Výběrová řízení

Nákup Microsoft SQL Server Standard Core 2022 pro CPU 8 Core – trvalá licence včetně instalace (upgrade)

30. května 2023
Tereza Doubková

POPTÁVKA NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

Nákup Microsoft SQL Server Standard Core 2022 pro CPU 8 Core – trvalá licence včetně instalace (upgrade)

Zadavatel:

Národní divadlo Brno, příspěvková organizace

Dvořákova 11, 657 70  Brno

IČ: 00094820, DIČ: CZ00094820

bankovní spojení: účet č. 2110126623 /2700

Zápis do OR: Krajský soud v Brně, oddíl Pr, vložka 30

telefonní č.: +420 542 158 111

 

Zadání:

I.  Název veřejné zakázky

Nákup Microsoft SQL Server Standard Core 2022 pro CPU 8 Core – trvalá licence včetně instalace (upgrade)

 

II. Předmět, specifikace veřejné zakázky

Stávající databázový server Microsoft SQL Server 2012 SP1 nyní funguje na serveru s OS Windows Server 2016 Standard. Server je osazen CPU s 8 jádry (Intel Xeon Silver 4110) a 128 GB RAM. Na stávajícím OS Windows Server 2016 je zapotřebí upgrade databázového serveru ze současné verze Microsoft SQL server 2012 SP1 na Microsoft SQL Server Standard Core 2022 pro CPU 8 Core.

Předmětem požadavku je tedy (zejména z důvodu kompatibility – slučitelnost technologických zařízení) nákup software Microsoft SQL Server Standard Core 2022 pro CPU 8 Core a instalace (upgrade) na OS Windows Server 2016 Standard. Požadavek na software je bez SA.

 

III.  Doba a místo plnění:

Doba plnění je od 14.8. do 25.8. 2023

Místem plnění je ředitelství Národního divadla Brno, příspěvková organizace, Dvořákova 11, 657 70 Brno.

 

IV.  Nabídková cena:

Celková nabídková cena bude uvedena ve skladbě: bez DPH, samostatně DPH a včetně DPH. Tato cena bude považována za nejvýše přípustnou a konečnou pro daný rozsah plnění.

Jednorázová platba po předání díla na základě faktury.

 

 V. Podmínky účasti v zadávacím řízení:

Zadavatel stanovuje jako podmínku účasti účastníka zadávacího řízení v poptávkovém řízení splnění těchto podmínek (předložení dokladů):
 

 1. Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán. Doklad účastník zadávacího řízení předloží v prosté kopii, v okamžiku podání nabídky nesmí být doklad starší 3 měsíců.
 2. Účastník výběrového řízení předloží seznam minimálně 3 významných obdobných prací realizovaných v posledních pěti letech. V seznamu uvede jméno objednatele (firmy), předmět dodávky, dobu realizace, finanční objem a na vyžádání kontaktní osobu objednatele.
 3. Výběrového řízení se nemohou zúčastnit a budou z něho vyloučení ti účastníci zadávacího řízení, kteří v minulosti zadavateli nepředali dílo v požadovaném termínu či kvalitě.

 

VI.  Kritéria hodnocení nabídky:

Zadavatel zvolil jako základní hodnotící kritérium pro výběr veřejné zakázky nejnižší nabídkovou cenu bez DPH při splnění všech podmínek zadavatele včetně specifikace předmětu plnění.

Zadavatel nabízí jako formu úhrady (i částečnou) protiplnění formou „barteru“ – využití této možnosti je třeba specifikovat v nabídce (hodnotu v Kč a formu). Zadavatel nabízí protiplnění formou barteru za vstupenky, využití reklamních možností na platformách zadavatele a další služby.

Zadavatel zhodnotí nabídnutou cenu po snížení nabídnutého možného protiplnění od účastníka zadávacího řízení. Zadavatel rozhodne o výběru nejvhodnější nabídky toho účastníka zadávacího řízení, jehož nabídka bude mít nejnižší cenu bez DPH při splnění všech podmínek zadavatele včetně specifikace předmětu plnění.

 

VII.  Doručování nabídek (termín, místo):

Nabídka bude podána v písemné formě v uzavřené obálce, nebo elektronicky na email info@ndbrno.cz do 15.6.2023 12:00 hod. V případě písemného podání na adresu Národní divadlo Brno, příspěvková organizace, Dvořákova 11, 657 70 Brno – k rukám ředitele nebo osobně na sekretariátě ředitele na stejné adrese. Obálku zřetelně označte názvem zakázky Nákup Microsoft SQL Server Standard Core 2022 pro CPU 8 Core – trvalá licence včetně instalace (upgrade)– NEOTEVÍRAT a adresou sídla, místa podnikání účastníka zadávacího řízení.

 

VIII.  Další podmínky zadavatele:

 1. Předložení návrhu smlouvy v písemné podobě i v elektronické podobě.
 2. Zadavatel připouští variantní řešení nabídky.
 3. Zadavatel si vyhrazuje právo měnit rozsah zakázky i po uzavření poptávkového řízení a výběru nejvhodnějšího zpracovatele zakázky – možnost dílčího plnění zakázky.
 4. Předložení dokladu o pojištění odpovědnosti účastníka zadávacího řízení vůči třetím osobám, které pokrývá celý objem veřejné zakázky.
 5. Zadavatel nepřipouští poskytování záloh ani dílčí fakturaci.
 6. Zadavatel si vyhrazuje právo žádnou nabídku nevybrat, případně celé zadávací řízení zrušit.
 7. Každý účastník zadávacího řízení je povinen odevzdat nabídku pouze v českém jazyce.
 8. Účastník zadávacího řízení nemá nárok na úhradu nákladů spojených s podáním nabídky.
 9. Tato veřejná zakázka je zakázkou malého rozsahu, která se neřídí zákonem č.134/2016 Sb. O zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů.

 

IX.  Osoba zajišťující zakázku včetně kontaktů:

Ing. Petr Kupka, správce počítačové sítě, mobil: 720069261, e-mail: kupka@ndbrno.cz

X.  Místo, datum

V Brně  dne 30.5.2023

………………

ředitel Národního divadla Brno                                                                                                  MgA. Martin Glaser

POPTÁVKA NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU – Nákup Microsoft SQL Server Standard Core 2022 pro CPU 8 Core – trvalá licence včetně instalace (upgrade)