Prodej vstupenek

Návštěvní řád NdB

1. Zakoupením vstupenky divák souhlasí s tímto Návštěvním řádem NdB a Obchodními podmínkami NdB. Reklamace je možné uplatnit pouze před vstupem do divadla.
2. Návštěvním řádem NdB nejsou dotčeny povinnosti plynoucí pro diváka NdB z obecně závazných právních přepisů či právních aktů či úkonů vydaných na jejich základě, dobrých mravů, pravidel zdvořilosti a slušného chování, jakož i povinnosti plynoucí z organizačních pokynů NdB.
3. Divák je povinen chovat se tak, aby nedocházelo k poškozování majetku NdB či oprávněných zájmů jeho samotného či jakékoliv jiné osoby, dobrých mravů, pravidel zdvořilosti a slušného chování, veřejného pořádku , a aby nerušil představení či neobtěžoval jiné diváky. Je povinen zachovávat čistotu a pořádek.
4. V zájmu dodržování ustanovení Návštěvního řádu NdB je divák povinen uposlechnout pokynů hledištního personálu NdB, který dohlíží na bezproblémový provoz představení. V případě porušení Návštěvního řádu NdB může být divák inspektorem hlediště vyzván k opuštění prostoru NdB.
5. Hledištní personál NdB nebo inspektor hlediště je oprávněna do NdB nevpustit nebo vyvést:
Osobu důvodně podezřelou z opilosti či požití omamných látek a jiných psychotropních látek, nebo osobu ohrožující bezpečnost v prostorách NdB. Osobu nevhodně oblečenou, tj. osobu ve znečištěném, roztrhaném či zapáchajícím oděvu či nevhodném oděvu typu: tepláky, montérky a jiné pracovní oblečení apod., osobu s vlastním občerstvením. Ke konzumaci během představení – v NdB jsou vyhrazené prostory, kde je nabízeno občerstvení před zahájením představení a během přestávky – je zakázáno prodávat alkoholické nápoje osobám mladším 18 let. Osobu, která svým chováním navodí podezření z páchání některého z trestných činů uvedených v zákoně č. 40/2009 Sb., v platném znění nebo přestupku bude z divadla vyvedena a předána Policii ČR.
6. Hledištní personál je oprávněn rovněž nevpustit osobu s platnou vstupenkou do hlediště NdB po začátku zahájení představení, a to v zájmu zachování nerušeného představení a v zájmu zamezení rušení diváků. Je na uvážení hledištního personálu, zda pozdě příchozí divák bude usazen do hlediště na jiné místo do doby přestávky.
7. Návštěvníkům je zakázáno rušit hlukem (hovorem, hudbou, zpěvem, používáním mobilních telefonů a mobilních přehrávacích zařízení, hlasitými projevy a jinou podobnou činností) ostatní diváky, nebo jakkoli znepříjemňovat ostatním divákům návštěvu divadla. Nedodržení této podmínky může být důvodem k vykázání z budovy NdB bez náhrady vstupného.
8. Na požádání hledištního personálu je divák povinen prokázat se platnou vstupenkou. Pokud se takto neprokáže, bude požádán o opuštění prostor NdB a v případě neuposlechnutí bude vyveden. Vstupenka NdB platí výhradně v uvedený den, hodinu, s uvedením řady a místa. Vstupenka je platná pouze nepozměněná, nepoškozená, kompletní a opravňuje pouze k jednomu vstupu do NdB. Padělání vstupenky je trestné. Každý divák bez rozdílu věku musí mít samostatnou vstupenku. Jakýkoliv cizí zásah na vstupence, činí vstupenku neplatnou a jejímu majiteli nebude umožněn vstup do NdB. Každý divák uplatňující slevu na vstupné ( student, senior, ZTP) je povinen na vyzvání hledištního personálu předložit doklad na jehož základě slevu uplatňuje.
9. Divákovi se doporučuje odložit svrchní oděv v šatně NdB, např. kabát a příruční či neskladné zavazadlo. Šatny v budovách NdB jsou zdarma. V případě ztráty šatnového žetonu je divák povinen poplatek ve výši 50,-Kč. Věci uložené v šatně, k nimž se divák nemůže prokázat šatním lístkem, mu budou vydány po jejich podrobném popisu po řádném ukončení představení. Věci ponechané/ zapomenuté v šatně po řádném ukončení představení budou uloženy v prostorách Zákaznického centra NdB.

Bezbariérový přístup
Všechny budovy NdB jsou přizpůsobeny ke vstupu osob z pohybovým omezením. Divadlo Reduta je zcela bezbariérové, a místa pro hendikepované jsou umístěna v přízemí. Do Janáčkova divadla je také bezbariérový přístup a místa pro hendikepované jsou v přízemí a na balkoně. V Mahenově divadle musí imobilní divák využít služební vchod z Roosveltovy ulice, kde mu k dispozici inspektor hlediště, s jehož pomocí je uveden na svoje místo. Pro hendikepované jsou určeny dvě místa v prezidentské loži v 1. pořadí. Do prostoru Malé scény Mahenova divadla není bezbariérový přístup. Zařízení pro indukční poslech je umístěno pouze v budovách Janáčkova divadla a divadla Reduta.

Zajištění bezpečného pohybu a pobytu osob
1. Divákům je vymezen vstup do hledištní části budovy určené pro veřejnost; v hledišti je zakázáno vstupovat na schody na jeviště (pódium), do technických lóží a do prostorů zázemí divadla. Výjimkou jsou exkurze za doprovodu odpovědného pracovníka NdB.
2. Z důvodu bezpečnosti je zakázáno v objektu NdB nosit a používat jakékoli chladné, střelné, či palné zbraně včetně jakýchkoli jejich replik a bezpilotní letadla.
3. Každý, kdo zpozoruje v prostorách nebo zařízeních NdB závadu ohrožující bezpečnost osob nebo závadu hrozící poškozením majetku, má povinnost takovouto závadu ihned nahlásit hledištnímu personálu nebo inspektorovi hlediště. V celém objektu NdB je zakázáno kouření a zakázána jakákoli manipulace s otevřeným ohněm s výjimkou schváleného efektu jako součást inscenace.
4. V případě vzniku požáru je každý povinen uposlechnout pokyny zaměstnanců NdB.
5. V případě evakuace objektu NdB je každá osoba pobývající v té chvíli v objektu NdB povinna dodržovat evakuační plán a řídit se pokyny požární hlídky NdB, hledištního personálu a dalších pověřených osob řídící evakuaci. Na jejich výzvu je každý povinen ihned opustit budovu přímo po určených trasách vyznačených zelenými šipkami a informativními značkami pro označení únikové cesty.
6. V případě vniku úrazu jakékoli osoby je každý, kdo tuto skutečnost zpozoruje, povinen uvědomit o tom hledištní personál nebo inspektora hlediště. Lékárnička první pomoci je dostupná u hledištního personálu.
7. NdB nezodpovídá za škody způsobené na majetku a zdraví diváků, pokud budou způsobeny nezodpovědným přístupem ostatních přítomných osob.

Ochrana majetku
1. Pro ochranu návštěvníků a objektu vybrané prostory jsou vybaveny kamerovým systémem se záznamem.
2. Je zakázáno poškozovat a ohrožovat objekt NdB. Zejména je zakázáno:
– dotýkat se stěn, zdí a výzdoby ve foyeru a hledišti, psát nebo malovat po zdech a stěnách, rýt do nich, nebo je jakkoli poškozovat
– vstupovat do objektu NdB se psy a jinými zvířaty s výjimkou vodicích nebo asistenčních psů
– vstupovat do objektu NdB se zmrzlinou
– jíst, pít a žvýkat žvýkačky v hledišti a vstupovat do hlediště s nápoji a jídlem
– odkládat předměty na zábradlí v hledišti a u křišťálového sálu
– vynášet sklo z prostoru pro občerstvení
– dotýkat se elektrických rozvaděčů a ovládacích prvků, hasicích přístrojů a jakýchkoli dalších technických zařízení; osobní výtah pro návštěvy je možné použít pro dopravu osob do pouze do 1. pořadí a přízemí.
3. Povinností diváka je odevzdat předměty nalezené v divadle hledištnímu personálu. Náhrada veškerých škod způsobených divákem bude vymáhána podle příslušných platných právních předpisů ČR. Divák je povinen uhradit veškeré škody, které byly jeho vinou způsobeny
divadlu.
4. Během představení platí zákaz fotografování, pořizování jakýchkoli audio či video záznamů a používání mobilních telefonů. Dále je zakázáno neoprávněné použití, přenos nebo reprodukce loga NdB.
5. Každá osoba vstupující do NdB souhlasí bez dalšího upozornění s bezplatným využitím svého obrazu nebo podobizny jako součásti jakéhokoli obrazového záznamu, přenosu či reprodukce představení ke komerčním nebo propagačním účelům divadla, a to v rámci zobrazení celé nebo části hlediště, chodeb a foyer.
6. Upozorňujeme, že NdB neodpovídá za akce, kterých není pořadatelem (pronájem) ani za předpokladu, že zajišťuje hledištní služby.
7. Divák je povinen dodržovat v NdB zákaz propagace politických stran, hnutí a spolků.
8. NdB si vyhrazuje právo na změny či doplňky toho Návštěvního řádu NdB.
9. Z důvodu uvedeného v ust. § 1837, písm. j), zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník – nelze od nákupu vstupenky odstoupit, protože se jedná o smlouvu o využití volného času a plnění, k němuž vstupenka opravňuje (účast na představení je poskytováno v určeném termínu).
10. Změna programu vyhrazena. Při změně představení či zrušení představení se divák řídí dle ustanovení Obchodních podmínek NdB.

Děkujeme za pochopení a respektování ustanovení Návštěvního řádu NdB.