Výběrová řízení

POJIŠTĚNÍ MAJETKU, PŘERUŠENÍ PROVOZU A ODPOVĚDNOSTI

28. února 2023
Tereza Doubková

Zadávací dokumentace obsahuje informace k podmínkám veřejné zakázky malého rozsahu na Pojištění majetku, přerušení provozu  a odpovědnosti Národního divadla Brno, příspěvkové organizace

1       Vymezení předmětu veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je pojištění majetku, přerušení provozu a odpovědnosti.

Pojistníkem bude Národní divadlo Brno, příspěvková organizace

Zadání veřejné zakázky vychází z údajů o rozsahu pojištěného majetku aktuálních ke dni vyhlášení zadávacího řízení s tím, že rozsah pojištění se může k datu uzavření pojistné smlouvy změnit v souladu s aktuálním stavem.

2       Doba a místo plnění veřejné zakázky

2.1        Doba plnění veřejné zakázky

Zahájení plnění veřejné zakázky:  1.4.2023

Pojistná smlouva bude uzavřena na dobu určitou dvou let, tzn. do 31.3.2025 s možností prodloužení o 1 rok, budou-li splněna kritéria pro zakázku malého rozsahu (celkové pojistné nepřesahující 2 000 000 Kč bez DPH).

2.2        Místo plnění veřejné zakázky

Místem plnění veřejné zakázky je území České republiky, resp. v případech uvedených v Pojistném programu v příloze zadávací dokumentace je místem plnění veřejné zakázky celý svět.

3       Prokázání způsobilosti dodavatele

Zadavatel požaduje prokázání základní a profesní způsobilosti dodavatele takto:

3.1         Základní způsobilost dodavatele (viz § 74 odst. 1 ZZVZ)

Základní způsobilost splňuje dodavatel, který
a)      nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele. Je-li dodavatelem právnická osoba, tento předpoklad splňuje tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, tento předpoklad splňuje tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou osobu ve statutárním orgánu dodavatele. Je-li dodavatelem pobočka závodu české právnické osoby, tento předpoklad vedle uvedených osob splňuje i vedoucí pobočky závodu. Je-li dodavatelem pobočka závodu zahraniční právnické osoby, tento předpoklad splňuje tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu;

b)      nemá v České republice ani v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek;

c)       nemá v České republice ani v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění;

d)      nemá v České republice ani v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti;

e)      není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu, ani není v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

 

Způsob prokázání splnění základní způsobilosti dodavatele:

Zadavatel požaduje k prokázání splnění základní způsobilosti dodavatele předložení čestného prohlášení osoby oprávněné jednat za dodavatele.

 

3.2         Profesní způsobilost dodavatele (viz § 77 ZZVZ)

Splnění profesní způsobilosti prokáže dodavatel, který předloží

  1. výpis z obchodního rejstříku,
  2. povolení k provozování pojišťovací činnosti dle zákona 277/2009 Sb., o pojišťovnictví

3.3          Pravost a stáří dokladů

Dodavatel předkládá doklady prokazující splnění profesní způsobilosti v prosté kopii.

Výpis z obchodního rejstříku nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění způsobilosti, starší 3 měsíců.

Prokazuje-li dodavatel splnění základní a profesní způsobilosti výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, nesmí být výpis k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění způsobilosti, starší 3 měsíců.

4       Zvýhodnění poskytovaná ve prospěch zadavatele

Dodavatel uvede v samostatné oddělené části své nabídky veškerá zvýhodnění, která poskytne zadavateli v případě uzavření pojistné smlouvy na plnění této veřejné zakázky, např. další druhy pojištění zdarma, zvýšení limitů pojistného plnění, snížení spoluúčastí bonifikace za škodní průběh apod. (včetně uvedení konkrétních detailů jednotlivých výhod, finančních částek atd.).

5       Požadavky na zpracování nabídky

Nabídka bude zpracovaná v českém jazyce. Nabídku podá dodavatel v elektronické podobě na e-mailovou adresu:

info@ndbrno.cz

Nabídka bude doručena na výše uvedenou e-mailovou adresu nejpozději do 9.3.2023 12:00 hodin

Předkládá–li nabídku více dodavatelů společně, nabídka musí obsahovat určení vedoucího pojistitele oprávněného jednat jménem všech dodavatelů (tj. pojistitelů) ve věci podání nabídky a v případě uzavření pojistné smlouvy i ve věci správy pojištění.

Nabídka bude podepsána osobou oprávněnou jednat v rámci této veřejné zakázky jménem dodavatele. Jedná-li v rámci zadávacího řízení osoba jiná, než k tomu ustanovená dle zřizovací či zakládací listiny, bude součástí nabídky kopie dokladu prokazující rozsah jejích zmocnění.

5.1        Požadavky na jednotné uspořádání nabídky

Pro snazší posouzení a hodnocení nabídek zadavatel doporučuje, aby nabídka byla řazena v souladu s následujícím členěním:

  • obsah nabídky,
  • vyplněný pojistný program (viz příloha zadávací dokumentace),
  • zvýhodnění poskytované ve prospěch zadavatele,
  • návrh pojistné smlouvy včetně všech příslušných pojistných podmínek,
  • další shora neuvedené informace a/nebo doklady.

Výše specifikované jednotlivé části nabídky budou zřetelně označeny.

6       Rozdělení veřejné zakázky na části

Zadavatel neakceptuje předložení nabídky jen na určitý druh požadovaného pojištění. Jakákoliv v tomto ohledu neúplná nabídka bude vyřazena z dalšího řízení.

7       Varianty nabídky

Zadavatel vymezil varianty v Pojistném programu, žádné další varianty nebude zadavatel akceptovat. Zadavatel provede hodnocení všech možných kombinací variant stanovených v Pojistném programu, přičemž k realizaci vybere tu kombinaci, která mu bude nejlépe vyhotovovat.

8       Hodnotící kriteria (viz § 114 a násl. ZZVZ)

Nabídka bude hodnocena dle ekonomické výhodnosti dle nejnižší nabídkové ceny.

8.1        Hodnotící kriteria

  1. I) nabídková cena…………………………………………………………………………………………….váha 100%

Hodnotí se celková výše pojistného za pojistnou dobu (2 roky) uvedená dodavatelem v nabídce s přihlédnutím k nabídnutým protiplněním dle bodu 9.3 zadávací dokumentace.

9       Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny

9.1        Základní cenová ujednání

Dodavatelé stanoví nabídkovou cenu za splnění předmětu veřejné zakázky v souladu s podmínkami výzvy a touto zadávací dokumentací. Nabídková cena bude uvedena ve výši ročního pojistného a celkového pojistného za pojistnou dobu 2 let, a to absolutní částkou v českých korunách.

Nabídková cena bude stanovena jako nejvýše přípustná a překročitelná pouze při splnění podmínek stanovených zadavatelem.

9.2        Doložení způsobu výpočtu nabídkové ceny

Dodavatel uvede v pojistném programu (viz příloha zadávací dokumentace) sazbu, jednotkovou cenu či jiný způsob stanovení ceny použitý pro výpočet pojistného za každý druh/položku pojištění.

9.3        Protiplnění

Zadavatel připouští, aby dodavatel v nabídkách uvedl možná protiplnění, která je ochoten poskytnout zadavateli během pojistné doby formou např. marketingu nebo sponzoringu. Zadavatel takové platby zohlední při posuzování nabídkových cen, přičemž vezme v úvahu formu protiplnění a jeho reálnou hodnotu bez DPH.

10  Podmínky, za nichž je možno překročit výši nabídkové ceny

Nabídková cena bude stanovena jako cena pevná a může být měněna pouze v souvislosti se změnou právních předpisů nebo dohodou smluvních stran v závislosti na změně objektivních podmínek, které mají vliv na výši pojistného.

Zadavatel si vyhrazuje možnost rozšířit rozsah pojištění zejména v případě pojištění nově nabytého a/nebo nově určeného majetku, nově vzniklých rizik, obnovy či zvýšení limitů pojistného plnění způsobem dle ZVZ. Bude-li se jednat o změny týkající se již existujícího druhu pojištění, bude pro stanovení dodatečného pojistného použita sazba pojistného (či jiná jednotková cena) uvedená v nabídce vítězného dodavatele.

11  Platební podmínky

Pojistné bude hrazeno čtyřikrát ročně, a to vždy v prvním měsíci daného čtvrtletí na účet zplnomocněného makléře.

Úhrada za plnění veřejné zakázky bude prováděna v české měně.

12  Návrh smlouvy

Dodavatel je povinen předložit v nabídce kompletní návrh pojistné smlouvy.

Návrh smlouvy musí po obsahové stránce bezvýhradně odpovídat veškerým podmínkám zadání, požadavkům uvedeným ve výzvě, této zadávací dokumentaci a obsahu nabídky dodavatele.

Návrh smlouvy bude podepsán statutárním orgánem dodavatele v souladu se způsobem podepisování za společnost uvedeným v obchodním rejstříku či osobou zmocněnou k takovému úkonu.

13  Pojišťovací makléř

Zadavatel pověřil správou sjednaného pojištění k plnění veřejné zakázky makléřskou společnost C.E.B., a.s., Lublaňská 5/57, 120 00 Praha 2, IČ: 27429741.

14  Přílohy zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace obsahuje tyto přílohy:

Pojistný program

Pojistný program – komentář

Pojistný program – tabulka k doplnění

Pojistný program – místa pojištění

Pojistný program – odchylné ujednání pro pokladnu

Informace a údaje uvedené v zadávací dokumentaci vymezují závazné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky.  Těmito podklady je dodavatel povinen řídit se při zpracování své nabídky.

 

 

 

V Brně, dne 27. 2. 2023

 

 

 

 

MgA. Martin Glaser

ředitel NdB, p.o.

zadávací dokumentace

Příloha č. 1 pojistný program_komentář

Příloha č. 2 Pojistný program_2023