Balet NdB 100 let

Sk3-208N-05-LabutiJezero1941-MFigarova,VSkrusny