Výběrová řízení

Zakoupení 3 kusů nových C trubek Lechner s příslušenstvím

9. června 2023
Tereza Doubková

POPTÁVKA NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

Zakoupení 3 kusů nových C trubek Lechner s příslušenstvím

 

Zadavatel:

Národní divadlo Brno, příspěvková organizace

Dvořákova 11, 657 70  Brno

IČ: 00094820, DIČ: CZ00094820

bankovní spojení: účet č. 2110126623 /2700

Zápis do OR: Krajský soud v Brně, oddíl Pr, vložka 30

telefonní č.: +420 542 158 111

 

 

Zadání:

I.  Název veřejné zakázky

Zakoupení 3 kusů nových C trubek Lechner s příslušenstvím

 

II. Předmět, specifikace veřejné zakázky

1x Trubka Lechner ladění C – vzpěra, dolaďovací táhlo na třetí cuk, pozlacená, C, A, H klapky, síla plechu 0,40, samostatně ladící tah Bᵇ pouze s vodní klapkou (Model 2019)

Součástí zakázky je:

Nátrubek Breslmair – jeden kus složený ze 3 dílů

Dusítko Protec carbon fiber trp mute straight

Eso na trubku Lechner bez přefukovacích klapek

 

1x trubka Lechner ladění C – vzpěra, dolaďovací táhlo na třetí cuk, pozlacená, C, A, H klapky, síla plechu 0,40, síla plechu na koleni s klapkama 0,45

Součástí zakázky je:

Nátrubek Breslmair – jeden kus složený ze 3 dílů

Dusítko Protec carbon fiber trp mute straight

Pouzdro na trubku Gard1-MLN Gigbag for Trumpet

 

1x trubka Lechner ladění C – vzpěra, dolaďovací táhlo na třetí cuk, pozlacená, C, A, H  klapky, síla plechu 0,40 

Součástí zakázky je:

1x Nátrubek Breslmair – rantl 7C-E (stříbrný), kotel – stopka v celku G2 (pozlacený)

Dusítko Protec carbon fiber trp mute straight

Gardbags 1-ELK Elite – pouzdro pro trubku černé-kožené

 

Dopravu do sídla zadavatele zajistí prodávající na vlastní náklady.

 

III.  Doba plnění:

Nejpozději do 30. 12. 2023

 

IV.  Nabídková cena:

Celková nabídková cena bude uvedena ve skladbě: bez DPH, samostatně DPH a včetně DPH. Tato cena bude považována za nejvýše přípustnou a konečnou pro daný rozsah zakázky.

Jednorázová platba po předání díla.

 

V. Podmínky účasti v zadávacím řízení:

Zadavatel stanovuje jako podmínku účasti účastníka zadávacího řízení v poptávkovém řízení splnění těchto podmínek (předložení dokladů):

 

 1. Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán. Doklad účastník zadávacího řízení předloží v prosté kopii, v okamžiku podání nabídky nesmí být doklad starší 3 měsíců.

 

 1. Účastník zadávacího řízení předloží seznam minimálně 3 významných obdobných služeb realizovaných v posledních pěti letech s uvedením jejich ceny, rozsahu a doby plnění.

 

 1. Poptávkového řízení se nemohou zúčastnit a budou z něho vyloučení ti účastníci zadávacího řízení, kteří v minulosti zadavateli nepředali dílo v požadovaném termínu či kvalitě.

 

 1. Poptávkového řízení se nemohou zúčastnit a budou z něho vyloučení ti účastníci zadávacího řízení, kteří nesplňují podmínky nařízení Rady EU č. 2022/576. Za tím účelem je účastník poptávkového řízení povinen doložit čestné prohlášení, že splňuje podmínky nařízení Rady EU č. 2022/576. ( Příloha_č.2_čestné prohlášeni)

 

VI.  Kritéria hodnocení nabídky:

Zadavatel zvolil jako základní hodnotící kritérium pro výběr veřejné zakázky ekonomickou výhodnost nabídky a stanovil následující hodnotící kritéria (dále označené jako „kritérium“), které se vztahují k nabízenému plnění veřejné zakázky a vyjadřují vztah užitné hodnoty a ceny. K jednotlivým kritériím stanovil zadavatel váhu vyjádřenou v procentech takto:

 1. kritérium: Cena včetně DPH 80 %                                                                                     
 2. kritérium: délka záruční doby 20 %

 

Údaje účastníka zadávacího řízení  k dílčím hodnotícím kritériím

Účastník zadávacího řízení předloží ve své nabídce k jednotlivým dílčím hodnotícím kritériím následující údaje, které budou sloužit zadavateli pro hodnocení nabídky podle základního hodnotícího kritéria a tj. ekonomická výhodnost nabídky:

K 1. kritériu:   

 • Vyplněný krycí list nabídkové ceny (Příloha č.1Kryci_list)

K 2. kritériu:

 • Účastník zadávacího řízení předloží v souladu s požadavkem zadavatele vyplněný krycí list s uvedením navržené záruční doby v letech

 

Zadavatel rozhodne o výběru nejvhodnější nabídky toho účastníka zadávacího řízení, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.

 

VII.  Doručování nabídek (termín, místo):

Nabídka bude podána v písemné formě v uzavřené obálce, nebo elektronicky na email info@ndbrno.cz do 22. 6. 2023 do 12ti hod. V případě písemného podání na adresu Národní divadlo Brno, příspěvková organizace, Dvořákova 11, 657 70 Brno – k rukám ředitele nebo osobně na sekretariátě ředitele na stejné adrese, obálku zřetelně označte názvem zakázky  „3 kusů nových C trubek Lechner s příslušenstvím– NEOTEVÍRAT a adresou sídla, místa podnikání účastníka zadávacího řízení.

 

VIII.  Další podmínky zadavatele:

 1. Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídky.
 2. Zadavatel nepřipouští poskytování záloh ani dílčí fakturaci.
 3. Zadavatel si vyhrazuje právo žádnou nabídku nevybrat.
 4. Každý účastník zadávacího řízení je povinen odevzdat návrh nabídky pouze v českém jazyce.
 5. Účastník zadávacího řízení nemá nárok na úhradu nákladů spojených s podáním nabídky.
 6. Tato veřejná zakázka je zakázkou malého rozsahu, která se neřídí zákonem č.134/2016 Sb. O zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů.

 

IX.  Osoba zajišťující zakázku včetně kontaktů:

Marie Navrátilová, ekonomka opery NdB, mobil: 777248289, e-mail: navratilova@ndbrno.cz

 

X.  Místo, datum

V Brně

………………

ředitel

 

Kryci_list_Zakoupení 3 kusů nových C trubek Lechner s příslušenstvím

Čestné prohlášení

Zakoupení 3 kusů nových C trubek Lechner s příslušenstvím