Výběrová řízení

Zakoupení 2 kusů trubek Lechner Piccolotrompete in B/A vergoldet

25. ledna 2022
ndbrno

               Zakoupení 2 kusů trubek Lechner Piccolotrompete in B/A vergoldet

Zadavatel:

Národní divadlo Brno, příspěvková organizace

Dvořákova 11, 657 70  Brno

IČO: 00094820, DIČ: CZ00094820

bankovní spojení: účet č. 2110126623 /2700

Zápis do OR: Krajský soud v Brně, oddíl Pr, vložka 30

telefonní č.: +420 542 158 111, fax: +420 542 217 045

 

Zadání poptávkového řízení

I.Název veřejné zakázky

 

Zakoupení 2 kusů trubek Lechner Piccolotrompete in B/A vergoldet

 1. Předmět, specifikace veřejné zakázky

    Součástí zakázky je:

 • Doprava hráčů k výběru nástrojů tam i zpět u výrobce Lechner – Bischofshofen Rakousko, zajistí prodávající na vlastní náklady.
 • Doprava nástrojů do sídla zadavatele, zajistí prodávající na vlastní náklady.

 

III.  Doba plnění

V nejkratším možném termínu nejpozději do  30.10.2022

 

IV.  Nabídková cena

Celková nabídková cena bude uvedena ve skladbě: bez DPH, samostatně DPH a včetně DPH. Tato cena bude považována za nejvýše přípustnou a konečnou pro daný rozsah zakázky.

Jednorázová platba po předání zakázky. 

 1. Podmínky účasti v zadávacím řízení

Zadavatel stanovuje jako podmínku účasti účastníka zadávacího řízení v poptávkovém řízení splnění těchto podmínek (předložení dokladů):

 1. Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán. Doklad účastník zadávacího řízení předloží v prosté kopii, v okamžiku podání nabídky nesmí být doklad starší 3 měsíců.
 2. Účastník zadávacího řízení předloží seznam minimálně 3 významných obdobných služeb realizovaných v posledních pěti letech s uvedením jejich ceny, rozsahu a doby plnění.
 3. Poptávkového řízení se nemohou zúčastnit a budou z něho vyloučení ti účastníci zadávacího řízení, kteří v minulosti nepředali dílo v požadovaném termínu či kvalitě.

 

VI.  Kritéria hodnocení nabídky

Zadavatel zvolil jako základní hodnotící kritérium pro výběr veřejné zakázky ekonomickou výhodnost nabídky a stanovil následující hodnotící kritéria (dále označené jako „kritérium“), které se vztahují k nabízenému plnění veřejné zakázky a vyjadřují vztah užitné hodnoty a ceny. K jednotlivým kritériím stanovil zadavatel váhu vyjádřenou v procentech takto:

 1. kritérium: Cena bez DPH               70 %

 

Zadavatel nabízí jako formu úhrady (i částečnou) protiplnění formou „barteru“ – využití této možnosti je třeba specifikovat v nabídce (hodnotu v Kč a formu). Zadavatel nabízí protiplnění formou barteru za vstupenky, využití reklamních možností na platformách zadavatele a další služby.

Zadavatel zhodnotí nabídnutou cenu po snížení nabídnutého možného protiplnění od účastníka zadávacího řízení.                                                                                                                            

 1. kritérium: Délka záruční doby        30 %

Údaje účastníka zadávacího řízení k dílčím hodnotícím kritériím

Účastník zadávacího řízení předloží ve své nabídce k jednotlivým dílčím hodnotícím kritériím následující údaje, které budou sloužit zadavateli pro hodnocení nabídky podle základního hodnotícího kritéria a tj. ekonomická výhodnost nabídky:

K 1. kritériu: 

 • Vyplněný krycí list nabídkové ceny

K 2. kritériu:

 • Účastník zadávacího řízení předloží v souladu s požadavkem zadavatele vyplněný krycí list s uvedením navržené záruční doby v letech

 

Zadavatel rozhodne o výběru nejvhodnější nabídky toho účastníka zadávacího řízení, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.

VII.  Doručování nabídek (termín, místo)

 

Nabídka bude podána v písemné formě v uzavřené obálce do   4 .2. 2022 do 14  hod.  na adresu Národní divadlo Brno, příspěvková organizace, Dvořákova 11, 657 70 Brno – k rukám ředitele nebo osobně na sekretariátě ředitele na stejné adrese, obálku zřetelně označte názvem zakázky  „Zakoupení 2 kusů trubek Lechner Piccolotrompete in B/A vergoldet“ – NEOTEVÍRAT a adresou sídla, místa podnikání účastníka zadávacího řízení.

 

VIII.  Další podmínky zadavatele

 1. Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídky.
 2. Zadavatel nepřipouští poskytování záloh ani dílčí fakturaci.
 3. Zadavatel si vyhrazuje právo žádnou nabídku nevybrat.
 4. Každý účastník zadávacího řízení je povinen odevzdat návrh nabídky pouze v českém jazyce.
 5. Účastník zadávacího řízení nemá nárok na úhradu nákladů spojených s podáním nabídky.
 6. Tato veřejná zakázka je zakázkou malého rozsahu, která se neřídí zákonem č.134/2016 Sb. O zadávání veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů.

 

IX.  Osoba zajišťující zakázku včetně kontaktů

Marta Cupáková, vedoucí hudebního archivu, tel. 542 158 129

e-mail: cupakova@ndbrno.cz

 

X.  Místo, datum

V Brně  ………………

MgA. Martin Glaser

ředitel NdB. p.o.

 

 

 

Krycí list