Situacni plan mesta Brna 1885 vyrez

všechny formáty | spustit slideshow

 |  >

Situacni plan mesta Brna 1885 vyrez

 |  >

Vlhka 2009 Vlhka 1950 Situacni plan mesta Brna 1885 vyrez elektrarna - pudorys s vybavenim elektrarna - prurez s vybavenim Edisonovo dynamo-nakres

Album: Tema Parni elektrarna