Bakhram Yuldashev

Bakhram Yuldashev (Balet)

Repertoire in NdB

Upcoming performance

Sleeping Beauty Mahen Theatre / Pyotr Ilyich Tchaikovsky, Bakhram Yuldashev

Sleeping Beauty

Lecturer's introduction before the performance
  • 13/10/2022
  • 19:00 - 21:35
Sleeping Beauty Mahen Theatre / Pyotr Ilyich Tchaikovsky, Bakhram Yuldashev

Sleeping Beauty

  • 14/10/2022
  • 19:00 - 21:35
Sleeping Beauty Mahen Theatre / Pyotr Ilyich Tchaikovsky, Bakhram Yuldashev

Sleeping Beauty

Lecturer's introduction before the performance
  • 18/10/2022
  • 19:00 - 21:35
Sleeping Beauty Mahen Theatre / Pyotr Ilyich Tchaikovsky, Bakhram Yuldashev

Sleeping Beauty

Lecturer's introduction before the performance
  • 09/11/2022
  • 19:00 - 21:35