Prodej vstupenek

Obchodní podmínky a GDPR

Obchodní podmínky příspěvkové organizace Národní divadlo Brno, se sídlem Dvořákova 11, 657 70 Brno, IČ: 00094820, DIČ: CZ00094820, zapsaná v Obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl Pr., vložka 30, zastoupená: MgA. Martinem Glaserem, ředitelem.

Pro prodej vstupenek, předplatného, dalších služeb a zboží (souhrnně „produkty“), a to prostřednictvím prodejních míst prodávajícího (dále také „pokladny prodávajícího“).

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) příspěvkové organizace Národní divadlo Brno, se sídlem Dvořákova 11, 657 70 Brno, IČ: 00094820, DIČ: CZ00094820, zapsaná v Obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl Pr., vložka 30, zastoupená: MgA. Martinem Glaserem, ředitelem (dále jen „prodávající“), upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), vzájemná práva a povinnosti kupujícího a prodávajícího (dále též „smluvní strany“) vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) v pokladnách prodávajícího.
1.2. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
1.3. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.
1.4. Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se před uzavřením kupní smlouvy seznámil s obchodními podmínkami a souhlasí s nimi.
1.5. Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log aj. prodávajícího nebo třetích stran, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.
1.6. Kupující je povinen při užívání veškerého elektronického obsahu (dále také „autorská díla v elektronické podobě“) dodržovat povinnosti stanovené právními předpisy upravujícími autorská díla a konkrétními licenčními podmínkami daného produktu. Pokud kupující poruší takto stanovené povinnosti, je povinen uhradit případnou náhradu škody, přičemž takové jednání může mít i trestněprávní následky. Kupující je oprávněn veškerá díla v elektronické podobě, jakož i ostatní autorská díla, užívat výhradně pro svou osobní potřebu, není-li v licenčních podmínkách uvedeno něco jiného. Kupující není oprávněn kopírovat zakoupený elektronický obsah, stejně jako u všech ostatních autorských děl, ani jej jiným způsobem rozmnožovat, pořizovat z něj opisy, výstřižky a jinak s ním nakládat v rozporu s autorskými právy, jinými právními předpisy a/nebo licenčními podmínkami daného produktu. Přístup k elektronickému obsahu může být odepřen či licence může být deaktivována v případě, že elektronický obsah byl získán v důsledku protiprávní činnosti. Toto ustanovení obchodních podmínek se užije taktéž na elektronický obsah, který prodávající poskytl kupujícímu jako dar nebo výhru.
1.7. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
1.8. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
1.9. „Běžná vstupenka“ je vstupenka tištěná v pokladně prodávajícího nebo na prodejním místě jeho smluvního prodejce. „E-vstupenka“ je vstupenka, kterou kupující obdrží ve formátu PDF pro vlastní vytištění na tiskárně, nebo pro zobrazení na mobilním zařízení, a to vždy po objednání a úhradě prostřednictvím on-line prodeje prodávajícího nebo jeho smluvních prodejců.
1.10. Běžná vstupenka i e-vstupenka se vystavují také pro předplatné. Při nákupu předplatného lze zakoupit pouze celou nabízenou předplatitelskou skupinu, nikoliv jednotlivá představení v  předplatitelské skupině.
1.11. Flexi ABO – jedná se o druh předplatného, který si zákazník sám nakonfiguruje. Pokud je představení do Flexi ABO zařazeno (nevztahuje se na premiéry, cizí akce, koncerty, programy na malé scéně), při koupi pěti a více vstupenek se uplatní sleva 30% a na vstupence je vytištěno, že se jedná o vstupenku Flexi ABO.

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET
2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní (dále jen „uživatelský účet“).
2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání a nákupu produktů je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání a nákupu produktů jsou prodávajícím považovány za správné.
2.3. Prodávající může zrušit uživatelský účet nebo omezit přístup k němu, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 2 roky nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší obchodní podmínky a své povinnosti z kupní smlouvy.
2.4. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
3.1. Vstupenky lze objednat pouze písemnou formou (poštou, nebo e-mailem na adrese: vstupenky@ndbrno.cz).
3.2. Rezervace na základě písemné objednávky musí být kupujícím zaplacena nejpozději 1 měsíc před uskutečněným představením
3.3. Kupující si může rezervovat nebo zakoupit vstupenky na webových stránkách prodávajícího (přes aktivní proklik přímo v programu NdB na webu www.ndbrno.cz). Rezervace má platnost 5 dnů.
3.4. Kupující si ve vybraném představení označí kupované/rezervované položky, způsob doručení a zvolí způsob platby.
3.5. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zaslán kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.
3.6. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory apod.) si hradí kupující sám.

4. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY
4.1. Cenu produktů a náklady spojené s doručením produktů včetně DPH dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následovně:
– platba v hotovosti/kartou v pokladně prodávajícího;
– platba předem bankovním převodem z bank na území ČR;
– platba kartou MasterCard nebo Visa prostřednictvím internetové zabezpečené
– platební brány (tzv. kartou online);
– platba v hotovosti/kartou na dobírku v ČR (Česká pošta);
– platba na fakturu se sjednanou splatností
– platba prostřednictvím stravenek vystavených těmito společnostmi: Bonusspass, Cadhoc, Flexipass, Fokuspass, Relaxpass, Sodexo, TicketBenefits, Edenred a Unišek;
– platba pomocí dárkových poukazů NdB v hodnotě 100 Kč, 200 Kč, 500 Kč; Dárkové poukazy mají platnost 365 dní od data zakoupení.
4.2. Kupující je vázán nabídkou prodávajícího, pokud jde o sortiment, nabízené způsoby úhrady a doručení, popř. vyzvednutí včetně náhrady za jiné než elektronické doručení.
4.3. Vstupenky a předplatné si lze rovněž rezervovat. Poslední možná rezervace je pět kalendářních dní před představením,  od tohoto okamžiku si lze vstupenky pouze zakoupit na pokladně nebo on-line.
4.4. Prodávající si vyhrazuje právo neumožnit rezervace na vybrané tituly nebo představení. Rovněž je oprávněn zrušit již učiněné rezervace, pokud je vyhodnotí jako spekulativní bránící v nákupu nebo rezervaci vstupenek ostatním divákům.  V případě zrušeného představení vrací prodávající peníze na účet, z něhož byly uhrazeny.
4.6. V případě platby bankovním převodem je kupující povinen uhradit kupní cenu produktu společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby bankovním převodem je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
4.7. Ve výjimečných případech je prodávající oprávněn podmínit splnění svého závazku předchozí úhradou kupní ceny.
4.8. V rámci jedné transakce je možné zakoupit nejvíce šest položek.
4.9. Jednotlivé nároky na slevu nelze vzájemně kombinovat. Kupující bere na vědomí, že může být žádán o doložení nároku na slevu a v případě jeho nedoložení bude povinen uhradit rozdíl cen, či bude z hlediště vykázán. Při nákupu vstupenek lze uplatnit následující slevy:
– senior, invalidní důchodce 30%
– dítě do 15 let 50%
– student do 26 let 50%
– učitel (ITIC) 50%
– ZTP a ZTPP 50%
– doprovod u ZTPP vstupenka za 1 Kč
– průvodce u skupiny nad 20 lidí vstupenka za 1 Kč
Prodávající si vyhrazuje právo u vybraných představení či titulů prodávat vstupenky bez nároku na slevu.
4.10. Je-li to v obchodním styku obvyklé, nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad. Prodávající je plátcem DPH. Daňový doklad prodávající vystaví a zasílá současně se zbožím kupujícímu. Sazba DPH se liší v závislosti na povaze zakoupeného produktu, přičemž u některých produktů je plnění osvobozeno od DPH dle § 61 písm. e) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, a to zejména u vstupenek.

5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY
5.1. Kupující je povinen si při nákupu překontrolovat veškeré údaje, které se týkají představení (akce), na které (kterou) si kupuje vstupenku – místo, datum, čas, umístění sedadla v sále, viditelnost z příslušného sedadla, cena, uplatnění slevy. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.
5. 2. Výměna vstupenek za jiné představení je možná pouze u představení z produkce NdB a to nejpozději 3 pracovní dny před zakoupeným představením za vstupenky minimálně stejné ceny (případně za vstupenku s vyšší cenou a doplatkem rozdílu cen) za manipulační poplatek 50,- Kč
5.3. Změna programu a obsazení (dále souhrnně „změna představení“) je vyhrazena. Pro případ změny představení, kdy se v tentýž den a v ten samý čas hraje náhradní představení, platí ustanovení odstavce
5.4. Při změně představení zůstávají zakoupené vstupenky v platnosti pro náhradní představení. Divák je však oprávněn v případě nezájmu o náhradní představení žádat vrácení peněz.
5.5. Při zrušení představení lze žádat od data oznámení o zrušení představení až do 14 dnů po původně plánovaném termínu představení o vrácení peněz nebo o výměnu vstupenek za jiné představení, nejpozději však do 8 kalendářních dnů následujícího měsíce. U vstupenek zakoupených kartou online probíhá vracení vstupného automaticky do 14 dnů od data oznámení zrušení představení pomocí návratové transakce prostřednictvím zabezpečené platební brány.

6. PŘEPRAVA A DORUČENÍ
6.1. Prodávající zajišťuje či zprostředkovává následující způsoby doručení a přepravy produktů:
osobní odběr na prodejních místech prodávajícího
poštou po ČR (včetně dobírky s platbou České poště)
poštou mimo ČR
dodání prostředky elektronické komunikace (e-vstupenka)
6.2. V případě, že způsob dopravy je smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
6.3. Pokud je nutno z důvodů na straně kupujícího zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

7. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
7.1. Kupující nabývá vlastnictví k produktu zaplacením celé kupní ceny.
7.2. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

8. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
8.1. Správce osobních údajů, se zavazuje, že bude tyto osobní údaje zpracovávat v souladu s právními předpisy, především Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. Totožnost správce a kontaktní údaje jsou uvedeny na webu www.ndbrno.cz
Právní základ pro zpracování
plnění zákonných povinností
plnění smluvních povinností
8.2. Účel zpracování
Evidence obchodních partnerů, diváků, kteří nakupují přes on-line prodej, vedení účetnictví, plnění smluvních a zákonných závazků.
Příjemci osobních údajů
Orgány veřejné moci (např. soudy, správní orgány, finanční úřady)
Další příjemci dle potřeb a pokynů subjektu údajů
8.3. Doba zpracování osobních údajů
Osobní údaje budou zpracovávány po dobu platnosti dané smlouvy a po jejím skončení s nimi bude naloženo dle platné právní úpravy, zejména zákona č. 499/2004 Sb. (zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů) a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Nařízení GDPR).
8.4. Práva subjektu údajů
Právo na přístup k osobním údajům znamená, že subjekt údajů má právo od správce získat informace o tom, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány. Subjekt údajů má také právo, aby správce bez zbytečného odkladu opravil na jeho žádost nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. Neúplné osobní údaje má subjekt údajů právo kdykoli doplnit.
Právo na výmaz osobních údajů představuje povinnost správce zlikvidovat osobní údaje, které o subjektu údajů zpracovává, pokud jsou splněny zákonné podmínky a subjekt údajů o to požádá.
Subjekt údajů má právo, aby správce v určitých případech omezil zpracování jeho osobních údajů. Proti zpracování, které je založeno na oprávněných zájmech správce, třetí strany nebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, má subjekt údajů právo kdykoli vznést námitku.
Právo na přenositelnost údajů subjektu údajů znamená možnost získat osobní údaje, které subjekt údajů správci poskytl, v běžném a strojově čitelném formátu. Tyto údaje může následně předat jinému správci, nebo pokud je to technicky možné, žádat, aby si je správci předali mezi sebou.
Právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, které je vázáno na neexistenci nedoplatků vůči NdB.
V případě, že bude subjekt údajů jakkoli nespokojen se zpracováním svých osobních údajů prováděné správcem, může podat stížnost přímo jemu, nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.
Více informací o právech subjektu je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů. (https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276)

9. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES
9.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících s produkty nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.
9.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies ve svém počítači nebo obdobném zařízení. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies v počítači nebo jiném obdobném zařízení kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty odvolat.
9.3. Pro online inzerci využívá prodávající kromě jiného reklamní sdělení zacílená na základě předchozích návštěv uživatelů, dle minulého chování či některých demografických údajů (dále jen „remarketing“). Pro službu remarketing je využita cookie třetí strany. U společnosti Google se uživatelé mohou odhlásit od používání souborů cookie na stránce Nastavení reklam společnosti Google.

10. KONTAKTNÍ, ODBĚRNÍ A DORUČOVACÍ MÍSTA
10.1. Telefonickou a e-mailovou podporu, pomoc při nákupu produktů a informace o nich poskytuje prodávající 5 dní v týdnu (po–pá) 8:30–18 hodin na obchodni@dbrno.cz, +420 542 148 120. Prodávající si vyhrazuje právo na omezení provozu v době mimořádných událostí, z provozních důvodů a v době letních divadelních prázdnin.
10.2. Odběrnými (výdejními) místy pro vstupenky objednané v internetovém obchodě jsou všechny pokladny prodávajícího v jejich běžné provozní době, a to včetně večerních pokladen prodávajícího, respektive také prodejní místa smluvních prodejců.
10.3. Odběrným (výdejním) místem pro zboží objednané emailem, nebo v internetovém obchodě je Zákaznické centrum NdB, Dvořákova 11, Brno.
10.4. V případě osobního odběru objednávky, jež byla uhrazena předem prostřednictvím internetu nebo je hrazena na dobírku při převzetí produktu, může prodávající či jeho smluvní partner požadovat předložení identifikačního průkazu (občanský průkaz, cestovní pas), a to za účelem předcházení vzniku škod a zamezení legalizace výnosů pocházejících z trestné činnosti. Bez předložení některého z relevantních dokladů může prodávající či jeho smluvní partner odmítnout zboží vydat.
10.5. Při nákupu produktů nebo při jiných vhodných příležitostech může být kupující informován o dalších kontaktech na prodávajícího (další telefonní čísla, e-mailové adresy aj.), zejména při nákupu předplatného nebo při využití dalších věrnostních programů, nebo pokud jde o podnikatele.

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
11.1. Obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém a anglickém jazyce. V případě rozporu mezi oběma jazykovými verzemi je česká verze obchodních podmínek rozhodující.
11.2. Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě kupní smlouvy, budou řešeny podle práva České republiky, a to příslušnými soudy České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.
11.3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, email: adr@coi.cz, web: www.adr.coi.cz
Před zahájením mimosoudního řešení sporu je vhodné nejprve kontaktovat prodávajícího za účelem smírného vyřešení záležitosti.
11.4. Kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.
11.5. Obchodní podmínky včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 1. 3. 2019 a ruší předchozí znění obchodních podmínek včetně jejich součástí.
11.6. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknuta platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.