Výběrová řízení

POPTÁVKA NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU – Zakoupení jednoho nového kusu flétny zn. Muramatsu 9K Gold

10. července 2023
Tereza Doubková

POPTÁVKA NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

Zakoupení jednoho nového kusu flétny zn. Muramatsu 9K Gold

Zadavatel:

Národní divadlo Brno, příspěvková organizace

Dvořákova 11, 657 70  Brno

IČ: 00094820, DIČ: CZ00094820

bankovní spojení: účet č. 2110126623 /2700

Zápis do OR: Krajský soud v Brně, oddíl Pr, vložka 30

telefonní č.: +420 542 158 111

 

Zadání:

I.  Název veřejné zakázky

Zakoupení jednoho nového kusu flétny zn. Muramatsu 9K Gold

 

II. Předmět, specifikace veřejné zakázky

 • Muramatsu hand made 9K Gold (hlavice a tělo) se stříbrnou mechanikou
 • 14K korunka
 • Offset G
 • 012´´ Standart wall tubing
 • Split E mechanika
 • Hlavice Tsubasa
 • Cis – trilková klapka
 • H nožka (B foot)
 • Kožený obal na pouzdro s popruhem zn. Muramasu
 • Dopravu nástroje do sídla zadavatele zajistí prodávající na vlastní náklady

 

III.  Doba plnění:

V nejkratším možném termínu, nejpozději do 30. 12. 2024.

 

IV.  Nabídková cena:

Celková nabídková cena bude uvedena bez DPH v eurech a bude konečná (daňový režim reverse-charge). Tato cena bude považována za nejvýše přípustnou a konečnou pro daný rozsah zakázky.

Jednorázová platba po předání díla.

 

V. Podmínky účasti v zadávacím řízení:

Zadavatel stanovuje jako podmínku účasti účastníka zadávacího řízení v poptávkovém řízení splnění těchto podmínek (předložení dokladů):

 

 1. výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán. Doklad účastník zadávacího řízení předloží v prosté kopii, v okamžiku podání nabídky nesmí být doklad starší 3 měsíců.
 2. účastník zadávacího řízení předloží seznam minimálně 3 významných obdobných služeb realizovaných v posledních pěti letech s uvedením jejich ceny, rozsahu a doby plnění.

 

 1. Poptávkového řízení se nemohou zúčastnit a budou z něho vyloučení ti účastníci zadávacího řízení, kteří v minulosti zadavateli nepředali dílo v požadovaném termínu či kvalitě.

 

 1. Poptávkového řízení se nemohou zúčastnit a budou z něho vyloučení ti účastníci zadávacího řízení, kteří nesplňují podmínky nařízení Rady EU č. 2022/576. Za tím účelem je účastník poptávkového řízení povinen doložit čestné prohlášení, že splňuje podmínky nařízení Rady EU č. 2022/576.( 2_čestné prohlášeni)

 

VI.  Kritéria hodnocení nabídky:

Zadavatel zvolil jako základní hodnotící kritérium pro výběr veřejné zakázky ekonomickou výhodnost nabídky a stanovil následující hodnotící kritéria (dále označené jako „kritérium“), které se vztahují k nabízenému plnění veřejné zakázky a vyjadřují vztah užitné hodnoty a ceny. K jednotlivým kritériím stanovil zadavatel váhu vyjádřenou v procentech takto:

 1. kritérium: Cena včetně DPH 80 %                                                                                     
 2. kritérium: délka záruční doby 20 %

 

Údaje účastníka zadávacího řízení k dílčím hodnotícím kritériím

Účastník zadávacího řízení předloží ve své nabídce k jednotlivým dílčím hodnotícím kritériím následující údaje, které budou sloužit zadavateli pro hodnocení nabídky podle základního hodnotícího kritéria a tj. ekonomická výhodnost nabídky:

K 1. kritériu:   

 • Vyplněný krycí list nabídkové ceny (Příloha č.1Kryci_list)

K 2. kritériu:

 • Účastník zadávacího řízení předloží v souladu s požadavkem zadavatele vyplněný krycí list s uvedením navržené záruční doby v letech

 

Zadavatel rozhodne o výběru nejvhodnější nabídky toho účastníka zadávacího řízení, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.

 

VII.  Doručování nabídek (termín, místo):

Nabídka bude podána v písemné formě v uzavřené obálce, nebo elektronicky na email info@ndbrno.cz do 17. 7. 2023 do 12ti hod. V případě písemného podání na adresu Národní divadlo Brno, příspěvková organizace, Dvořákova 11, 657 70 Brno – k rukám ředitele nebo osobně na sekretariátě ředitele na stejné adrese, obálku zřetelně označte názvem zakázky „Zakoupení jednoho nového kusu flétny zn. Muramatsu 9K Gold“

– NEOTEVÍRAT a adresou sídla, místa podnikání účastníka zadávacího řízení.

 

VIII.  Další podmínky zadavatele:

 1. Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídky.
 2. Zadavatel nepřipouští poskytování záloh ani dílčí fakturaci.
 3. Zadavatel si vyhrazuje právo žádnou nabídku nevybrat.
 4. Každý účastník zadávacího řízení je povinen odevzdat návrh nabídky pouze v českém, slovenském nebo německém jazyce.
 5. Účastník zadávacího řízení nemá nárok na úhradu nákladů spojených s podáním nabídky.
 6. Tato veřejná zakázka je zakázkou malého rozsahu, která se neřídí zákonem č.134/2016 Sb. O zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů.

 

IX.  Osoba zajišťující zakázku včetně kontaktů:

Marie Navrátilová, ekonomka opery NdB, mobil: 777248289, e-mail: navratilova@ndbrno.cz

X.  Místo, datum

V Brně

………………

ředitel

 

Čestné prohlášení

Krycí list

POPTÁVKA NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU – Zakoupení jednoho nového kusu flétny zn. Muramatsu 9K Gold