonomický a provozní náměstek, vedoucí obchodu) – krátká zpráva o situaci na jednotlivých úsecích divadla
  2. Hospodaření NdB v I. –III. Q 2015
  3. Výsledky veřejnoprávní kontroly provedené Odborem kultury MMB (protokol z provedené kontroly, námitky NdB a jejich vyřízení)
  4. Informace o podkladech zpracovaných pro náměstka primátora Bc. Matěje Hollana k potřebám financování NdB do budoucna
  5. Návrh dodatku č. 3 ke zřizovací listině NdB
  6. Pronájem prostor sloužících podnikání v objektu divadla Reduta v Brně v k. ú. Město Brno
  7. Diskuse

 

Přítomní členové Dozorčí rady NdB:

Ing. Mgr. Daniel Kypr, předseda Dozorčí rady NdB, p.o.

Ing. René Adámek, místopředseda Dozorčí rady NdB, p.o.

Mgr. Kamila Kolářová, členka Dozorčí rady NdB, p.o.

Mgr. Martin Prokeš, člen Dozorčí rady NdB, p.o.

Ing. Tomáš Miniberger, člen Dozorčí rady NdB, p.o.

Radek Jakubec, MSc, MBA, člen Dozorčí rady NdB, p.o.

Za NdB:

MgA. Martin Glaser, ředitel NdB, p.o.

Ing. Martin Gerych, ekonomický náměstek NdB, p.o.

MgA. Lenka Tesáčková, provozně-výrobní náměstkyně NdB, p.o.

MgA. Jiří Heřman, umělecký šéf opery NdB, p.o.

Bc. Mário Radačovský, umělecký šéf baletu NdB, p.o.

Mgr. Martin Františák, umělecký šéf činohry NdB, p.o.

Dagmar Kočí, tajemnice DR NdB, p.o.

Omluveni:

Ing. Lucie Tousecká, vedoucí Obchodního oddělení NdB, p.o.

Host:

PhDr. Karla Hofmannová, předsedkyně Komise RMB pro kulturu

 

I.

ÚVOD

 

MgA. Glaser přivítal všechny přítomné.

Ing. Mgr. Kypr zahájil zasedání Dozorčí rady NdB, p.o.

                                                     

II.

PROGRAM

 

Schválení programu zasedání

 

Členové Dozorčí rady NdB, p.o. se jednomyslně shodli na předloženém programu zasedání.

Dozorčí rada Národního divadla Brno, p.o. schválila program zasedání.

Hlasování: přítomni 6 členů, 6 pro, 0 proti, 0 zdržel se/z 6 členů.

Bod 1. Seznámení DR s vrcholným managementem NdB (šéfové uměleckých souborů, ekonomický a provozní náměstek, vedoucí obchodu) – krátká zpráva o situaci na jednotlivých úsecích divadla

Dozorčí rada NdB, p.o. projednala bod 1/ Seznámení DR s vrcholným managementem NdB (šéfové uměleckých souborů, ekonomický a provozní náměstek, vedoucí obchodu) – krátká zpráva o situaci na jednotlivých úsecích divadla.

Jednotliví členové vedení NdB zhodnotili stav svěřeného úseku před svým nástupem, současnou situaci a vizi směřování NdB. Společným jmenovatelem všech příspěvků byla analýza vnitřního dluhu NdB způsobeného dlouhodobým podfinancováním, složitou personální situací způsobenou nestabilitou vedení a nedostatečným platovým ohodnocením. Všichni členové vedení se shodli na mimořádném potenciálu značky NdB, který potvrzuje pozitivní progres v umělecké produkci i zlepšující se ekonomické výsledky divadla.

 

Bod 2. Hospodaření NdB v I. – III. Q 2015

Dozorčí rada NdB, p.o. projednala bod 2/ Hospodaření NdB v I. –III. Q 2015.

Usnesení:

Dozorčí rada vzala na vědomí bod 2/ Hospodaření NdB v I. –III. Q 2015.

Hlasování: přítomni 6 členů, 6 pro, 0 proti, 0 zdržel se/z 6 členů.

 

Bod 3. Výsledky veřejnoprávní kontroly provedené Odborem kultury MMB (protokol z provedené kontroly, námitky NdB a jejich vyřízení)

Dozorčí rada NdB, p.o. projednala bod 3/ Výsledky veřejnoprávní kontroly provedené Odborem kultury MMB (protokol z provedené kontroly, námitky NdB a jejich vyřízení).

Usnesení:

Dozorčí rada Národního divadla Brno, příspěvkové organizace projednala a vzala na vědomí Zprávu o výsledcích veřejnosprávní kontroly provedené Odborem kultury MMB v Národním divadle Brno, p.o., v roce 2015 včetně opatření ředitele přijatých k odstranění nedostatků;

 

doporučuje Radě města Brna

 

vzít na vědomí

Zprávu o výsledku veřejnosprávní kontroly provedené Odborem kultury MMB v Národním divadle Brno, příspěvkové organizaci, v roce 2015 včetně opatření ředitele přijatých k odstranění nedostatků;

 

uložit

vedoucí Odboru kultury MMB prověřit realizaci opatření k odstranění nedostatků přijatých ředitelem Národním divadla Brno, příspěvkové organizace;

T: dle plánu finančních kontrol OK MMB na rok 2016.

Hlasování: přítomni 6 členů, 6 pro, 0 proti, 0 zdržel se/z 6 členů.

 

Bod 4. Informace o podkladech zpracovaných pro náměstka primátora Bc. Matěje Hollana k potřebám financování NdB do budoucna

Dozorčí rada NdB, p.o. projednala bod 4/ Informace o podkladech zpracovaných pro náměstka primátora Bc. Matěje Hollana k potřebám financování NdB do budoucna.

Usnesení:

Dozorčí rada upozorňuje, že prostředky na obnovu a údržbu majetku spravovaného NdB neodpovídají jeho hodnotě a navrhuje, aby v rozpočtu NdB byla ponechána část odpisů či částka, která obnovu a údržbu majetku umožňuje.

Hlasování: přítomni 6 členů, 6 pro, 0 proti, 0 zdržel se/z 6 členů.

 

 

Bod 5. Návrh dodatku č. 3 ke zřizovací listině NdB

Dozorčí rada NdB, p.o. projednala bod 5/ Návrh dodatku č. 3 ke zřizovací listině NdB. MgA. Glaser vysvětlil důvody pro nový dodatek ke zřizovací listině.

Usnesení:

Dozorčí rada Národního divadla Brno, p.o.

 

doporučuje Radě města Brna doporučit Zastupitelstvu města Brna

 

schválit

ve smyslu ust. § 27 odst. 2 písm. e) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, dodatek č. 3 ke zřizovací listině Národního divadla Brno, příspěvkové organizace.

Hlasování: přítomni 6 členů, 6 pro, 0 proti, 0 zdržel se/z 6 členů.

 

Bod 6. Pronájem prostor sloužících podnikání v objektu divadla Reduta v Brně v k. ú. Město Brno

Dozorčí rada NdB, p.o. projednala bod 6/ Pronájem prostor sloužících podnikání v objektu divadla Reduta v Brně v k. ú. Město Brno. MgA. Glaser informoval o předchozích způsobech hledání nového nájemce prostor v divadle Reduta.

Usnesení:

Dozorčí rada Národního divadla Brno, p.o.

 

doporučuje Radě města Brna

zrušit

nabídkové řízení na pronájem prostor sloužících podnikání – restaurace a kavárny se zázemím o celkové výměře 250,20 m2 v budově divadla Reduta v Brně, Kapucínské nám. 9 – Zelný trh 4, číslo popisné 313, která je součástí pozemku parcelní číslo 398,
v k. ú. Město Brno, obec Brno, schválené na schůzi RMB č. R7/109 konané dne
28. 4. 2015, bod č. 36;

Varianta I

souhlasit

se zveřejněním inzerátu na pronájem prostor sloužících podnikání – restaurace a kavárny se zázemím o celkové výměře 250,20 m2 v budově divadla Reduta v Brně, Kapucínské nám. 9 – Zelný trh 4, číslo popisné 313, která je součástí pozemku parcelní číslo 398, k. ú. Město Brno, obec Brno, předaných k hospodaření Národnímu divadlu Brno, příspěvkové organizaci;

 

uložit

vedoucí Odboru kultury MMB zajistit zveřejnění inzerátu pronájmu prostor sloužících podnikání.

Hlasování: přítomni 6 členů, 6 pro, 0 proti, 0 zdržel se/z 6 členů.

 

 

Bod 7. Diskuze

Byly vzneseny dotazy k fundraisingu NdB, ke konání plesu v MD, k získávání mecenášů
a firem, k prodeji zvýhodněných vstupenek či vstupenek zdarma na premiéry NdB.

 

 

Schválil:

 

Ing. Mgr. Daniel Kypr, předseda Dozorčí rady NdB, p.o.

 

 

 

 

Zapsala:

 

Dagmar Kočí, tajemnice Dozorčí rady NdB, p.o.