Obchodní podmínky

Obchodní podmínky příspěvkové organizace Národní divadlo Brno, se sídlem Dvořákova 11, 657 70 Brno, IČ: 00094820, DIČ: CZ00094820, zapsaná v Obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl Pr., vložka 30, zastoupená: MgA. Martinem Glaserem, ředitelem. 

Pro prodej vstupenek, předplatného, dalších služeb a zboží (souhrnně „produkty“), a to prostřednictvím internetového obchodu umístěného na internetové adrese www.ndbrno.cz a prostřednictvím prodejních míst prodávajícího (dále také „pokladny prodávajícího“).

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) příspěvkové organizace Národní divadlo Brno, se sídlem Dvořákova 11, 657 70 Brno, IČ: 00094820, DIČ: CZ00094820, zapsaná v Obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl Pr., vložka 30, zastoupená: MgA. Martinem Glaserem, ředitelem (dále jen „prodávající“), upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), vzájemná práva a povinnosti kupujícího a prodávajícího (dále též „smluvní strany“) vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi nimi prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího (dále jen „internetový obchod“) nebo v pokladnách prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.ndbrno.cz, www.divadelnisvet.cz a www.janacek-brno.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky s přechodem do nákupního košíku prodejního systému Colosseum Ticket společnosti Perfect System, s. r. o. (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
1.3. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.
1.4. Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se před uzavřením kupní smlouvy seznámil s obchodními podmínkami a souhlasí s nimi.
1.5. Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log aj. prodávajícího nebo třetích stran, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.
1.6. Kupující je povinen při užívání veškerého elektronického obsahu (dále také „autorská díla v elektronické podobě“) dodržovat povinnosti stanovené právními předpisy upravujícími autorská díla a konkrétními licenčními podmínkami daného produktu. Pokud kupující poruší takto stanovené povinnosti, je povinen uhradit případnou náhradu škody, přičemž takové jednání může mít i trestněprávní následky. Kupující je oprávněn veškerá díla v elektronické podobě, jakož i ostatní autorská díla, užívat výhradně pro svou osobní potřebu, není-li v licenčních podmínkách uvedeno něco jiného. Kupující není oprávněn kopírovat zakoupený elektronický obsah, stejně jako u všech ostatních autorských děl, ani jej jiným způsobem rozmnožovat, pořizovat z něj opisy, výstřižky a jinak s ním nakládat v rozporu s autorskými právy, jinými právními předpisy a/nebo licenčními podmínkami daného produktu. Přístup k elektronickému obsahu může být odepřen či licence může být deaktivována v případě, že elektronický obsah byl získán v důsledku protiprávní činnosti. Toto ustanovení obchodních podmínek se užije taktéž na elektronický obsah, který prodávající poskytl kupujícímu jako dar nebo výhru.
1.7. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
1.8. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
1.9. Pokud výherce vyhraje v soutěži (hře) pořádané prodávajícím (dále také „pořadatel“), je tento výherce povinen vyzvednout si výhru do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy budou vyhlášeny výsledky takové soutěže. Způsob vyhlášení výsledků stanoví prodávající při vyhlašování pravidel soutěže. Nárok výherce na výhru zaniká marným uplynutím této lhůty, kdy výhra propadne ve prospěch pořadatele. Pohledávky ze soutěže (hry) nelze vymáhat.
1.10. „Běžná vstupenka“ je vstupenka tištěná v pokladně prodávajícího nebo na prodejním místě jeho smluvního prodejce. „E-vstupenka“ je vstupenka, kterou kupující obdrží ve formátu PDF pro vlastní vytištění na tiskárně, nebo pro zobrazení na mobilním zařízení, a to vždy po objednání a úhradě prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího nebo jeho smluvních prodejců.
1.11. Běžná vstupenka i e-vstupenka se vystavují také pro předplatné. Při nákupu předplatného lze zakoupit pouze celou nabízenou předplatitelskou skupinu, nikoliv jednotlivá představení v  předplatitelské skupině.
1.12. Flexi ABO – jedná se o druh předplatného, který si zákazník sám nakonfiguruje. Pokud je představení do Flexi ABO zařazeno (nevztahuje se na premiéry, cizí akce, koncerty, programy na malé scéně), při koupi pěti a více vstupenek se uplatní sleva 30% a na vstupence je vytištěno, že se jedná o vstupenku Flexi ABO.

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET
2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní (dále jen „uživatelský účet“).
2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání a nákupu produktů je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání a nákupu produktů jsou prodávajícím považovány za správné.
2.3. Prodávající může zrušit uživatelský účet nebo omezit přístup k němu, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 2 roky nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší obchodní podmínky a své povinnosti z kupní smlouvy.
2.4. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
3.1. Veškerá prezentace produktů umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně těchto položek produktů. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o produktech. Ceny jsou pro kupujícího konečné a pokud podléhají DPH, je tato v ceně zahrnuta. Ceny zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
3.3. Kupující označí kupované položky, způsob doručení a zvolí způsob platby. Při objednávání a nákupu produktů v internetovém obchodě volí kupující zejména produkt („vkládá“ jej do online košíku), způsob platby (úhrady kupní ceny) a údaje o požadovaném způsobu doručení, přičemž potvrzuje informace o nákladech spojených se způsobem platby a doručením produktů, které hradí (dále také též souhrnně „objednávka“).
3.4. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky v internetovém obchodě. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).
3.5. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky s návrhem na úpravu smluvních podmínek a/nebo s dodatečnými informacemi (e-mailem, telefonicky, písemně).
3.6. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zaslán kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.
3.7. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory apod.) si hradí kupující sám.

4. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY
4.1. Cenu produktů a náklady spojené s doručením produktů včetně DPH dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následovně:
platba v hotovosti/kartou v pokladně prodávajícího;
platba předem bankovním převodem z bank na území ČR;
platba kartou MasterCard nebo Visa prostřednictvím internetové zabezpečené platební brány (tzv. kartou online);
platba v hotovosti/kartou na dobírku v ČR (Česká pošta - účtováno dle aktuálního ceníku české pošty.)
platba na fakturu se sjednanou splatností (pouze pro podnikatele při splnění podmínek); platba prostřednictvím stravenek vystavených těmito společnostmi: Bonusspass, Cadhoc, Flexipass, Fokuspass, Relaxpass, Sodexo, TicketBenefits a Unišek; platba pomocí dárkových poukazů NdB v hodnotě 100 Kč, 200 Kč, 500 Kč ;

4.2. Kupující je vázán nabídkou prodávajícího, pokud jde o sortiment, nabízené způsoby úhrady a doručení, popř. vyzvednutí včetně náhrady za jiné než elektronické doručení.
4.3. Vstupenky a předplatné si lze rovněž rezervovat na dobu pěti kalendářních dní s výjimkou doby kratší než 4 hodiny před představením.
4.4. Prodávající si vyhrazuje právo neumožnit rezervace na vybrané tituly nebo představení. Rovněž je oprávněn zrušit již učiněné rezervace, pokud je vyhodnotí jako spekulativní bránící v nákupu nebo rezervaci vstupenek ostatním divákům.  V případě zrušeného představení vrací prodávající peníze na účet, z něhož byly uhrazeny.
4.6. V případě platby bankovním převodem je kupující povinen uhradit kupní cenu produktu společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby bankovním převodem je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
4.7. Ve výjimečných případech je prodávající oprávněn podmínit splnění svého závazku předchozí úhradou kupní ceny.
V rámci jedné transakce je možné zakoupit nejvíce šest položek.
4.8. Jednotlivé nároky na slevu nelze vzájemně kombinovat. Kupující bere na vědomí, že může být žádán o doložení nároku na slevu a v případě jeho nedoložení bude povinen uhradit rozdíl cen, či bude z hlediště vykázán.
4.9. Je-li to v obchodním styku obvyklé, nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad. Prodávající je plátcem DPH. Daňový doklad prodávající vystaví a zasílá současně se zbožím kupujícímu. Sazba DPH se liší v závislosti na povaze zakoupeného produktu, přičemž u některých produktů je prodávající osvobozen od uplatnění DPH podle § 61 písm. e) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, a to zejména u vstupenek.

5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY
5.1. Spotřebitel bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nemůže odstoupit od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetového obchodu, pokud se jedná o smlouvu o:
a)   poskytování služeb, které prodávající splnil s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy;
b)   dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k nimž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy;
c)   dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu;
d)   dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím;
e)   opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů;
f)    dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit;
g)   dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky, pokud spotřebitel porušil jejich původní obal;
h)   dodávce novin, periodik nebo časopisů;
i)    dopravě nebo využití volného času, pokud prodávající tato plnění poskytuje v určeném termínu (vstupenky, e-vstupenky);
j)    dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.
5.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5. 1. či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má spotřebitel, není-li podnikatelem, v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy sjednané prostřednictvím internetového obchodu odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů produktů nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující doručit osobně, písemně nebo e-mailem (viz 1.1. Kontaktní, odběrní a doručovací místa). Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu.
5.3. Je-li podstatou elektronické komunikace pouhá rezervace bez vzniku povinnosti k úhradě kupní ceny, vzniká kupní smlouva až jejím uzavřením v pokladně prodávajícího, takže se nejedná o distanční obchod a kupujícímu nevzniká právo na odstoupení od smlouvy.
5.4. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5. 2. obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy kupujícím. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Kupující má v případě odstoupení od kupní smlouvy nárok na vrácení zaplacených finančních prostředků za dopravné pouze v nejnižší na trhu poštovních služeb nabízené výši.
5.5. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5. 2. obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí.
5.6. Nárok na úhradu škody vzniklé na produktu je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
5.7. Do doby převzetí produktu kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.
5.8. Prodávající nepřijímá zpět zakoupené vstupenky ani je nevyměňuje za jakékoliv jiné vstupenky, ať by důvod požadované výměny nebo storna byl jakýkoliv. Kupující je povinen si při nákupu překontrolovat veškeré údaje, které se týkají představení (akce), na které (kterou) si kupuje vstupenku – místo, datum, čas, umístění sedadla v sále, viditelnost z příslušného sedadla, cena, uplatnění slevy a zvážit, zda si v relevantních případech nesjednat komerční pojištění u třetí strany (obvykle pojišťovny) pro případ nutného storna vstupenky například z důvodu nemoci. Prodávající takové pojištění nezprostředkovává. Za ztracené vstupenky se neposkytuje náhrada.
5.9. Změna programu a obsazení (dále souhrnně „změna představení“) je vyhrazena. Pro případ změny představení, kdy se v tentýž den a v ten samý čas hraje náhradní představení, platí ustanovení odstavce 5.10. Při změně představení zůstávají zakoupené vstupenky v platnosti pro náhradní představení. Divák je však oprávněn v případě nezájmu o náhradní představení žádat vrácení peněz.
5.10. Při zrušení představení lze žádat od data oznámení o zrušení představení až do 14 dnů po původně plánovaném termínu představení o vrácení peněz nebo o výměnu vstupenek za jiné představení, nejpozději však do 8 kalendářních dnů následujícího měsíce. U vstupenek zakoupených kartou online probíhá vracení vstupného automaticky do 14 dnů od data oznámení zrušení představení pomocí návratové transakce prostřednictvím zabezpečené platební brány.
5.11. V případě že dojde k ukončení představení v jeho průběhu má zákazník právo žádat vrácení vstupeného za následujících podmínek: Pokud bylo odehráno méně než 60% představení ( čistého času bez přestávky), může zákazník požadovat vrácení vstupného za podmínek uvedených v bodě 5. 10. Pokud je z představení odehráno více než 60% ( čistého času bez přestávky ) nelze požadovat vrácení vstupného.


6. PŘEPRAVA A DORUČENÍ
6.1. Prodávající zajišťuje či zprostředkovává následující způsoby doručení a přepravy produktů:
osobní odběr na prodejních místech prodávajícího;
poštou po ČR (včetně dobírky s platbou České poště);
poštou mimo ČR;
dodání prostředky elektronické komunikace (e-vstupenka, e-obsah).
6.3. V případě, že způsob dopravy je smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
6.4. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.
6.5. Pokud je nutno z důvodů na straně kupujícího zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
6.6.  Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ
7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).
7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že produkt při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu za to, že v době, kdy kupující produkt převzal:
a)   má vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu produktu a na základě reklamy jimi prováděné,
b)   hodí se k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se produkt tohoto druhu obvykle používá,
c)   odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byly-li jakost nebo provedení určeny podle smluveného vzorku nebo předlohy,
d)   je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti,
e)   vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.3. Ustanovení uvedená v čl. 7. 2. obchodních podmínek se nepoužijí u produktu prodávaného za nižší cenu kvůli vadě, pro kterou byla nižší cena ujednána, kvůli opotřebení způsobenému jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží kvůli vadě odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
7.4. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího v Zákaznickém centru NdB (Dvořákova 11, Brno). Za uplatnění reklamace se považuje omažik, kdy dojde projev vůle spotřebitele (uplatnění práva z vadného plnění) prodávajícímu (např. telefonicky, e-mailem, osobně), a to i bez toho, že je reklamovaný výrobek ze strany spotřebitele prodávajícímu doručen. Doručení reklamovaného výrobku je pak otázkou k součinnosti ze strany prodávajícího, aby spotřebitel výrobek dostal. 

8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
8.1. Kupující nabývá vlastnictví k produktu zaplacením celé kupní ceny.
8.2. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
9.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
9.2. Kupující souhlasí přijetím obchodních podmínek se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, pohlaví, datum narození, jméno firmy, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a dodací adresa (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
9.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.
9.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
9.5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele. Kromě osob přepravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.
9.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
9.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
9.8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5.) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat:
a)  prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
b)   prodávajícího nebo zpracovatele o odstranění takto vzniklého stavu včetně případného zrušení uživatelského účtu.
9.9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

10. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES
10.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících s produkty nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.
10.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies ve svém počítači nebo obdobném zařízení. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies v počítači nebo jiném obdobném zařízení kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty odvolat.
10.3. Pro online inzerci využívá prodávající kromě jiného reklamní sdělení zacílená na základě předchozích návštěv uživatelů, dle minulého chování či některých demografických údajů (dále jen „remarketing“). Pro službu remarketing je využita cookie třetí strany. U společnosti Google se uživatelé mohou odhlásit od používání souborů cookie na stránce Nastavení reklam společnosti Google.

11. KONTAKTNÍ, ODBĚRNÍ A DORUČOVACÍ MÍSTA
11.1. Telefonickou a e-mailovou podporu, pomoc při nákupu produktů a informace o nich poskytuje prodávající 5 dní v týdnu (po–pá) 8:30–18 hodin na obchodni@dbrno_cz, +420 542 148 120. Prodávající si vyhrazuje právo na omezení provozu v době mimořádných událostí, z provozních důvodů a v době letních divadelních prázdnin.
11.2. Odběrnými (výdejními) místy pro vstupenky objednané v internetovém obchodě jsou všechny pokladny prodávajícího v jejich běžné provozní době, a to včetně večerních pokladen prodávajícího, respektive také prodejní místa smluvních prodejců.
11.3. Odběrným (výdejním) místem pro zboží objednané emailem, nebo v internetovém obchodě je Zákaznické centrum NdB, Dvořákova 11, Brno.
11.4. Vybraný sortiment zboží lze zakoupit i bez předchozí platby v internetovém obchodě přímo v Zákaznickém centru NdB, Dvořákova 11, Brno.
11.5. Kupující je o doručení objednaného zboží nebo o jeho připravenosti k osobnímu odběru informován prostřednictvím e-mailu. Délka doručování objednaného zboží a cena dopravy jsou závislé na způsobu dopravy, který si kupující zvolí v rámci svého košíku.
11.6. V případě osobního odběru objednávky, jež byla uhrazena předem prostřednictvím internetu nebo je hrazena na dobírku při převzetí produktu, může prodávající či jeho smluvní partner požadovat předložení identifikačního průkazu (občanský průkaz, cestovní pas), a to za účelem předcházení vzniku škod a zamezení legalizace výnosů pocházejících z trestné činnosti. Bez předložení některého z relevantních dokladů může prodávající či jeho smluvní partner odmítnout zboží vydat.
11.7. Při nákupu produktů nebo při jiných vhodných příležitostech může být kupující informován o dalších kontaktech na prodávajícího (další telefonní čísla, e-mailové adresy aj.), zejména při nákupu předplatného nebo při využití dalších věrnostních programů, nebo pokud jde o podnikatele.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
12.1. Obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém a anglickém jazyce. V případě rozporu mezi oběma jazykovými verzemi je česká verze obchodních podmínek rozhodující.
12.2. Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě kupní smlouvy, budou řešeny podle práva České republiky, a to příslušnými soudy České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.
12.3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, email: adr@coi_cz, web: www.adr.coi.cz
Před zahájením mimosoudního řešení sporu je vhodné nejprve kontaktovat prodávajícího za účelem smírného vyřešení záležitosti.

12.4. Kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.
12.5. Obchodní podmínky včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 1. 4. 2018 a ruší předchozí znění obchodních podmínek včetně jejich součástí.
12.6. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknuta platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.