CHURCH SONGS FROM ZNOROVY

/ Opera 28/09/2021 19:00 - 20:10

Rescheduled program of the festival Janáček Brno 2020

The Red Church (Evangelical Church of the Czech Brethren of Jan Amos Comenius)

Church songs from Znorovy (a premiere of a folk concert programme for the festival), Magdalena Múčková and the Danaj dulcimer band

An integral part of Janáček´s interests was the support and collection of songs that I call sacred, popular or folk spiritual. Janáček chose to collaborate with (among other people) Hynek Bím in his research into folk songs. Bím’s task was to map western Moravia, and it was Bím who got hold of a collection of old church songs during his repeated collections in the village of Vnorovy. He paid a lot of attention to them despite the fact that they were only a small part of the total number of songs he recorded (as evidenced by the sixteen letters of correspondence between him and Janáček in which he deals with this topic). After all, it was in Vnorovy that Janáček found refuge with his uncle Jan Janáček (who worked as a pastor there from 1870-1878) after his father’s untimely death in 1866. He probably got to know the local spiritual songs in person, as he played the organ at the Vnorovy church gallery during his time there.

The focus of the songs is directly linked to the church year. Some of them can be found in the hymn book Slavíček rájský by Jan Josef Božan from 1719, which was the basic comparative material still used at the Vnorovy parish church services at the time of collection in 1911. Bím wrote down (and partially also recorded on a phonograph) songs for Advent, Christmas, Lent, Easter and the celebration of the saints, as well as songs whose content is related to events in Christian life.

The programme “Church songs from Vnorovy” will, at least partially, reveal this still undiscovered pearl of folk music culture which until now has remained off the radar for folk music lovers. The selection of songs will allow us to look back one hundred years at a repertoire deeply rooted in the musical and pious environment of this village in the Slovácko region. A more intimate environment would be suitable for the programme, preferably a religious one. Selected singing soloists, as well as choirs from Vnorovy and its surroundings, perform with an organ, chamber instrument or a capella accompaniment. It might be worth considering making a recording of this exceptional occasion…

Show more

Show less

Červený kostel, Komenského nám. (Českobratrský evangelický chrám J. A. Komenského) Kostelní písně ze Znorov (premiéra folklorního koncertního pořadu pro festival), Magdalena Múčková a cimbálová muzika Danaj. 

Nedílnou součástí Janáčkova zájmu byly podpora a sběr písní, kterým dnes říkám posvátné, zlidovělé či lidové duchovní. Janáček si za spolupracovníka ve výzkumu lidové písně zvolil mimo jiné také Hynka Bíma pověřeného mapovat západní Moravu. Právě Bím zachytil při svých opakovaných sběrech v obci Vnorovy (tehdy Znorovy) soubor starých kostelních písní, kterým – ačkoli tvoří jen nepatrnou část z celkového počtu písní jím zaznamenaných – věnoval značnou pozornost (svědčí o tom i šestnáct dopisů vzájemné korespondence s L. Janáčkem, v nichž se tímto tématem zabývá). Ostatně, byly to právě Vnorovy, kde našel Janáček po předčasné smrti otce roku 1866 útočiště u svého strýce Jana Janáčka (v letech 1870–1878 zde působícího faráře). V dobách, kdy sám Leoš Janáček hrál na vnorovském kůru na varhany, se zde s místními duchovními písněmi pravděpodobně seznámil osobně.

Zaměření písní má přímou vazbu na církevní rok. Část z nich nalezneme v kancionálu Jana Josefa Božana Slavíček rájský z roku 1719 představujícím základní srovnávací materiál, který byl ještě v dobách sběru v r. 1911 ve vnorovské farnosti využíván při bohoslužbách. Bím zaznamenal (a částečně též natočil na fonograf) písně adventní, vánoční, postní, velikonoční, k oslavě svatých a písně vztahující se svým obsahem k událostem v životě křesťana.

Pořad “Kostelní písně ze Vnorov (Znorov)” širšímu publiku alespoň částečně odkryje tuto dosud neobjevenou perlu lidové hudební kultury, prozatím stojící mimo hlavní zájem folklorní veřejnosti. Výběrem písní tak s více než stoletým odstupem nahlédneme do repertoáru pevně zakořeněného ve zpěvném a zbožném prostředí zmíněné slovácké obce. Pořadu by slušelo komornější prostředí, nejlépe sakrální. Za doprovodu varhanního, komorního nástrojového, případně a cappella se představí vybraní pěvečtí sólisté a sbory ze Vnorov a okolí. Za úvahu by stál též tematický hudební nosič, zaměřením mimořádný.

Show less

Production team

Cast

When do we play?

/ Opera

CHURCH SONGS FROM ZNOROVY

Červený kostel
  • 28/09/2021
  • 19:00 - 20:10

Photogallery